ACTUEEL

Belangenorganisaties uiten zorgen over LIZ

Belangenorganisaties uiten zorgen over LIZ

Patiënten en consumentenorganisaties zien de kabinetsplannen voor invoering van de Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) niet zitten. Dat blijkt uit een brief die een aantal van hen aan VWS hebben gestuurd. Daarin sommen de organisaties een hele lijst aan problemen op.

De brief is ondertekend door NPCF, Per Saldo, Platform GGZ, CSO, Platform VG en de CG-raad. Met hun brief reageren de patiëntenorganisaties op een wetsontwerp dat Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS vorige week aan de Tweede Kamer stuurde. Daarnaast hebben inmiddels ook andere organisaties gereageerd, zoals VGN en ondernemersorganisatie Actiz.

Opvolger AWBZ

De Wet LIZ wordt de opvolger van de AWBZ. De nieuwe wet regelt straks de zwaarste langdurige zorg. Andere delen uit de AWBZ worden ondergebracht in de Zorgverzekeringswet of de Wet maatschappelijke ondersteuning. De nieuwe wet moet in 2015 in werking treden en daar zit een eerste pijnpunt: de patiënten en cliëntenorganisaties vinden de planning onhaalbaar. “Men wil te veel en men wil het te snel,” aldus de patiëntenorganisaties. 

Wal en ship

De gezamenlijke patiëntenorganisaties vrezen dat bepaalde groepen patiënten tussen wal en schip zullen vallen. Dit gevaar bestaat omdat de Wmo en de Wet LIZ elkaar straks uitsluiten. Iemand die gebruik maakt van de Wmo mag geen gebruik maken van de Wet LIZ en andersom. Dat lot treft bijvoorbeeld ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen met passende woonruimte en zorg dichtbij. Gezien de gestelde criteria mogen deze ouderen geen gebruik maken van de Wet LIZ, ook niet als de gemeente geen passende woonruimte beschikbaar heeft.

GGZ

De patiëntenorganisaties keren zich ook tegen andere punten. Zo geldt de nieuwe Wet LIZ straks niet voor mensen met ggz-problematiek. Ook krijgen jongvolwassenen vanaf 18 jaar geen toegang. Volgens het kabinet omdat zij geen levenslange behoefte aan zorg hebben. De belangenorganisaties vinden dit niet juist.

Zorgzwaarte

Ook het vervangen van zorgzwaartepakketten (ZZP's) door een drietal zorgzwaarte klassen stuit op bezwaren bij de belangenorganisaties. Dit met name doordat er nog grote onduidelijkheid bestaat over de uitwerking van de plannen.

Macht verzekeraars

De bezwaren van Actiz zijn van een andere orde. Het motto van de wet 'met professionele zorg, zo thuis mogelijk', spreekt de brancheorganisatie aan. Maar de rol die de verzekeraar straks moet spelen baart de organisatie zorgen. Dit doordat de verzekeraar de Wet LIZ gaat uitvoeren via de zorgkantoren. Daardoor wordt de keuze van de cliënt beperkt, zo meent de ondernemersorganisatie. Want de cliënt kan alleen de aanbieders kiezen waarmee de verzekeraar afspraken heeft gemaakt. Ook stelt de verzekeraar straks de zorgzwaarte vast – een punt waar ook de patiëntenorganisaties over vielen. Zij vrezen dat de verzekeraar daarbij te veel naar de eigen portemonnee zal kijken.

Lastenverlichting

Actiz betreurt het ook dat de opmerkingen over administratieve lastenverlichting niet concreet worden gemaakt.

Onvoldoende vertrouwen 

Ook VGN vreest de inkoopmacht die de verzekeraar straks krijgt. Daarnaast is de organisatie van mening dat de gehandicaptenzorg fundamenteel verschilt van de ouderenzorg, waardoor ook een ander inkoop- en verzekeringsmodel nodig is. De organisatie heeft er geen vertrouwen in dat het wetsvoorstel leidt tot een eenvoudig systeem voor de meest kwetsbare mensen met een beperking. 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Dorst

21 oktober 2013

De informatie is niet compleet en gekleurd. De client krijgt juist zeer veel te kiezen omdat er een wettelijk recht op PGB komt/is.
Daarmee kan de client zelf de zorginstelling kiezen die hij/zij wenst, want ook zorg in natura instellingen leveren op PGB basis.

Rutteman

31 oktober 2013

@ Drost: Ook uw reactie is niet compleet en gekleurd (zoals ook voor mijn opmerkingen zal gelden).
Door een scherpere scheiding tussen de LIZ en de WMO is het nog maar de vraag welke cliënten meer profijt van een PGB zullen hebben.
De problemen die door de organisaties genoemd worden, verdienen m.i. alle aandacht. Een onvoldoend doordacht voorstel met een onhaalbare planning zal zeker tot ongewenste gevolgen voor kwetsbare groepen leiden. Ook de disproportionele macht van de verzekeraars, die een zeer grote invloed krijgen op welke zorg vergoed wordt,lijkt mij zorgwekkend.

Top