ACTUEEL

NZa schaart zich achter fusietoets

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) steunt minister Klink van VWS in zijn voornemen om een zorgspecifieke fusietoets in het leven te roepen. Wel pleit de NZa voor een heldere taakverdeling tussen de betrokken toezichthouders.

Onwenselijke gevolgen

Met de zorgspecifieke fusietoets wil de Minister voorkomen dat fusies in de zorg onwenselijke maatschappelijke gevolgen hebben. De NZa juicht toetsing op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid toe. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet daarbij wat de NZa betreft op de gevolgen voor de kwaliteit letten, terwijl de NZa als markttoezichthouder kijkt naar de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.

Heldere rolverdeling

Om de rolverdeling helder te houden, pleit de NZa voor een getrapte fusietoets, waarbij de inspectie en de NZa eerst samen beoordelen of een fusie geen belemmeringen oplevert voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Pas wanneer zij groen licht geven, voert de Nederlandse Mededingingsautoriteit vanuit mededingingsperspectief een tweede toets uit.  Een negatief oordeel in tweede instantie betekent dat de fusie alsnog niet doorgaat.

Steunverlening

Op verzoek van de minister maakt de NZa een eerste inventarisatie van de wettelijke mogelijkheden van een Early Warning Systeem (EWS) voor zorginstellingen. Het EWS zorgt ervoor dat verhoogde financiële risico’s bij instellingen die essentiële, onmisbare zorg leveren in een zo vroeg mogelijk stadium worden geïnventariseerd. Zo moet het makkelijker worden om tijdig in te grijpen en kan steunverlening zoveel mogelijk worden voorkomen.
Voorwaarde voor een goed functionerend EWS is volgens de NZa een heldere definiëring van het begrip essentiële zorg. Om reguleringsonzekerheid te voorkomen moet bovendien duidelijk zijn wat de onderscheiden bevoegdheden zijn van de NZa, IGZ en het College Sanering Zorginstellingen (CSZ).

Vermogen versterken

In de governance-brief ‘Ruimte en rekenschap in zorg en ondersteuning’ geeft  de minister daarnaast aan dat hij het uitkeren van winst beperkt mogelijk wil maken, mits binnen de nieuwe constructie van de maatschappelijke onderneming. De NZa wil met een experiment onderzoeken of deze nieuwe constructie voldoende mogelijkheden biedt om kapitaal aan te trekken. Verbetering van de vermogenspositie is volgens de NZa in het licht van de zwakke vermogenspositie van zorginstellingen hard nodig.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

4 november 2009

het wordt tijd dat een fusietoets gedaan wordt op grond van de criteria die daarvoor staan in de mededingingswet. Als de criteria rond toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid ten tonele worden gevoerd dan ontstaat er nooit marktwerking en heb je de mededingingswet weer niet nodig.Volgens deze loop gebeurt er dus niets.

Top