HRM

Veld stelt kaders taakherschikking anesthesie vast

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) hebben gezamenlijk het beroepskader taakherschikking voor de anesthesiologie opgesteld. Het beroepskader geeft aan welke taken en handelingen in het anesthesiologisch deskundigheidsgebied in aanmerking komen om te herschikken naar de physician assistant en onder welke voorwaarden.

Sinds 1 januari 2012 hebben physician assistants voor vijf jaar de wettelijke bevoegdheid om zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten. Welke handelingen in een concrete situatie onder de nieuwe bevoegdheid vallen, blijkt niet letterlijk uit de wet. Daarom hebben de NAPA en de NVA gezamenlijk afspraken gemaakt waarmee invulling wordt gegeven aan de wettelijke bevoegdheid. Lokaal dienen anesthesiologen en physician assistants de landelijke kaders verder in te vullen door het maken en vastleggen van concrete afspraken.

Belemmeringen

Recent heeft het kabinet ingestemd met het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit om drie belemmeringen voor taakherschikking bij de curatieve somatische zorg op te heffen. Het eerste knelpunt werd veroorzaakt door het onderscheid dat gemaakt wordt tussen een kostendeel en een honorariumdeel binnen de tarieven. Deze belemmering is nu opgeheven met het invoeren van de integrale tarieven.

De tweede en derde belemmering werden veroorzaakt door de DBC-regelgeving. Hierin was bepaald dat alleen een poortspecialist een zorgtraject mag openen en dat daarbij een face-to-face contact verplicht is. Vanaf 2015 is de lijst met zorgverleners die een zorgtraject mogen openen, respectievelijk met wie een verplicht face-to-face contact moeten plaats vinden, uitgebreid met de PA. Vanaf 1 januari 2015 zijn PA’s, medisch specialisten én instellingen bijeengebracht in één budgettair kader.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top