Finance

Zorgaanbieder worstelt vaker met betalingsverplichting

Zorgaanbieder worstelt vaker met betalingsverplichting

Een groeiend aantal zorginstellingen heeft moeite om tijdig aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). Stond eind 2014 nog 11 procent -oftewel 35 deelnemers- onder verhoogde risicobewaking, eind 2015 was dit percentage met 48 deelnemers gestegen tot 16 procent.

Het WFZ noemt als belangrijke oorzaak de transitieprocessen die zorgaanbieders momenteel doormaken. "Steeds vaker dreigen bij zorgaanbieders situaties te ontstaan waarbij ze onvoldoende geld beschikbaar hebben om tijdig aan hun betalingsverplichtingen te voldoen”, zegt WFZ-directeur Herman Bellers. “Een belangrijke reden hiervoor is dat de inkomsten achterblijven of sterk schommelen, als gevolg van moeizame contractbesprekingen en factureringsproblemen tussen zorgaanbieders en hun afnemers.”

Categorie rood

Het WFZ plaatst zeven deelnemers in de categorie rood. Dit zijn de meest risicovol geachte deelnemers. Dit zijn er drie minder dan in 2014. Het betreft langlopende garanties van in totaal 177,9 miljoen euro en 22,0 miljoen euro aan kasgeld.

De grootste groei zit in de categorie 'oranje'. Het gaat hierbij om 18 deelnemers -tegen 8 deelnemers in 2014- met langlopende garanties van in totaal 436,1 miljoen euro. Dit zijn deelnemers die evenmin aan de kredietwaardigheidseisen van het WFZ voldoen, maar waar sprake is van minder urgente problematiek.

Ook de categorie 'geel' kent een substantiële groei. Hier is de situatie minder zorgelijk, maar het WFZ wil wel goed 'de vinger aan de pols houden'. Het gaat hierbij om 23 deelnemers (2014: 17 deelnemers), met langlopende garanties van in totaal 953,1 miljoen euro.

In de knel

“Een tijdelijke liquiditeitskrapte hoeft niet per se een probleem te worden, maar de kans daarop is groter geworden doordat zorgverzekeraars zuinig zijn met financiële bevoorschotting en banken de kredietplafonds hebben verlaagd”, legt Bellers uit. “Door de combinatie van factoren komen zorgaanbieders sneller in de knel. Immers, ook als je maar een paar euro te kort komt om de salarissen of de bank te betalen, heb je meteen een serieus probleem. Bijkomende factor is nog dat veel zorgaanbieders door alle financiële onzekerheden niet tijdig een goedgekeurde jaarrekening kunnen overleggen, waardoor financieringsaanvragen moeizamer verlopen."

Het totaal aan WFZ-garanties lag in 2015 met 442 miljoen euro op vergelijkbaar niveau als in 2014 (436 miljoen euro). Het totaal aan uitstaande garanties kwam daarmee op bijna 8,3 miljard miljoen euro.

Het WFZ is opgericht met als belangrijkste doelstelling het bevorderen van de continuïteit van financiering van zorginstellingen, en daarmee van de zorgverlening. Verder heeft het WFZ als doel om de rentekosten voor individuele zorginstellingen en op macroniveau te beperken. Doordat de renteopslagen op bancaire leningen de afgelopen jaren zijn toegenomen, is ook het voordeel door borging gestaag opgelopen. Het WFZ schat het huidige rentevoordeel door borging op ruim 100 miljoen euro per jaar.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top