Tech

Limburg trekt miljoenen uit om effect zorgvernieuwing te meten

Limburg wil de komende jaren bijna 30 miljoen euro vrijmaken voor een grootschalig programma dat de effecten van de overgang naar een nieuw zorgstelsel gaat meten. Provinciale Staten Limburg heeft op maandag 11 juli 2016 een eerste tranche van 3,5 miljoen euro vrijgemaakt voor Limburg Meet (LIME).

Meten speelt een essentiële rol in de overgang naar een nieuw zorgstelsel, aldus de initiatiefnemers. Met nieuwe en verbeterde meetmethoden kan dure zorg voor mensen met een chronische ziekte verplaatst worden van het ziekenhuis naar eerstelijns zorgverleners of zelfs naar de mensen thuis. Bovendien kunnen met deze slimme meetmethoden chronische aandoeningen voorkomen worden en wordt overbodig meten in de zorg gereduceerd.

De realiteit is dat veel metingen niet relevant zijn of te fragmentarisch uitgevoerd worden. Het meten is in de loop der jaren een doel geworden. Zorgverleners maar ook patiënten ervaren hierdoor een onacceptabele regel- en registratiedruk en ervaren soms ethische problemen rondom de keuze registreren of zorgen voor de patiënt. Zorgprofessionals willen dan ook slimmer meten om meer tijd aan zorg te kunnen besteden, terwijl de burger die minder of geen intensieve zorg nodig heeft behoefte heeft aan meer regie en autonomie.

Concreet 

Een van de kenmerken van LIME is dat expertise van zorginstellingen, eindgebruikers, bedrijfsleven en kennisinstellingen samengebracht wordt om verbeterde producten en processen te creëren, door te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk. Te denken valt aan de doorontwikkeling en betere toepassing van allerlei soorten nieuwe wearables – draagbare apparaten – met nieuwe technische sensoren. Op deze manier kunnen diagnostiek en zorg verplaatst worden van het ziekenhuis naar de huisarts of zelfs naar de mensen thuis, waardoor zorg betaalbaar en toegankelijk wordt gehouden. LIME geldt hierbij als verbinder van partijen en brengt bestaande initiatieven samen.

Baanbrekend

Limburg neemt het voortouw bij dit alles omdat de vergrijzing hier sterker is dan elders en er meer chronisch zieken zijn. Bovendien wordt in Limburg al veel samengewerkt op het gebied van meten in de zorg. LIME geldt als baanbrekend in Nederland en wordt uitgevoerd door Zuyd Hogeschool – penvoerder van het project – in samenwerking met Universiteit Maastricht en ondersteund door de Provincie Limburg. Bijzonder is dat er veel MKB-bedrijven zijn aangehaakt.

“Het is belangrijk dat binnen Limburg Meet nu al ruim dertig bedrijven, zorg- en kennisinstellingen met burgers samenwerken aan de zorg van morgen”, zegt Sandra Beurskens, een van de twee projectleiders van LIME, lector bij Zuyd Hogeschool en hoogleraar bij Universiteit Maastricht op het gebied van meten in de zorg. “Wij verwachten dat dit aantal zal toenemen”.

Paul Borm, de andere projectleider van LIME en lector Life Sciences bij Zuyd Hogeschool: “LIME lijmt en de verbindingen die we leggen zijn van groot belang. LIME wil concrete doorbraken realiseren en dan is het essentieel dat alle partijen in de zorgketen met elkaar samenwerken, en er toegang voor nieuwe ideeën en partijen is”.

Gedeputeerde Werk en Welzijn, Marleen van Rijnsbergen vindt dat LIME duidelijk bijdraagt aan de doelstellingen van de Sociale Agenda van de Provincie Limburg. “LIME kan de beweging van sociale structuurversterking in Limburg ondersteunen door de gezondheidssituatie van Limburgers en de mogelijkheden om actief deel te nemen in de samenleving te versterken.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top