Vastgoed

Steeds meer beleggers zien brood in zorgvastgoed

Steeds meer beleggers zien brood in zorgvastgoed

De afgelopen jaren zijn beleggers steeds meer gaan investeren zorgvastgoed. In de eerste helft van 2016 is voor zo'n 241 miljoen euro aan zorg aangekocht door commerciële beleggers. Een record, zo blijkt uit het Trend Report Zorgvastgoed van het vastgoedadviesbureau CBRE.

Het CBRE-rapport geeft inzage in een aantal ontwikkelingen in de zorgvastgoed beleggingsmarkt in het eerste halfjaar van 2016. Het beleggingsvolume groeit gestaag door. Ter vergelijking: over heel 2015 is voor zo'n 350 miljoen euro aan zorgvastgoed aangekocht door commerciële partijen, het jaar daarvoor was dat ongeveer 275 miljoen.

Buitenland

Ongeveer een derde van de 241 miljoen euro uit de eerste helft van 2016 is uitgegeven door nieuwe binnenlandse en buitenlandse toetreders op de Nederlandse zorgvastgoedmarkt. Voorbeelden hiervan zijn The IBUS Company en het Belgische Aedifica. Ongeveer 20 procent van het totale beleggingsvolume is aangekocht door beleggers waarvan het hoofdkantoor is gevestigd buiten Nederland.

CBRE constateert tevens een aanzienlijke groei van het aantal particuliere beleggers en zorgfondsen dat zich meer is gaan focussen op het aankopen van zorgvastgoed.

Verkopers

Het aantal investeringen en het totale volume aan investeringen in de particuliere woonzorg is het snelst gestegen in vergelijking met alle voorgaande jaren. Ten opzichte van het beleggingsvolume in geheel 2015 is dat verviervoudigd. Het volume aan beleggingen in de intramurale woonzorg is verdubbeld ten opzichte van 2015.

Zo'n 60 procent van het vastgoed werd verkocht door zorginstellingen. De overige 40 procent werd verkocht door ontwikkelaars of woningcorporaties.  Ongeveer 35 procent van het totale volume is vastgoed dat niet ouder is dan 5 jaar. 

Toekomst

2017, maar ook de periode daarna, belooft volgens CBRE opnieuw gunstig te zijn voor investeringen in zorgvastgoed. Dat heeft met een aantal factoren te maken. Zo is het grootste deel van de zorginstellingen optimistisch gestemd over de financiële ruimte voor 2017. Zij verwacht dat de omzet komend jaar gelijk blijft of zal stijgen.

De vergrijzing zal een grote rol spelen. Meer dan de helft de gemeenten verwacht in 2020 een tekort aan seniorenwoningen. Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2017 een tijdelijk verblijf in een zorghotel of verpleeghuis door zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. 

Mismatch

Een andere trend in het zorgvastgoed is dat steeds vaker verschillende zorgfuncties op een locatie worden geclusterd. Toch is er vaak nog sprake van mis-match tussen de verouderde vastgoedvoorraad van zorginstellingen en de actuele vraag. Dat zegt Onno Hoff van Syntrus Achmea, dat de afgelopen jaren stevig heeft ingezet op zorgvastgoed, in een vraaggesprek met CBRE.

Hoff adviseert zorginstellingen om "snel te schakelen"en na te denken over een alternatief gebruik, dan wel herontwikkeling van hun vastgoed. "Leegstand in de eigen portefeuille leidt af en kent (negatieve) financiële consequenties", zegt de directeur Fondsmanagement Vastgoed. "Daarnaast wordt de kwaliteit van zorg steeds belangrijker in de afweging of een zorgvastgoedpropositie een goede belegging is of niet."

4 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

3 augustus 2016

Zorgelijke ontwikkeling!

Johan van Houwelingen

4 augustus 2016

Uit de benchmark AAG-vastgoedrekenmodel blijkt obv de input van de 50 eerste organisaties (GGZ, GHN en VVT) dat in de periode 2015-2025 ruim € 1,3 miljard investeringen gepland staan. De volledige uitkomsten van de benchmark worden 5 oktober gepresenteerd.

tjark reininga

4 augustus 2016

zorgelijk om twee redenen:
1. de zeggenschap over het vastgoed gaat zo over naar exploitanten voor wie zorg niet altijd een (centrale) doelstelling is. dat kan noodzakelijke investeringen belemmeren.
2. eerder is op beperkte schaal al gebleken dat vastgoedexploitatie - anders dan het aanbieden van zorg - winstuitkering mogelijk maakt aan niet-zorgpartijen. dit kan een kanaal openzetten waarlangs publieke middelen voor zorg uit de sector weglekken.

Arnout Siegelaar

4 augustus 2016

Mijns inziens is dit goed en nodig. Waar corporaties en de collectieve sector zich noodgedwongen terugtrekken, maken private partijen nu mooie initiatieven mogelijk. Maar er is nog vee te doen: http://woonzorgconcept.nl/marktkansen-in-de-ouderenzorg-wie-stapt-er-in/

Top