ACTUEEL

Schippers wil niet tornen aan verplichting ROM-gebruik

Zolang er geen alternatief is voor de ROM-methodiek moet de ggz zich blijvend inzetten voor doorontwikkeling van de huidige systematiek. Dit schrijft demissionair minister Edith Schippers (VWS) in antwoord op Kamervragen van SP-parlementariër Renske Leijten.

Voor onderlinge vergelijkbaarheid van de kwaliteit van de ggz is het van belang met het ROM(Routine Outcome Monitoring)-systeem te werken, stelt Schippers. "Het staat partijen altijd vrij alternatieve mogelijkheden te onderzoeken. Ik vind het van belang dat een alternatief ook door alle ggz-partijen wordt gesteund, wetenschappelijk is onderbouwd en de belangen en eisen van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars recht doet." Omdat een dergelijk alternatief niet voorhanden is, roept ze de sector op om zich blijvend in te zetten voor doorontwikkeling en verbetering van de ROM-systematiek.

Op de vraag van Leijten of Schippers bereid is om de verplichting van gebruik van de ROM alsmede het verplicht delen van de daaruit voortvloeiende medische gegevens te laten staken, antwoordt de demissionair minister ontkennend. "Het is niet aan mij om inhoudelijke besluiten te nemen over een door partijen zelf opgestelde en in het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut opgenomen veldnorm met betrekking tot het leveren van goede zorg."

Weerstand

De afgelopen maanden is de weerstand in de ggz tegen de verplichting om patiëntgegevens te leveren aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) toegenomen. De ROM is in de ogen van een groeiend aantal mensen in de ggz ongeschikt om de kwaliteit van beoordelingen te vergelijken. Ook hebben zij kritiek op het feit dat ze ROM-gegevens aan de SBG moeten leveren. "Privacygevoelige informatie wordt op grote schaal verstrekt zonder toestemming van de patiënt voor iets waar hij niets aan heeft", stellen de criticasters. Inmiddels hebben bijna 6500 mensen de petitie tegen de ROM als benchmark, een initiatief van psychiater Menno Oosterhoff, ondertekend.

Op de vraag van Leijten of de SBG medische gegevens van patiënten in handen krijgt, antwoordt Schippers in de Kamerbrief dat de SBG-database weliswaar medische informatie bevat, maar dat de gegevens twee keer gepseudonimiseerd worden voordat deze bij de SBG belanden. Door het beschreven proces zijn de ROM-gegevens volgens Schippers "zodanig bewerkt dat zorgaanbieders aan SBG geen tot de persoon te herleiden informatie aanleveren".

Zorgverzekeraars

Leijten wil verder van de demissionair minister weten hoe de SBG onafhankelijk kan zijn als de instantie is opgericht door onder andere zorgverzekeraars. Schippers antwoordt dat het bestuur van de SBG wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter en verder samengesteld is uit afvaardigingen van alle geledingen in de sector voor curatieve ggz; een lid namens patiënten, vier leden namens zorgaanbieders en drie namens zorgverzekeraars.

"Daarnaast vormen betrokken partijen, met name ggz-professionals en - zorgaanbieders, een Wetenschappelijke Raad, verschillende Expertraden en een Gebruikersraad. Met reglementen en statuten zijn de doelstellingen, taken en werkwijzen van deze raden geborgd." SBG is bovendien een zogeheten Trusted Third Party (TTP), die tot doel heeft om een belangeloze, onafhankelijke, onpartijdige en vertrouwelijke organisatie te zijn, die betrouwbaar elektronisch data ontvangt, verwerkt en beschikbaar stelt.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Menno Oosterhoff

27 maart 2017

De belangrijkste boodschap mis ik in deze samenvatting. Minister Schippers heeft namelijk moeten toegeven, dat de patiënt expliciet om toestemming moet worden gevraagd. Dat is nooit gebeurd en als het gaat gebeuren dan gaat 3/4 weigeren. De mioonister geeft aan dat ze naar aanvullende wetgeving gaat kijken , maar het is zeer de vraag of dat gaat lukken. In elk geval is expliciete toestemming vereist. Daarmee lijkt ROMdata leveren aan de SBG onuitvoerbaar geworden.

Cobie Groenendijk

27 maart 2017

De titel van dit artikel had natuurlijk moeten luiden: " Zonder toestemming GGZ-patienten doorsluizen van medische gegevens naar databank zorgverzekeraars onrechtmatig".

Tot deze conclusie is gekomen nadat er Kamervragen zijn gesteld over het project Benchmarking ROM en de ervaringen van zorgverleners dat op onrechtmatige wijze patienten onder druk worden gezet hun patiëntengegevens af te staan.
Keer op keer worden in dit zorgstelsel patientenrechten geschonden. Deze minister van VWS heeft een track record in het aan haar laars lappen van patientenrechten ten bate van schadelastreductie & winstmaximalisatie van de zorgverzekeraars. Was het eerst de vrijeartsenkeuze, daarna het medisch beroepsgeheim, dit keer negeert zij het recht op informed consent van de patient. Het is schokkend dat dit jarenlang heeft kunnen gebeuren onder leiding van deze minister en onder financiele dwang van zorgverzekeraars.

Het is daarom goed dat per vandaag de koepels zorgverleners oproepen zich weer te gaan houden aan dit essentiele patientenrecht, zo nodig ten behoeve van de veilige zorgrelatie, en niet langer data aan te leveren aan de SBG. Kwaliteit van zorg komt niet voort uit het schending van patientenrechten, wel uit een duurzame en veilige zorgrelatie.

Dat demissionair minister Schippers dit in het Burgerlijk Wetboek neergelegde patientenrecht liever via reparatiewetgeving wil gaan omzeilen, zegt genoeg over haar prioriteiten. Gelukkig mag zij als demissionair minister geen beleidsinhoudelijke zaken meer in werking stellen en zal dit privacygat zorgvuldige behandeling de Tweede Kamer behoeven. Per 2018 zijn patienten beter beschermd door de privacyrichtlijn vanuit de EU waarbij "privacy from design" essentieel is.

To be continued. Hoeveel andere specialismen kampen met een zelfde type financiele dwingelandij van zorgverzekeraars, waardoor de kwaliteit van zorg en patientenrechten worden geschonden? Het is onderzoek waard.

De Kamer is aan zet om nu deze flagrante inbreuk op het patientenrecht op informed consent te herstellen en de opgeslagen wederrechtelijk verkregen patientendata te laten vernietigen.

Om nog maar niet van het wetenschappelijk & financieel falen van dit transparantie-project te spreken. Daarvoor kunt u het rapport van de Rekenkamer lezen.

https://www.privacybarometer.nl/nieuws/3905/Schippers:_doorsluizen_medische_gegevens_GGZ_onrechtmatig

http://www.rekenkamer.nl/Nieuws_overzicht/Persberichten/2017/01/Kwaliteit_ggz_behandelingen_klinkt_niet_door_in_contracten

Cobie Groenendijk

27 maart 2017

Zelfs de meestal zorgverzekeraars- en minister VWS zo getrouwe GGZNederland is om en adviseert zorgverleners geen medische gegevens meer aan te leveren aan de databank van de zorgverzekeraars, SBG, nu een wettelijke grondslag ontbreekt.
http://www.ggznederland.nl/actueel/aanlevering-rom-gegevens

Karik van Berloo

27 maart 2017

Zie ook: https://www.skipr.nl/actueel/id29958-ggz-nederland-stop-met-delen-van-rom-data.html

Top