Finance

Hoofdlijnenakkoord met een jaar verlengd

Hoofdlijnenakkoord met een jaar verlengd

Het hoofdlijnenakkoord voor de medisch specialistische zorg dat eind 2017 afloopt, wordt met een jaar verlengd. Dat zijn de betrokken partijen, waaronder ziekenhuizen en zorgverzekeraars, overeengekomen. Afgesproken is dat het ziekenhuisbudget in 2018 met maximaal 1,6 procent mag groeien.

In totaal komt er in 2018 een bedrag van bijna 22 miljard euro beschikbaar voor medisch specialistische zorg. De maximale groeiruimte van 1,6 procent is vooral bedoeld om de ontwikkeling van nieuwe dure geneesmiddelen te financieren en de toeloop van kwetsbare ouderen in de acute zorg op te vangen. Over een mogelijke verhoging van de budgettaire kaders voor wijkverpleging en voor eerstelijnsverblijf wordt op een later tijdstip besloten.

Om de druk op de acute zorg te verlichten, richten zorgverzekeraars samen met de zorgaanbieders regionale loketten in die huisartsen en ziekenhuizen gaan helpen bij het vinden van een juiste plek voor patiënten. Dit moet leiden tot vermindering van de instroom in de ziekenhuizen en tot verbetering van de uitstroom. De zo vrijvallende middelen blijven in 2018 voor de ziekenhuissector behouden.

Substitutie

In het kader van streven naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’ hebben zorgverzekeraars en zorgaanbieders een analyse gemaakt van de zorgvormen en behandelingen die zouden kunnen verschuiven van tweede naar eerste lijn. Op basis van deze analyse zal voor de contractering 2018 voor substitutie een reservering ter grootte van 75 miljoen euro worden gemaakt in het budgettair kader voor de medisch-specialistische zorg.

Informatie-uitwisseling

Bijzondere aandacht in het verlengde hoofdlijnenakkoord is er voor e-health. Alle betrokken partijen zullen zich inspannen om goede voorbeelden op dit terrein zo breed mogelijk te verspreiden en te implementeren. Rode draad hierbij is het realiseren van een goede structuur voor informatie-uitwisseling. De medisch specialistische zorg draagt hieraan bij door de ontwikkeling en implementatie van de Basisgegevensset Zorg en de daarbij behorende Zorginformatie-bouwstenen. Ook komen er standaarden voor persoonlijke gezondheidsomgevingen (MedMij). Daarnaast werken de ziekenhuizen aan een versnelling van informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional (VIPP). Speciale programma’s voor zelfstandige klinieken en overige instellingen voor medisch-specialistische zorg moeten de informatie-uitwisseling buiten de ziekenhuizen een extra impuls geven.

Een ander aandachtspunt is de arbeidsmarkt. In de loop van 2017 moet er een arbeidsmarktagenda komen met daarin afspraken over concrete, branche-overstijgende acties. De voor 2018 beschikbare gelden voor de kwaliteitsimpuls personeel algemene en categorale ziekenhuizen (KIPZ) dienen als concrete stimulans.

Achterban

De verlenging van het hoofdlijnenakkoord is een opmerkelijke stap, aangezien het huidige kabinet demissionair is. Daarnaast liet de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) al weten het budgetplafond te willen ophogen tot 3,5 procent. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis stelde daarnaast tegenover Skipr dat een nieuw hoofdlijnenakkoord geen doel op zich is en bij de nieuwe zorginkoopronde uit te gaan van een nulliijn.

Zowel het kabinet als de Tweede Kamer vinden het met het oog op de contractering van belang niettemin van groot belang dat er tijdig duidelijkheid komt over de inhoudelijke en financiële kaders voor het jaar 2018. Voor 2019 en verder is het aan het nieuwe kabinet om al dan niet meerjarige afspraken met de sector te maken, zo laat staatssecretaris Van Rijn aan de Kamer weten. Wel moeten de betrokken brancheverenigingen de plannen voor verlenging van het hoofdlijnenakkoord nog aan hun achterban voorleggen. Van Rijn denkt de Kamer eind mei te kunnen informeren over de definitieve uitkomsten hiervan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top