Finance

Schippers herijkt vereveningsmodel zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars worden als het aan minister Schippers van VWS ligt vanaf volgend jaar beter gecompenseerd voor chronisch ziek verzekerden. Eén en ander is mogelijk dankzij een lagere bijdrage uit het vereveningsfonds voor gezonde verzekerden.

Vanaf 2018 zullen verzekeraars voortaan gemiddeld circa 200 euro per persoon minder compensatie ontvangen voor deze groep, die goed is voor jaarlijkse zorgkosten van 1100 euro of minder per persoon. Het betreft hier de helft van alle verzekerden, oftewel 8,5 miljoen mensen.

De plannen voorzien ook in het wegnemen van de overcompensatie van hoogopgeleide verzekerden van 35 tot en met 44 jaar. Hoogopgeleiden hebben gemiddeld lagere zorgkosten dan overige verzekerden. Om die reden krijgen verzekeraars voor elke hoogopgeleide verzekerde in deze leeftijdscategorie 85 euro minder aan vereveningsbijdrage.

Voor mensen met meerdere chronische aandoeningen krijgen verzekeraars juist betere compensatie. Daarnaast zijn er ook extra DBC’s in het risicovereveningsmodel opgenomen voor vroeggeboorte, niertransplantaties en diagnosen voor geriatrische revalidatiezorg, waardoor de compensatie voor gebruikers van deze zorg verbetert.

Kindzorg

Verzekeraars ontvangen daarnaast meer compensatie voor kinderen die intensieve kindzorg nodig hebben. De gebruikers van intensieve kindzorg worden daarvoor gesplitst van andere dure gebruikers van wijkverpleging. Hiermee wordt de compensatie van beide groepen beter. Kinderen die intensieve kindzorg ontvangen, hebben namelijk voorspelbaar veel hogere kosten dan de andere groep. Ook de compensatie voor baby’s wordt beter. Dit draagt er indirect aan bij dat het voor verzekeraars aantrekkelijker wordt om zwangere vrouwen te verzekeren.

Praktijkvariatie

Schippers wil bovendien dat er beter rekening wordt gehouden met het verschil in zorgkosten tussen mensen die in een Wlz-instelling wonen en overige verzekerden. Mensen die in een Wlz-instelling wonen hebben gemiddeld lagere Zvw-kosten, omdat een deel van hun zorgkosten neerslaat in de Wlz in plaats van de Zvw.
Daarnaast wordt het regiokenmerk van verzekerdenpopulaties verbeterd. Vanaf 2018 worden een paar extra verklarende factoren toegevoegd en tegelijkertijd enkele aanbodkenmerken geschrapt. Deze aanpassingen verkleinen de verschillen op regionaal niveau en verbeteren bovendien de doelmatigheidsprikkels in het risicovereveningsmodel, omdat verzekeraars minder voor verschillen in aanbod -waaronder praktijkvariatie0- worden gecompenseerd.

Als het om de ggz gaat worden de modellen voor de geneeskundige ggz en de langdurige ggz samengevoegd. Omdat de huidige twee modellen bijna gelijk zijn, kunnen ze wat Schippers betreft worden samengevoegd.

Schippers heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht besteed aan de doorontwikkeling van een goede risicoverevening. Volgens Schippers komt goede risicoverevening zowel de doelmatigheid als de solidariteit van het verzekeringsstelsel ten goede. Na doorrekening van de voorgenomen modelverbeteringen wordt er na de zomer definitief een knoop doorgehakt over de risicoverevening 2018.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top