Finance

Ondernemersclubs pleiten voor versnelde digitalisering zorg

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de overheid en private sector de komende jaren gezamenlijk de digitalisering van de zorg moeten versnellen. Dit leidt volgens de twee ondernemersclubs tot een beheerste stijging van de zorguitgaven.

VNO-NCW en MKB Nederland schrijven dit in een brief aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), vanwege de behandeling van de begroting van VWS in de Tweede Kamer deze week.

Versnellen van de digitalisering van de gezondheidszorg leidt tot betere zorg of zorg dichtbij de patiënt. Met de reeds beschikbare technologie kan een groot deel van de medisch-specialistische zorg thuis plaats vinden, volgens de twee belangenbehartigers. De patiënt hoeft dan niet meer naar het ziekenhuis voor bijvoorbeeld een hartfilmpje of een diagnose. Zij wijzen ook naar de geestelijke gezondheidszorg, waar e-health en apps een grote vlucht genomen hebben.

Maar digitalisering heeft meer voordelen, volgens de ondernemersorganisaties. "Nú inzetten op het versnellen van de digitalisering van de zorg is noodzakelijk voor een beheerste stijging van de zorguitgaven. In dit verband wijzen we op een SIRM-onderzoeksrapport, waaruit blijkt dat het opschalen van succesvol gebleken pilots met kleine vormen van ontschotting op termijn 1,5 miljard euro per jaar oplevert. Dat is dan nog exclusief de efficiencyvoordelen van digitalisering."

Transformatie en ontschotting

Dit alles gaat echter niet vanzelf, erkennen VNO-NCW en MKB Nederland, en vraagt dat iedereen in de zorg over zijn eigen belang heen stapt én zijn rol pakt. De visie op zorg van het bedrijfsleven en zorgsectoren samen beschrijft de grote transformatie van de gezondheidszorg: vooral naar zorg op de juiste plek en meer preventief. Hiertoe hebben zij een gezamenlijke aanpak bedacht voor de transformatie en ontschotting van de zorg.

Het bedrijfsleven en de zorgsectoren stellen onder meer voor om zogeheten flagship-projecten te selecteren, die als inspirerend voorbeeld dienen van slimmere en betere zorg op de juiste plek. Verder stellen zij de oprichting voor van een door het veld gedragen en breed samengesteld transformatieteam (wetenschap, zorg, ICT, enzovoorts), met een "signalerende, adviserende en aanjagende functie". De ministeries van VWS en van Economische Zaken krijgen, geadviseerd door het transformatieteam, een actieve regierol bij het faciliteren en opschalen van zorginnovatie.

VNO-NCW en MKB Nederland pleiten er samen met zorgsectoren voor om nieuwe succesvol gebleken procesinnovaties, in samenspraak met beroepsorganisaties, in medische richtlijnen te verwerken. Om de opschaling en versnelling van technologische innovaties mogelijk te maken, is het volgens hen belangrijk dat investeringen rendabel kunnen worden gemaakt en dat er voldoende ruimte is om te investeren. Hierin zien zij een belangrijke rol voor Invest-NL, om de opschaling van procesinnovaties mee te financieren.

Shared savings

Zorgverzekeraars leveren een bijdrage aan het accommoderen van de veranderingen in het zorglandschap, bijvoorbeeld door verschuivingen van de zorg in de keten financieel mogelijk te maken via meerjarencontracten en/of shared savings. Ook pleiten betrokken partijen ervoor om in een nieuwe ronde hoofdlijnenakkoorden aandacht te besteden aan de transformaties van de zorg en de noodzakelijke publiek-private investeringen in vernieuwende zorg.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Cora Postema

14 december 2017

Als VNO-NCW en MKB Nederland nou eens zouden helpen om een vernieuwende zorgverzekeraar op te zetten, zoals bijvoorbeeld Zorgeloos, dan komt er ook meer ruimte om vernieuwende zorg voor mensen die dat willen, te financieren. Want daar ontbreekt het aan. Dan kun je de burger directer helpen om 'zelfzorgender' te zijn en ben je losser van alle regels die medische professionals zich hebben opgeschroefd en opgeschroefd gekregen,

Peter de Kuijer

15 december 2017

'de transformatie van de gezondheidszorg: vooral naar zorg op de juiste plek en meer preventief': Hier zijn we het allemaal over eens, maar: 'wijzen naar de geestelijke gezondheidszorg, waar e-health en apps een grote vlucht genomen hebben.' Dit laatste is niet waar. Daar zijn precies dezelfde problemen met de invoering en als eerste ervaring dat het niet minder tijd kost, vandaar dat we al spreken over 'blended care'. Het aantal cliënten gaat omhoog, het levert nog geen geld op, mogelijk wel meer preventie, maar dat weet nog niemand.

Top