ACTUEEL

Rechtmatigheid pgb-betalingen is verbeterd

De rechtmatigheid van betalingen van de pgb's binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet is in 2017 aanzienlijk verbeterd ten opzichte van een jaar eerder. Toch zijn ook vorig jaar nog veel pgb-betalingen als onrechtmatig bestempeld, zo meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft op 15 maart de verantwoordingen over de betalingen van de pgb's binnen de Wmo en Jeugdwet vastgesteld. Van 92,31 procent van de betalingen binnen de Wmo en 89,52 procent van de betalingen binnen de Jeugdwet kon worden vastgesteld dat deze rechtmatig waren. In 2016 was dit voor beide wetten 66 procent.

Onrechtmatigheid betekent niet dat betalingen door de SVB onterecht zijn verricht. Vaak is de declaratie wel correct en is de zorg geleverd, maar ontbreekt bijvoorbeeld een machtiging van vertegenwoordiging. Ook kan nog gedeclareerd zijn op basis van een zorgovereenkomst die is vastgesteld ten tijde van het coulancebeleid. Hierdoor voldoet de declaratie niet aan de officiële rechtmatigheidsnormen.

Coulancebeleid

Het inmiddels beëindigde coulancebeleid werd in 2015 in het leven geroepen om de chaos rond de betaling van pgb's in te perken. De SVB kreeg toen de opdracht van het kabinet om er eerst voor te zorgen dat de pgb's op tijd uitbetaald werden. Daardoor werden zorgovereenkomsten geaccepteerd en declaraties uitbetaald die niet aan alle formele eisen voldeden.

Afgelopen jaar hebben de SVB en de VNG regelmatig gesprekken gevoerd met de accountants van gemeenten over de verbetering van de rechtmatigheid en de aansluiting op het gemeentelijke proces voor de jaarrekeningen. VNG hoopt dat vernieuwing van de ICT-systemen zal bijdragen aan verdere verbetering van de rechtmatigheid. De SVB verwacht pas na volledige implementatie van het nieuwe systeem voor de uitkering van het pgb, het PGB2.0-systeem, een goedkeurende controleverklaring van de accountant te kunnen opleveren.

PGB2.0-systeem

Het PGB2.0-systeem moet het aanvragen van een pgb makkelijker maken voor en tegelijkertijd de verstrekkers en zorgverleners ondersteunen. Het portaal wordt gebouwd door zorgverzekeraar DSW, maar moet worden ondergebracht bij een nog op te richten publieke organisatie, waarin gemeenten en zorgkantoren een leidende rol krijgen. Een eerste proef met het nieuwe systeem zou in januari van dit jaar starten, maar is inmiddels verschoven naar juni.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top