ACTUEEL

Partijen bereiken akkoord medisch-specialistische zorg

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft donderdag een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen in de medisch-specialistische zorg. Afgesproken is dat het ziekenhuisbudget in 2019 met maximaal 0,8 procent mag groeien. Deze groei neemt jaarlijks af tot uiteindelijk 0 procent in 2022. Ook zijn afspraken gemaakt over een beweging naar zorg op de juiste plek tegen een aanvaardbare prijs, het terugdringen van regeldruk en de aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Het akkoord heeft als inzet de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch-specialistische zorg verder te bevorderen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen, zo laat het ministerie weten. Met het akkoord wordt de groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg afgeremd.

Om de transformatie in de zorg te ondersteunen is in de periode van 2019 tot en met 2022 in totaal 425 miljoen euro beschikbaar. Dit geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor afspraken met ziekenhuizen en klinieken over een andere inzet van professionals buiten de muren van het ziekenhuis of kliniek, investeringen in innovatieve toepassingen, ondersteuning van de afbouw van capaciteit in ziekenhuizen of ondersteuning van een andere manier van werken die hiervoor nodig is. Via individuele contractafspraken maken zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken over de inzet van deze middelen.

De beweging richting zorg op de juiste plek richt zich onder meer op het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg en het vervangen van zorg door nieuwe, innovatieve vormen van zorg zoals e-health. Bij het verplaatsen van zorg kan het gaan om zorg dichter bij mensen thuis of zelfs thuis als dat kan, of juist zorg verder weg als dat omwille van de kwaliteit of doelmatigheid noodzakelijk is. Ook in andere zorgsectoren zijn afspraken nodig om de gewenste overgang en ambities uit het akkoord mogelijk te maken, aldus het ministerie.

Arbeidsmarkt

Om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken zetten de partijen onder meer in op het opleiden van gespecialiseerd verpleegkundigen en het vergroten van de aantrekkelijkheid en kwaliteit van het beroep als verpleegkundige of verzorgende.

De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende periode met een positief advies aan hun achterbannen voor.

Investeringsagenda

Volgens NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy biedt het onderhandelaarsakkoord voldoende mogelijkheden om de ziekenhuiszorg de komende jaren verder te verbeteren. "De groeiende zorgvraag moet voor het grootste gedeelte door de ziekenhuizen worden opgevangen. Dat is een enorme uitdaging. Vandaar dat ik blij ben met de afspraak over een investeringsagenda. Hierdoor kunnen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere zorgsectoren de komende jaren zorgen voor het daadwerkelijk anders inrichten van het zorgaanbod, bijvoorbeeld door het bieden van zorg bij patiënten thuis. Daarnaast maakt de investeringsagenda het mogelijk om de broodnodige investeringen in ICT en e-health beter te faciliteren."
 
Verder vindt Van Rooy het van belang dat het akkoord afspraken bevat over het terugdringen van de registratielast. "Hierdoor krijgen verpleegkundigen en specialisten veel meer tijd voor échte patiëntenzorg."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

H hor

26 april 2018

Het lijkt een mooi initiatief. Echter, vanwaar al die fusies van de afgelopen jaren. Ziekenhuizen zijn conglomeraten geworden. Efficiëntie is er niet opgetreden, wel meer geldverslindende bureaucratie en ontevreden patiënten. Dan de medisch specialisten , zij vallen niet onder de WNT. Zij verdienen door het huidige financieringssysteem kapitalen. Er wordt in het voorstel aangegeven dat er wordt ingezet op meer overhevelen naar zorg op de juiste plaats??? Dus naar de eerste lijn. Maar deze is hiervoor niet opgeleid en de eerste lijn kan het ook niet aan. Er is een tekort aan huisartsen. Verder wordt er ingezet op meer gespecialiseerde verpleegkundigen. Nog meer functiedifferentiatie voor een beroepsgroep met een gigantisch te kort aan mensen.
Verder is iedereen bij het akkoord betrokken. Behalve degene waar het om gaat, de patiëntenvertegenwoordiging . Waar was de Patiëntenfederatie. De regering toont aan hoe het in zorgland gaat: je spreekt over de patiënt maar niet met de patiënt. Lekker voor hen beslissen zonder hen te betrekken bij het op strategisch niveau meedenken.

H hor

26 april 2018

Mijn excuus ik heb de patientenfederatie over het hoofd gezien.

Top