ACTUEEL

Rechter buigt zich over kwestie niet-gecontracteerde zorg

De Stichting Vrije Artsenkeuze (Stichting VA) en de vier grote zorgverzekeraars – VGZ, Menzis, Zilveren Kruis en CZ – staan maandag 12 november tegenover elkaar voor de rechter in Arnhem. Dan vindt de mondelinge behandeling plaats van de juridische procedure die de stichting heeft aangespannen tegen de verzekeraars over de vergoeding van niet-gecontracteerde verzekerde zorg.

Met dit proefproces wil de stichting een einde maken aan de praktijk om bij alle vormen van niet-gecontracteerde zorg een vergoedingspercentage van 75 procent te hanteren, waarmee de verzekeraars volgens haar n feite een generieke korting van 25 procent toepassen. Volgens de organisatie, die de procedure voert samen met 25 zelfstandige behandelcentra, is het toepassen van deze korting in veel gevallen strijdig met artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

Verder is de Stichting VA van mening dat zorgverzekeraars de korting ten onrechte in mindering brengen op het 'gemiddeld gecontracteerde tarief' in plaats van op een marktconform tarief. Dit leidt tot gebrek aan transparantie (de gehanteerde tarieven zijn niet op juistheid te controleren) en tot niet-realistische tarieven, aldus de stichting. "Een 'gemiddeld gecontracteerd' tarief zegt in de praktijk niets over de reële prijs voor een behandeling en daarmee over wat als het marktconforme tarief dient te worden beschouwd."

Onder kostprijs

Dat laatste hangt onder andere samen met het feit dat zorgverzekeraars niet per behandeling afspraken maken met ziekenhuizen, maar voor het totaal van behandelingen, en dat ziekenhuizen vervolgens zelf de prijzen van behandelingen bepalen. Dit gebeurt in overleg met de zorgverzekeraar, maar zonder dat de werkelijke prijs van een zorgproduct daarbij een rol speelt. Het resultaat van het beleid van de zorgverzekeraars is dat zorgaanbieders gedwongen worden om onder de kostprijs te werken.

De Stichting VA heeft twee zorgverzekeraars, VGZ en Menzis, in een procedure betrokken, maar stelt vast dat vrijwel alle zorgverzekeraars handelen zoals VGZ en Menzis dat doen. Omdat sprake is van een proefproces heeft de Stichting VA ervoor gekozen om niet alle zorgverzekeraars te dagvaarden. Toch hebben CZ en Zilveren Kruis zich bij Menzis en VGZ gevoegd, als gevolg waarvan de procedure nu om vier zorgverzekeraars gaat.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top