Finance

Honoreringslijst Menzis valt slecht bij zorgaanbieders

Honoreringslijst Menzis valt slecht bij zorgaanbieders

Bijna een derde van de zorgaanbieders die zaken doet met de zorgkantoren van Menzis is ontevreden over de tarieven. Ook op andere aspecten van de zorginkoop scoren de Menzis-zorgkantoren substantieel lager dan de andere zorgkantoren. De lage waardering zou met name ingegeven zijn door de ‘honoreringslijst’ die Menzis hanteert. Dit komt naar voren uit onderzoek van bureau Andersson Elffers Felix (AEF) in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Over de inkoop voor de Wlz door de zorgkantoren zijn aanbieders in hoge mate tevreden, zo blijkt uit het onderzoek dat de VGN liet uitvoeren. Opvallend is dat de Menzis zorgkantoren er op verschillende punten toch negatief uitspringen. Zo is bijna een derde van de respondenten ontevreden over de gemaakte afspraken met Menzis over tarieven. Gemiddeld geeft slechts een zesde van de respondenten dit aan. Ook is de tevredenheid over gemaakte afspraken niet verbeterd, ten opzichte van 2018. De gemiddelde tevredenheid over andere zorgkantoren nam juist toe met 18 procent.

Administratieve lasten

Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts een krappe meerderheid van de respondenten tevreden is over Menzis als het gaat over de administratieve lasten. Dit is veel lager dan de beoordeling van de administratieve lasten van alle zorgkantoren bijelkaar. Daarover is  een ruime meerderheid van de respondenten tevreden, bijna 80 procent.

Hoogste tarieven Nederland

Menzis heeft kennis genomen van het rapport en herkent zich er niet in. "We hebben regelmatig en voortdurend contact met zorgaanbieders. Daar horen we nauwelijks kritiek op onze inkoopsystematiek. En zeker niet over de dialooggesprekken die we voeren," aldus Joeri Veen, woordvoerder van Menzis. De systematiek van honoreringslijsten biedt zorgaanbieders volgens Veen juist de mogelijkheid een tarief te realiseren dat het hoogste is in Nederland.

Investeren in kwaliteit

Waar andere zorgkantoren voornamelijk werken met driejarige contracten, sluit Menzis vijfjarige contracten af. Daarmee zegt Menzis meer zekerheid te geven en de mogelijkheid om te investeren in kwaliteit van zorg. Veen: "Door deze aanpak ontstaat het goede en noodzakelijke inhoudelijke gesprek over de kwaliteit van de zorg die wordt geboden. We bieden gezamenlijk de ruimte om die te verbeteren, zodat kwaliteit ook loont."

Menzis gaat graag met de VGN in gesprek over het rapport en hebben reeds een uitnodiging aan hen gestuurd.

Inkoop sociaal domein

Zorgaanbieders zijn overigens zeer ontevreden over de inkoop van zorg in het sociaal domein, blijkt ook uit het onderzoek. De belangrijkste knelpunten betreffen de grote tijdsinzet, lage tarieven en de hoge administratieve lasten. De klachten zijn het grootst over de inkoop van jeugdhulp. Aanbieders die met veel  gemeenten en regio’s  zaken moeten doen zijn relatief nog ontevredener. Knelpunten die worden ervaren in de jeugdhulp zijn groter dan die voor de Wmo.

Respondenten

Voor het onderzoek werd een digitale vragenlijst rondom contractering onder VGN leden verstuurd. De vragenlijst is door 62 respondenten van de 163 leden volledig ingevuld. Daarnaast hebben een aantal respondenten in een verdiepende werksessie meer duiding gegeven aan de uitkomsten van de vragenlijst rondom de contractering.   

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top