Gastvrijheid

'Zorgevaluatie verdient eigen betaaltitel'

'Zorgevaluatie verdient eigen betaaltitel'

Er moet structureel geld worden vrijgemaakt om zorg te evalueren. Dit kan bijvoorbeeld door het instellen van een research- of inclusie-DBC. Dat blijkt uit een rapportage van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik.

In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg (HLA-MSZ) is vastgelegd dat de betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten op het inbedden van zorgevaluatie in het zorgproces. Met het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) sturen de partijen aan op een afgestemde cyclus van agenderen, evalueren en implementeren van kennis over wat goede medische en verpleegkundige zorg is. Dit proces zou over vijf jaar integraal onderdeel moeten zijn van de reguliere zorgverlening.

Structurele financiering

Uit de SiRM-rapportage ‘Van duizend bloemen naar een boeket’ blijkt dat veel van de huidige financiering voor activiteiten rondom zorgevaluatie projectmatig en incidenteel is. Dit terwijl de financiering van de zorg momenteel nog uitsluitend gebaseerd is op productie. Om inbedding in het zorgproces te bevorderen, hebben de partijen gesproken over een research- of inclusie-DBC.

Verder wordt er gesproken over basisfinanciering voor evaluatieonderzoek per ziekenhuis, in plaats van per project. Beloning van implementatie in plaats van productie zou ook kunnen bijdragen aan het structureel financieren van zorgevaluatie. De financiële opbrengsten van implementaties, als gevolg van het programma ZE&GG, zouden tot slot als shared benefits ingezet kunnen worden om het programma zelf te versterken.

Extra subsidieronde

Deze zomer wordt er een extra gerichte subsidieronde voor zorgevaluatie en gepast gebruik gestart, onder regie van het programma ZE&GG en ondersteund door ZonMw. Op basis van de overkoepelende thema’s uit de bestaande kennisagenda’s stellen de partijen het thema en de prioriteringscriteria in gezamenlijkheid op. De nieuwe subsidieronde moet een extra impuls geven aan het veld om aan de slag te gaan met evaluatieonderzoek.

Uit het onderzoek van SiRM blijkt verder dat er op verschillende vlakken meer samenhang gewenst is binnen ZE&GG. Het gaat dan bijvoorbeeld om het identificeren en prioriteren van openstaande kennisvragen. Maar ook over een goede infrastructuur om evaluatieonderzoek uit te voeren, die nu nog  mist. Bij implementatie is samenwerking nog veelal kleinschalig en met name gericht op de eigen achterban. Het monitoren van de implementatie van evaluatie-uitkomsten zou ook systematischer kunnen. Zo worden inzichten in het zorggebruik van patiënten nog niet structureel ontwikkeld en vergeleken met het landelijke beeld.

Ambitieus stappenplan

Het rapport werd 21 juni overhandigd aan minister Bruins voor Medische Zorg. “Binnen vier maanden is er een zeer ambitieus stappenplan opgesteld. Complimenten daarvoor. In honkbaltermen: het eerste honk is nu bereikt, maar we zijn nog niet over de thuisplaat”, zo stelt Bruins. Het evalueren van zorg is nodig om gepast gebruik van zorg te bevorderen. Hoewel de ambitie is dit stevig te verankeren in het zorgproces, is de financiering vooralsnog projectmatig en incidenteel.

SiRM heeft alle lopende initiatieven en programma’s geïnventariseerd die raakvlakken hebben met zorgevaluatie en gepast gebruik. De onderzoekers hebben daarvoor faciliterende activiteiten van partijen rondom zorgevaluatie geïdentificeerd. Dit zijn activiteiten die de HLA-partijen, ZonMw en het Zorginstituut uitvoeren om zorgevaluatie en gepast gebruik te stimuleren. Ook heeft SiRM lopende initiatieven in kaart gebracht, zoals het Programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut, Campagne Verstandig kiezen, Campagne Samen beslissen en het Citrienfonds. Ook heeft SiRM de budgetten van subsidieprogramma’s voor zorgevaluatieonderzoeken en implementatieprojecten inzichtelijk gemaakt.

 

Op 15 november organiseert Skipr het event 'Doen of Laten', zie hier meer informatie. Deze dag geeft u inzichten in zinnige zorg en bieden u handvatten voor gepaste zorg. Een van de sprekers is Sjoerd Repping, kwartiermaker van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. 

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top