Finance

Niet-vergoede zorg drukt Parnassia ver in het rood

Niet-vergoede zorg drukt Parnassia ver in het rood

De Parnassia Groep heeft 2018 afgesloten met een negatief resultaat van bijna 30 miljoen euro. Naar eigen zeggen is het voor het eerst in zijn bestaan dat 's lands grootste ggz-aanbieder dergelijke rode cijfers schrijft. De organisatie wijt de tegenvallende resultaten aan hoge personeelskosten, problemen met het elektronisch patiëntdossier, maar vooral ook aan het niet vergoeden van geleverde zorg door zorgverzekeraars. Dat zal in de toekomst gevolgen hebben voor de zorg die de ggz-aanbieder levert, zo is te lezen in het jaarverslag van de organisatie.

Ggz-organisatie Parnassia Groep is met ruim 13 duizend medewerkers en 185 duizend cliënten de grootste zorgaanbieder van Nederland. Volgens het bestuur heeft 2018 twee gezichten gehad voor de ggz-reus. "Aan de ene kant leverden we heel veel inhoudelijk goede prestaties, maar we sluiten voor het eerst in de geschiedenis ook af met een aanzienlijk financieel tekort", aldus de organisatie in het jaarverslag.

Niet vergoede zorg

Het financiële tekort bedroeg eind 2018 29 miljoen euro. Dat is ruim drie procent van de totale opbrengsten. Het bestuur wijst hier drie oorzaken voor aan. Volgens het bestuur is het tekort voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat verzekeraars en gemeenten delen van de geleverde zorg niet (volledig) hebben betaald. De organisatie trekt hieruit consequenties voor de levering van zorg.

"Als wij alle geleverde noodzakelijke zorg in 2018 betaald zouden hebben gekregen, had dat ruim 27 miljoen euro aan ons resultaat bijgedragen", zo rekent het bestuur voor. "Dan hadden we maar een beperkt verlies gehad, 29 miljoen minus 27 miljoen is 2 miljoen euro. Waren de tarieven daarbij 4 procent hoger geweest, dus conform het NZa-tarief zoals eerder genoemd, dan had dit bijna 25 miljoen euro extra bijgedragen. Daarmee zouden de extra kosten die hieronder worden toegelicht gedekt zijn geweest. Het verlies van € 2 miljoen plus deze € 25 miljoen zou hebben geresulteerd in een positief resultaat van plusminus 23 miljoen, ofwel 2,5 procent van de omzet. Hiermee zouden we dan duurzaam gezond zijn."

"Zorg die niet of onvoldoende wordt betaald kunnen wij voortaan niet meer leveren", schrijft het bestuur. " We beoordelen dat per zorgonderdeel. We kunnen onze voorzieningen alleen openhouden voor burgers en verzekerden en hen kwalitatief goede zorg blijven bieden als we hiervoor reële financieringsafspraken kunnen maken met verzekeraars en gemeenten. Dat wil zeggen: structureel dekkende tarieven, betaling van alle geleverde noodzakelijke zorg en een eerlijke verdeling van risico’s tussen partijen. Alleen dan kunnen we goede zorg blijven leveren en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven waarmaken."

Uitzendkrachten

Aan het tekort liggen volgens de organisatie structurele problemen ten grondslag, die in de hele zorgsector spelen. Het bestuur noemt onder meer de extra inzet van uitzendkrachten door de toegenomen schaarste op de arbeidsmarkt. De extra kosten hiervoor bedroegen in 2018 naar schatting 9 miljoen euro.

Tot slot noemt het bestuur een aantal incidentele kosten en tegenvallende opbrengsten als oorzaak voor het financiële tekort. Zo kampte de Parnassia Groep met een storing in de software van het  elektronisch dossier. "Dit heeft voor grote problemen gezorgd bij onze behandelaars en administratie. De patiëntenzorg is niet in gevaar geweest. Maar door alle extra handelingen die moesten worden uitgevoerd om de administratie op orde te houden en doordat afspraken met patiënten soms niet konden worden gemaakt, is het niet alle teams gelukt om voldoende patiënten te behandelen. Dat leidde tot een verlaagde omzet en extra kosten van in totaal 7 miljoen euro", aldus het bestuur.

Ook de overname van Antes en het aandeel dat de Parnassia Groep nam in Fivoor wogen in 2018 zwaar op de balans. De kosten die hiermee gemoeid waren kwamen op ruim 4 miljoen euro uit. De overname van het dr. Leo Kannerhuis droeg nog eens 3,1 miljoen euro bij aan het verlies van Parnassia Groep.

Prijsstijgingen gedekt

Ondanks de structurele aard van sommige problemen, verwacht het bestuur in 2019 een positief resultaat. "Vanaf september 2018 begon het herstel stapsgewijs zichtbaar te worden, maar het was niet voldoende voor een positief resultaat. Voor 2019 hebben we met enkele financiers kostendekkende afspraken gemaakt, waardoor de verwachte prijsstijgingen voor 2019 zijn gedekt. Ook is met enkele financiers het tarief stapsgewijs verbeterd. Zodat wordt voorzien in de extra kosten die we moeten maken voor onder meer veiligheid en ingehuurd personeel en we in de ingewikkelde omstandigheden goede en verantwoorde zorg kunnen blijven leveren aan verzekerden en burgers", zo is in het jaarverslag te lezen.

Interne maatregelen

Toch rekent het bestuur zich nog niet rijk. "Met enkele verzekeraars en jeugdregio’s zijn we nog intensief in gesprek over het jaar 2019. Tegelijkertijd bespreken we de voorwaarden voor 2020, waarbij de afspraken gecontinueerd en verder aangescherpt moeten worden. Daarbij zullen we een andere manier moeten vinden om met elkaar te werk te gaan, met meer vertrouwen in de professionals die de behandelingen leveren en daardoor daadwerkelijk minder administratieve lasten. Daarnaast lopen de genomen interne maatregelen door", aldus het Parnassia-bestuur.

De afgelopen jaren heeft Parnassia ingezet op ambulantisering door het aantal bedden met 33 procent af te bouwen. Daarnaast heeft de ggz-organisatie in 6 jaar tijd de indirecte kosten met zo’n 30 procent verminderd. Deze ontwikkeling moet in 2019 en 2020 worden doorgezet.2 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

15 juli 2019

Niet alleen Parnassia, ik schat dat minstens 25% van de zorgaanbieders in de GGZ meer zorg levert dan afgesproken met de zorgverzekeraars. Dit betreft dan zorg die geleverd dient te worden wettelijk en logischerwijs niet gestopt mag worden als het budgetplafond bereikt is. Maar de zorgverzekeraars vorderen de overschrijdingen stante pede terug, een enkeling met een kleine coulance.
Betaling van de vordering moet meestal binnen 28 tot 30 dagen gebeuren, of als je dat geld zo even op de plank hebt liggen, anders gaan ze het verrekenen met je nieuwe declaraties en dan kom je echt pas in liquiditeitsproblemen. Je hebt het geld van de overschrijding wel al lang uitgegeven aan de behandelaars die je in dienst hebt.

Dat de resterende 75% van de GGZ zorgaanbieders op of onder het budgetplafond zitten maakt dat er van die enorme wachttijden zijn en het merendeel van de klanten in de GGZ niet de zorg krijgt die ze eigenlijk zouden moeten krijgen.

Als hier niks aan gaat veranderen moet Nederland alvast maar gaan wennen aan dat er nog meer verwarde mensen vreemde en afgrijselijke dingen gaan doen.

Misschien dat in september er een weg naar boven wordt geforceerd in deze spiraal naar beneden.

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

16 juli 2019

Weer die vermaledijde budgetplafonds. Zo kan iedereen wel de zorgkosten beteugelen. Maar het getuigt van bestuurlijke armoede, Den Haag.

Top