Tech

Bruins: 'Contouren wet digitale gegevensuitwisseling zijn er'

Bruins: 'Contouren wet digitale gegevensuitwisseling zijn er'

Minister Bruins voor Medische Zorg komt in de loop van 2020 met een wetsvoorstel om de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg te regelen. Daarbij zal hij ook een begin maken met het aanwijzen van de soorten gegevensuitwisseling die verplicht elektronisch moeten verlopen. Dat schrijft hij in een voortgangsrapportage die deze maand naar de Tweede Kamer is gegaan.

De contouren van nieuwe wetgeving voor de elektronische gegevens in de zorg zijn er al, schrijft de minister. Komend najaar moet een internetconsultatie onder het zorgveld leiden tot afstemming en aanscherping. Na advies van de Raad van State wil de minister in de loop van 2020 zijn wetsvoorstel aan de Kamer aanbieden.

Taal en techniek

Kort daarop wil Bruins de  eerste gegevensuitwisselingen aanwijzen die vanaf een bepaald moment verplicht elektronisch moeten verlopen. Daarbij zou ook gebruik moeten worden gemaakt van specifieke standaarden voor taal en techniek. Ook voor deze standaard taal en techniek wil de minister in de loop van 2020 met de eerste "bouwstenen" komen.

Receptenverkeer

De  minister laat weten dat het receptenverkeer en de verpleegkundige overdracht tot de eerste verplicht elektronische uitwisselingen zullen behoren. Bruins tekent hierbij aan dat het dataverkeer pas verplicht elektronisch wordt wanneer alle informatie ook op die manier kán worden uitgewisseld. "Het zorgproces en de behoefte van zorgprofessionals aan informatie daarin blijven voor mij leidend", schrijft de bewindsman.

Verder zal het wetsvoorstel bepalingen bevatten die het mogelijk maken dat eisen kunnen worden gesteld aan, onder meer, informatieveiligheid en privacy. Tot slot zullen bepalingen worden opgenomen die certificering van ICT-producten mogelijk maken, aldus Bruins.

Kwaliteitsstandaarden

De minister benadrukt dat hij met zijn wetsvoorstel wil aansluiten bij de consensus tussen zorgprofessionals over het zorgproces en de digitalisering van gegevensuitwisseling. "Hiertoe ontwikkelen zorgprofessionals veldnormen, waar dit eventueel nodig is stuur ik aan op versnelling."

De minister wil met zijn wetsvoorstel ook aansluiten bij bestaande kwaliteitsstandaarden voor de zorg, zoals die zijn opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland. "Samen met het Zorginstituut, dat het register voor kwaliteitsstandaarden voert, verken ik momenteel waar de grens tussen kwaliteitsstandaard en afspraken over taal en techniek exact ligt en wat dit betekent voor de nieuwe wetgeving. Deze verkenning doen we aan de hand van concrete gevallen waaronder het medicatieproces. Het zal enige tijd in beslag nemen om dit op zorgvuldige wijze te doen. Ook heb ik het Zorginstituut gevraagd om nu reeds te bevorderen dat in kwaliteitstandaarden voldoende is beschreven welke informatie op welk moment op welke plek nodig is."

Het bestaan van een kwaliteitsstandaard voor bepaalde zorg is voor Bruins geen voorwaarde voor het digitaliseren van een gegevensuitwisseling.

ICT-leveranciers

Aan de leveranciers van ICT-systemen wil de minister gedetailleerde technische eisen stellen. Het voldoen aan deze eisen wil hij via certificering zeker stellen. "Certificering van producten heeft voordelen voor zorgaanbieders. Het leidt tot zekerheid en draagt daardoor bij keuzevrijheid. Als zorgverleners digitaal gegevens uitwisselen met behulp van een gecertificeerd product weten ze zeker dat voldaan is aan de wettelijke eisen", aldus Bruins.

Privacy

Bruins heeft laten onderzoeken of een aanpassing van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). De wet stelt onder meer dat de patiënt iedere keer uitdrukkelijk toestemming moet geven voordat zijn gegevens beschikbaar mogen worden gesteld. Vooralsnog ziet de minister geen reden om de wet op dit punt te wijzigen. "Ik verwacht dat leveranciers op dit terrein met concrete voorstellen komen voor (infrastructurele) oplossingen die niet zijn gebaseerd op het raadpleegbaar maken van gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem", zo is in zijn brief aan de Kamer te lezen.

Spoedzorg

De minister wil verder met het zoeken naar een oplossing voor uitwisseling van informatie via een elektronisch uitwisselingssysteem bij spoedzorg. Daar mag geen tijd verloren gaan, stelt de bewindsman. "In geval van spoedzorg is er geen sprake van medebehandeling als reden van gegevensuitwisseling, zoals er bijvoorbeeld wel is bij een verwijzing. De informatie reist bij spoed dus niet automatisch met de patiënt mee. Ik kom aan het einde van dit jaar terug op de oplossingsrichting hiervoor", aldus minister Bruno Bruins voor Medische Zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top