ACTUEEL

Getreuzel met jaarverslag kost instellingen geld

De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) heeft zes zorginstellingen een dwangsom van tienduizend euro opgelegd voor het niet aanleveren van het jaardocument maatschappelijke verantwoording 2008.

Voorwaardelijke dwangsom

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) legde in augustus 2009 al een voorwaardelijke dwangsom op aan 17 zorginstellingen.  De betreffende instellingen hadden  zonder geldige reden het Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2008 niet of niet volledig aangeleverd bij het CIBG. Deze instellingen kregen twee weken om alsnog het jaardocument aan te leveren.

Kleine thuiszorgaanbieders

Acht instellingen voldeden na deze twee weken nog niet aan hun verplichting. Voor deze instellingen ging een dwangsom van duizend euro per week lopen. Dit bedrag kon oplopen tot maximaal tienduizend euro.  Zeven instellingen, vrijwel allemaal kleine thuiszorgaanbieders, bleken na tien weken nog steeds niet aan hun verplichting voldaan te hebben. Het betreft Cura Domestica, Stichting All in Care, Stichting Izo, Profijtzorg, Zorgnet Thuisbest, Duo Caridad Thuiszorg en Stichting Stoute Schoenen. Bij deze instellingen vordert de IGZ nu een bedrag tienduizend euro. Stichting Zorgcentrum De Aanleg heeft het jaarverslag wel ingeleverd, maar krijgt een boete van duizend euro wegens overschrijding van de respijttermijn.

WTZi
Instellingen die verzekerde zorg (Zorgverzekeringswet, AWBZ) leveren, moeten een toelating hebben op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Deze wet verplicht ziekenhuizen, gehandicapteninstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg om het Jaardocument maatschappelijke verantwoording jaarlijks voor 1 juni aan te leveren bij het CIBG.

In het meinummer van Skipr-magazine, dat medio april verschijnt, staat een groot verhaal waarin alle ins en outs van een adequate jaarverslaglegging worden belicht

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top