Tech

Huisarts ziet digitale gegevensuitwisseling verder verslechteren

Huisarts ziet digitale gegevensuitwisseling verder verslechteren

Huisartsen beklagen zich over een verslechterde toegang tot digitale ziekenhuisportalen. Daarmee stagneert de gegevensuitwisseling tussen huisarts en ziekenhuis. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) roept minister Bruins op om in actie te komen.

Volgens de LHV hebben door het hele land ziekenhuizen hun beleid rond gegevensuitwisseling met andere zorgverleners gewijzigd, waardoor huisartsen niet of moeilijker toegang krijgen tot medische gegevens van patiënten die bij hen ingeschreven staan.

De LHV uitte in maart al vergelijkbare klachten. Sindsdien is de situatie er volgens de huisartsenvereniging niet beter op geworden. “Zoals we eerder al onder de aandacht hebben gebracht, horen wij vanuit meerdere plekken in het land dat de toegang van huisartsen tot ziekenhuisportalen is verslechterd”, aldus de LHV. “Daardoor kunnen huisartsen geregeld niet meer de medische gegevens inzien van de patiënten die zij naar het ziekenhuis hebben verwezen.”

Zo kan een huisarts niet bij onderzoekuitslagen. Ook krijgt hij pas zicht op behandelingsafspraken met de patiënt als de medisch specialist terugkoppelt. De LHV wijst op het risico dat door dit alles onnodige vertraging en dubbel werk optreedt.

Foute declaraties

Ook in de communicatie tussen huisartsen en partijen in de langdurige zorg, zoals zorgkantoren, het CIZ en zorgaanbieders Wlz-instellingen zijn er belemmeringen. Huisartspraktijken worden bijvoorbeeld niet standaard geïnformeerd wanneer een patiënt voor de huisartsenzorg overgaat van de Zorgverzekeringswet naar de Wet langdurige zorg. Dat kan leiden tot onduidelijkheden en fouten. Bovendien veroorzaakt dit extra administratieve lasten bij zowel zorgverzekeraars en huisartspraktijken door verkeerd ingediende declaraties.

Een belangrijke boosdoener is volgens de LHV de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die eind mei van kracht is geworden. Als gevolg hiervan hebben veel ziekenhuizen hun privacybeleid aangescherpt. Het delen van medische gegevens mag vaak alleen nog met expliciete toestemming van de patiënt.

Strijdig

De LHV zegt te hechten aan een zorgvuldige omgang met medische gegevens, maar de huidige regels voor gegevensuitwisseling in de zorg lijken nu soms strijdig met goede patiëntenzorg, aldus de LHV. “Inzicht in de actuele medische gegevens is van groot belang om goed te kunnen inspelen op de gezondheidstoestand van de patiënt”, aldus de LHV. Dat vindt ook de overheid. Om die reden steekt het kabinet onder de noemer Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) honderden miljoenen euro’s in de verbetering van de digitale gegevensuitwisseling in de zorg.

Derden

Een andere klacht van de huisartsen betreft de groeiende uitvraag van digitale informatie door derden. Huisartsen zijn bezorgd over het gemak waarmee andere partijen - rechtstreeks of via de patiënt - vragen om informatie uit het medisch dossier. Met het behandelen van dergelijke verzoeken is vaak veel tijd gemoeid. Omdat het gaat om een gerichte selectie van gegevens, kan de huisarts dit met één druk op de knop regelen. Ook krijgt hij deze inspanningen veelal niet meer vergoed, omdat de patiënt of zijn juridisch vertegenwoordiger, op grond van de AVG recht heeft op kosteloze informatieverstrekking.

Misbruik

Huisartsen maken zich ook zorgen over wat met de verstrekte gegevens gebeurt. LHV-leden zien een toename van verzoeken vanuit letselschadeadvocaten en rechtsbijstandverleners. “Het recht op kosteloze inzage door de patiënt zelf lijkt dus in toenemende mate te worden gebruikt als financieel voordeel voor dit soort commerciële partijen”, aldus de LHV. “En de vraag is of patiënten wanneer zij toestemming geven altijd kunnen weten waar deze gegevens vervolgens terechtkomen en waarvoor ze worden gebruikt.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Ing. W.J.A. Gulpen bc.

8 oktober 2019

De LHV wekt de indruk of de patient beschermd moet worden tegen uitwassen van de AVG.
Het is juist de bedoeling geweest om de patient meer te betrekken en ook zelf verantwoordelijk te laten nemen o.a. in het hele ziekte proces en administratieve afwikkeling hiervan.
De AVG beschermt maar legt ook de uiteindelijke beslissing en verantwoordelijkheid bij de patient.
De patient wenst tegenwoordig meer inspraak en wenst meer uitleg van de huisarts en wil op basis daarvan kunnen beslissen.
Huisartsen moeten meer uitleggen aan hun patienten,maar zijn daartoe vaak niet toe in staat omdat ze daarvoor niet goed opgeleid zijn.

Top