ACTUEEL

IGJ: Sturing op kwaliteit van Thomashuizen moet beter

Thomashuizen bieden huiselijke en persoonsgerichte zorg, maar de sturing op kwaliteit moet beter. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op basis van vijftien toezichtbezoeken en een enquête onder de aanbieders van gehandicaptenzorg in de Thomashuizen.

De IGJ ontving in 2017 signalen over de kwaliteit en veiligheid van geboden zorg, mogelijk oneigenlijk gebruik van het persoonsgebonden budget en mogelijk seksueel misbruik van een bewoner in een Thomashuis. Daarnaast ontving de inspectie signalen over financiële afspraken in de franchiseovereenkomst en in de huuroverkomst die mogelijk een risico vormen om goede zorg te bieden. Deze meldingen waren aanleiding om als inspectie breder te kijken naar de 118 Thomashuizen als woon en zorglocatie voor mensen met een verstandelijke beperking

'Voldoende' kwaliteit

Ondanks deze signalen acht de inspectie de kwaliteit van zorg binnen de Thomashuizen 'voldoende', na het bekijken van een aantal huurovereenkomsten en franchiseovereenkomsten. Sterke punten zijn de goede huisvesting, de huiselijkheid en de persoonsgerichtheid. De sturing op kwaliteit moet echter beter, vindt IGJ.

Verbeterpunten

Er wordt binnen de bezochte Thomashuizen onvoldoende voldaan aan een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. Zorgondernemers zijn kritisch over de tijd die zij en de zorgverleners besteden aan activiteiten die indirect ten goede kunnen komen aan bewoners, zoals het opstellen van onderbouwde en uitgewerkte zorgafspraken voor cliënten met een complexe zorgvraag, het regelmatig rapporteren en het volgen van scholing. Toch is het van belang dat de zorgondernemers dit soort activiteiten uitvoeren om daarmee de kwaliteit van zorg systematisch te verbeteren.

Daarnaast zijn relevante richtlijnen en handreikingen, zoals over medicatieveiligheid, seksualiteit, huisregels en hoe te handelen bij (mogelijk) geweld meestal niet aanwezig. Kennis en gebruik van deze richtlijnen is belangrijk om goede zorg te kunnen bieden.

Vervolgstappen

De inspectie verwacht van Thomashuizen dat zij zich actief opstellen met betrekking tot de kwaliteitsborging. De inspectie blijft toezicht houden op de Thomashuizen door middel van inspectiebezoeken en het beoordelen van meldingen, en neemt zo nodig handhavingsmaatregelen.

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Hans Kröber

10 oktober 2019

Een duivels dilemma. Voor je het weet wordt hier een bureaucratie naar binnen gefietst die we juist zo graag willen vermijden. Voor je het weet wordt de systeemwereld hier ook dominant. Terwijl juist de leefwereld leidend zou moeten zijn. ‘Zorgwekkend’

Sander Speleman

10 oktober 2019

Lees hier de zienswijze van de Thomashuizen: https://www.thomashuis.nl/nieuws/Publicatie-onderzoeksrapport-IGJ-over-Thomashuizen

jan-willem

10 oktober 2019

Een dilemma kan t worden maar ik hoop van harte van niet.

Het gaat om de vraag wat kwaliteit is en hoe je die borgt. Er zit een logica in het kijken van IGJ die nadrukkelijk niet de logica van ons als ondernemer is en niet van de pgb-houders die ervoor kiezen om bij ons de zorg in te kopen.
Ik neem twee voorbeelden uit het rapport. Er staat dat de 'handreiking medicatiebeleid gehandicaptenzorg' niet bekend is bij medewerkers. En vervolgens wordt een koppeling gemaakt naar medicatiefouten. Die koppeling is een onjuiste, heeft mij 25 jaar werken in grote organisaties in de gehandicaptenzorg geleerd. Wij zijn ondernemers van een Thomashuis en het is een zegen dat we medewerkers niet met dit soort documenten hoeven te belasten waardoor ze tijd hebben om zich met bewoners bezig te houden. Het is aan ons als ondernemer te zorgen dat medewerkers weten hoe medicatie toegediend moet worden en erop toe te zien dat dat goed gaat. Een andere voorbeeld is de tekst over huisregels over alcoholbeleid. Als er geen problemen zijn met alcohol dan is het niet zinvol om in huisregels hier aandacht aan te schenken. Overigens is het fenomeen huisregels ook nogal institutioneel en dat is wat de Thomashuizen nu net niet willen zijn en de reden waarom pgb-houders kiezen voor een Thomashuis. Zo is op veel voorbeelden in het rapport een verantwoord tegengeluid op z'n plaats.

Kunnen we alsjeblieft de systeemlogica buiten de deur van het Thomashuis houden om een alternatief te blijven zijn voor organisaties waar dat niet gelukt is zodat zorgvragers zelf kunnen kiezen wat ze belangrijk vinden? En kunnen we kwaliteit primair afmeten aan het resultaat van samenwerking tussen budgethouders, vertegenwoordigers en professionals (zowel binnen als buiten het Thomashuis)? Het is goed als iemand toeziet op hoe we dat samen kunnen doen en ik zie graag IGJ in die rol toezichthouder. Maar leg de Thomashuizen niet langs een systeemlat. Doe je dat wel dan is het snel klaar met de persoonsgerichte zorg vrees ik.

Wie wil zien hoe het gaat in een Thomashuis is bij ons van harte welkom!

Top