ACTUEEL

Zorgpersoneel heeft geen tijd voor cliënt

Zorgpersoneel heeft geen tijd voor cliënt

De administratieve lastendruk in de zorg is toegenomen. In sommige instellingen besteden verpleegkundigen, verzorgenden en artsen nog maar 40 procent van hun tijd aan directe zorg.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Meer tijd voor de cliënt' dat Plexus in opdracht van het ministerie van VWS uitvoerde. Toch kan de overheid claimen dat de lastendruk in de zorg met succes is aangepakt. Volgens hoofdonderzoeker David Ikkersheim zou het kabinet tot oktober 2010 een reductie van de lastendruk van bijna 4 procent hebben gerealiseerd ten opzichte van een nulmeting in 2007.

Slechte afstemming overheidsorganen

Dat de lastendruk desalniettemin is toegenomen komt door een discrepantie tussen de ‘enge definitie' van lastenvermindering die de overheid hanteert en de regeldruk zoals het veld die ervaart. Zo kijkt de overheid alleen naar de lasten die voortvloeien uit wet- en regelgeving van de landelijke overheid zelf. Volgens die definitie is de lastendruk inderdaad gedaald, zegt Ikkersheim. Maar in de praktijk ervaren zorginstellingen administratieve druk ook vanuit zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Zo vragen lagere overheden en uitvoeringsinstanties vaak dezelfde informatie op, maar doen ze dit op verschillende momenten en gebruiken ze bovendien elk een andere vraagstelling. Ikkersheim adviseert om dit te stroomlijnen.

Directeur Langdurige zorg Iris van Bennekom van het ministerie van VWS zegde toe dat het ministerie zal kijken of het mogelijk is te komen tot een meer eenduidig jaardocument. Dit deed ze dinsdagavond tijdens een symposium dat naar aanleiding van het rapport werd gehouden.

Werkproces instellingen

Ikkersheim wijst erop dat ook de zorginstellingen zelf debet zijn aan de toegenomen bureaucratie. Zo nam de overhead in de periode 2000 tot 2008 toe van 16,6 naar 18 procent. Ook verschuift de verhouding tussen cliëntgebonden taken en administratieve taken steeds verder in de richting van het papier. In de ziekenhuizen hebben medewerkers de meeste administratieve taken: 46 procent van hun tijd gaat eraan op. In de thuiszorg is dat 31 procent. Door andere inrichting van de processen, zijn er bovendien aanzienlijke verschillen tussen de zorginstellingen per sector.

Financiering

Daarnaast ontstaat bureaucratie door de financiering van ons zorgstelsel. De zorg wordt bekostigd met een ‘meer-systemen-stelsel' met de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de AWBZ en de eigen bijdragen van cliënten. De zorg voor patiënten wordt vaak vanuit meerdere potjes betaald, wat bij de zorgverleners administratie oplevert. Van Bennekom zei hier niets aan te kunnen veranderen: "Dit is een politieke realiteit." Wel zouden de ‘overgangen' zo soepel mogelijk moeten gaan.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Carla

25 november 2010

Er hoeven geen 12.000 medewerkers extra in de zorg worden aangetrokken.
Er is personeel voldoende aanwezig, echter niet meer voor het werk waarvoor ze toen zijn aangenomen.
Gewoon de dokter dokter laten zijn en de verpleegkundige/verzorgende mensen verzorgen.

Gavi Mensch

25 mei 2011

Ach, ik wil zo graag van Iris van Bennekom verplegen thuis, zonder haar florissante salaris, gewoon afhankelijk van de restjes van de AWBZ en de WMO, en een krenterige zorgverzekeraar, op basis van een lage eigen bijdrage en een basispakket (realiteit voor 75% van de verzekerden).
En ik ga u niet eens verzorgen met zorgwerkers die bezig zijn met administratie, maar met een snel groeiend tekort aan mensen. De thuiszorg is volkomen uitgekleed, een 30 jarige verzorgende werkt voor12 euro bruto per uur, werkt zich drie slagen in het rond, maakt werkweken van meer dan 40 uur, gewoon omdat er niemand anders is. Van de meeruren wordt extra belasting afgehouden, reistijd wordt geminimaliseerd en dan nog zijn er mensen die 12 patiënten op een morgentje doen, van 7u tot 13.30 en nog eens 10 op een avond van 18u tot 23.30 en dan 's morgens weer om 7 u bij de eerste staan.
Dat is de enige realiteit, Mw. van Bennekom, ze hebben alleen tijd om u snel te wassen. Misschien kunt u zichzelf afdrogen? De verpleegkundige rent naar binnen, verbindt met zorg en rent dan weer naar de volgende. Zij verdient 15 euro bruto, met 4 jaar studie en altijd verplicht bijblijven in de materie.
Mensen die met mensen werken, afgejakkerd worden en onderbetaald. Dat, Mw. van Bennekom moet zo blijven? Dan garandeer ik u dat er over 5 jaar geen mens meer is die dit werk nog wil doen! En even ter informatie, ik heb nu al geen mensen genoeg, ik moet hen bijspijkeren als ze van buiten komen of zo van school. Wat dacht u dat dat aan tijd kost? En aan geld?
Het is wat ik gotgeklaagt noem en u als ambtenaar kunt niets garanderen? Doet u mij één potje, al die potjes kosten tijd en geld, dat gaat van de verpleging en verzorging af. En zorg voor goed opgeleide en redelijk betaalde mensen, dan praten we over uw herstel!

Top