ACTUEEL

Zorgbestuurders hebben geen grip op IT

Zorgbestuurders hebben geen grip op IT

Zorgaanbieders hebben onvoldoende inzicht in de kosten en baten van informatietechnologie. Zo zijn ze niet in staat een prognose te geven van de ontwikkeling van de IT-uitgaven voor de komende drie tot vijf jaar. Daarbij zijn ze ook onvoldoende in staat de zorginhoudelijke meerwaarde van IT te realiseren. Dit constateert adviesbureau KPMG.

Met het oog op het groeiende belang van IT in de zorg is dit volgens Stan Aldenhoven, director bij KPMG “een zorgwekkende constatering”. Samen met KPMG-partner Jan de Boer stelde hij het boek samen ‘IT in de zorg, Probaat middel, maar lees voor gebruik de bijsluiter’. Het boek schetst de recente ontwikkeling van de informatietechnologie in de turbulente wereld van de zorg.

Hardnekkige problemen

Volgens Aldenhoven zullen Nederlandse zorginstellingen de komende jaren substantieel meer geld moeten investeren in digitale technologie om te kunnen voldoen aan de vraag naar betere en innovatieve zorgdiensten. Hierbij dienen zich echter enkele hardnekkige problemen aan, zoals het wijdverbreide gebruik van verouderde applicaties en eilandautomatisering.  

Groei

De groeiende roep om transparantie is één van de ontwikkelingen die zorgaanbieders dwingt hun IT-infrastructuur aan te passen. “De huidige IT-systemen zijn hiervoor niet geschikt en moeten dan ook hoognodig worden vervangen”, zegt De Boer. “Bovendien  zal de IT-organisatie moeten transformeren naar een servicegerichte organisatie die 24x7 werkt. Op dit moment liggen de werkelijke IT-uitgaven van een gemiddeld ziekenhuis rond 10 procent van de omzet. Met alle genoemde ontwikkelingen zullen deze uitgaven de komende jaren groeien naar 12 tot 14 procent. Het is dan ook van groot belang dat  IT en informatiemanagement hoger op de agenda komen te staan.”

Strategisch onderscheid

Een van de concrete kwesties waar zorgaanbieders mee worstelen is volgens Aldenhoven de invoering van het elektronisch patiënten dossier (EPD). “Het EPD kan het verschil maken in de informatievoorziening - van een zorginstelling”, zegt Aldenhoven. “Het EPD bepaalt zowel de toegankelijkheid en uitwisselbaarheid van medische informatie als de transparantie van een zorginstelling. In de uitwerking van de informatiestrategie is het EPD een cruciaal systeem. Zorginstellingen doen er goed aan de informatievoorziening vanuit een brede context te bekijken en in te richten. Het gaat niet om het invoeren van IT, maar om het neerzetten van een betrouwbare informatievoorziening in zijn totaliteit. Zorginstellingen die hiertoe in staat zijn, kunnen zich strategisch onderscheiden van andere.”

Uniform kader

Het grote probleem bij de implementatie van het EPD is volgens Aldenhove dat er onvoldoende eenheid van taal is. “Alle partijen op het medisch inhoudelijk gebied moeten vanuit een uniform begrippen- en definitiekader met elkaar communiceren”, stelt Aldenhove. “Dit vergroot de patiëntveiligheid en versnelt het uitwisselen van informatie. Op dit moment is dit nog niet het geval en worden de medische gegevens in het EPD-systeem meestal nog vastgelegd in normale spreek- of schrijftaal. Hierdoor is het gebruik van het nieuwe EPD-systeem niets anders dan het digitaliseren van het papieren dossier en draagt het niet bij aan de overgang van analoog naar digitaal werken.”

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

1 september 2011

Er is geen standaard, professionals worden niet betrokken bij aanschaf en bestuurders kopen alleen op basis van prijs.
Kortom er is gewoon een wildgroei aan half werkende systemen in de diverse ziekenhuizen

Hans van Dijk

1 september 2011

De revalidatiebranche is een voorbeeld van hoe het ook kan. Daar is nu een, weliswaar met vallen en opstaan tot stand gekomen, EPD beschikbaar, waarvan professionals het functioneel ontwerp ontwikkelden. De in de branche beperkte standaardisering is als gegeven meegenomen, maar het technisch ontwerp is zodanig dat standaardisering de komende jaren alleen maar gestimuleerd wordt. De invoering vindt de komende maanden plaats in twee centra. In 2012 zullen de meeste andere instellingen volgen.

Gavi Mensch

1 september 2011

ITuitgaven liggen rond 10%van de omzet.
Tja, er zijn veel status verhogende gadgets, domotica die de cliënten niet kunnen gebruiken, halfwas en te haastige implementaties.... Oeps iets vergeten? Helaas, heel nieuw systeem. Oeps, andere werkwijze? Tja, dan moet er ook een ander systeem komen.
Eerst onderzoek en dan overleg met de werkelijke gebruikers, continu back-ups ( liefst midden in de nacht) en een server die het geheel kan verwerken. Ook noodvoorzieningen bij uitval server of provider is gewenst, het gaat vaak om acute zaken! Zorgbestuurders hebben vaak geen idee.
Het gebruik van IT voor instellingsgebonden EPD is al niet goed beveiligd, voor landelijk gebruik is van 'veilig' nog geen sprake.

Kortom, het is nog een kostbaar rommeltje in de zorg wat betreft IT. Ik spreek uit ervaring!

Het kost een boel en doet maar een beetje.

Pieter Rahusen

1 september 2011

Volgens KPMG zijn zorgaanbieders niet in staat een prognose te geven van de ontwikkeling van de IT-uitgaven voor de komende drie tot vijf jaar. Dat is natuurlijk een veilige constatering. Zeer weinig bedrijven, ook buiten de zorg, hebben een goed gefundeerd vijf-jaren plan als het om ICT-uitgaven gaat. Wat de KPMG publicatie echter interessant maakt, is de conclusie dat zorginstellingen onvoldoende in staat zijn de zorginhoudelijke meerwaarde van IT te realiseren. En dat is juist zo ontzettend belangrijk. Zorgverleners willen patiënten of cliënten zo snel, comfortabel en efficiënt mogelijk beter maken of verzorgen. Dat is de kerntaak van een zorginstelling. Alles wat er verder binnen de zorginstelling gebeurt, ondersteunt dat streven. Optimale informatievoorziening en -beheer stroomlijnen de zorg. Goede zorgverlening is er steeds afhankelijker van dat informatie over en voor de patiënt snel, veilig en toegankelijk is. Het grote voordeel hiervan is onder meer een gewaarborgde bedrijfscontinuïteit van de zorginstelling. Gebaseerd op kostenbesparingen en efficiëntieverbetering. Daarmee kunnen zorginstellingen flexibel meebuigen met veranderingen in de sector. Het stelt hen in staat tegemoet te komen aan de wensen van patiënten en cliënten, zorgpartners, zorgverleners en medewerkers. Maar ook aan de aangekondigde bezuinigingen en de eisen van wet- en regelgeving, richtlijnen en interne beleidsregels.

ICT is geen kerntaak van zorginstellingen, en dat hoeft ook niet. Goed informatiebeheer vraagt wel om een blijvend hoge expertise op vele facetten van ICT. Managed Document Services (MDS) draagt daar aan bij. Het waarborgt dat zorginstellingen kunnen vertrouwen op een hoogwaardige, schaalbare en dynamische informatievoorziening. Die altijd en overal beschikbaar, beveiligd en beheerd is. Zorgorganisaties concentreren zich dan weer volledig op hun kerncompetentie: het zorgen voor mensen. Het MDS-aanbod van Ricoh heeft in de financiële sector het onmisbare nut van informatievoorziening al bewezen. Maar ook voor de zorgsector is Ricoh al jarenlang een betrouwbare en innovatieve partner. Wij praten graag met zorginstellingen die middels documentenbeheer en patiënten- en informatielogistiek weer grip willen krijgen op de ICT binnen hun organisatie.

HuibHezemans.nl

1 september 2011

Aanbieders van tools of consultancy hebben natuurlijk hun goed recht om deelexpertises te offreren. Net zo als gebruikers of beheerders verbeterpunten mogen (moeten) aandragen. Maar in de hypercomplexe zorg waarin vraagstukken mbt patiëntveiligheid, ketenkwaliteit, financiering, organisatieverantwoordelijkheden, cure & care vakkennis en nog zo wat kwesties om voorrang strijden, helpt het -helaas- alleen om in de juiste gremia herhaald aandacht te vragen voor de toegevoegde waarde van ondersteunende processen. Zoals IT of kwaliteitsmanagement. Zonder overdreven pretenties maar concreet en toegepast.
Een recente casus: patiënt wordt binnen 7 uur 7x schriftelijk anamnese afgenomen - over zelfde aandoening ja. EPD hoezee!
Mijn stokpaardje? Integraal kwaliteitsmanagement (dus geen indicatoren turven). In dit kader: systeemvalidaties!
Zie de stelling op mijn website en stem!

Pieter van der Wilk

5 maart 2012

Absoluut waar dat zorgorganisaties bezig zijn met het digitaliseren van hun informatie. Ook herkenbaar dat in toenemende mate wordt gedwongen transparanter te werken en sneller gegevens aan te leveren aan ketenpartners en zorgverzekeraars.

Dat de meeste IT-systemen hiervoor niet geschikt zijn en daar moet wat aan gebeuren wil je in de toekomst nog een speler in de zorg blijven. Uit die onderzoeken blijkt echter ook dat bestuurders niet meer weten wat er gebeurt, de IT managers vanuit techniek sturen, de leveranciers vanuit hun expertise verkokerde kennis inbrengen, de kosten toenemen et cetera.

Als je dit allemaal weet is de vraag welke stappen er ondernomen moeten worden door de bestuurder en IT manager om dit te veranderen. Benieuwd naar onze nieuwe visie en aanpak? Neem gerust contact op en ik stuur je graag onze paper “Grip op IT in de Zorg”. pieter@justifiedmanagement.nl

Top