ACTUEEL

Casemanagement krijgt mogelijk plek in Zvw

Minister Schippers van Volksgezondheid is bereid te onderzoeken of casemanagement een plek kan krijgen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wel wil de minister dat de definitie en criteria voor de inzet van casemanagement worden aangescherpt.

Casemanagement heeft met name in de dementiezorg  recentelijk een hoge vlucht genomen. Simpel gezegd wijst de casemanager de cliënt de weg door de uit vele schakels bestaande zorgketen. Dit neemt niet weg dat er, zoals het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), eerder dit jaar constateerde verschillende modellen en definities in omloop zijn. Ook de inhoud, het doel en de vorm van casemanagement varieert in de praktijk sterk.

Eenduidigheid

Om meer eenduidigheid aan te brengen wil VWS nog voor het eind van dit jaar met partijen als het CVZ,  zorgverzekeraars en professionals bekijken of de te verzekeren prestatie ‘casemanagement’, inkoopbaar en goed te omschrijven is. Daarnaast moeten er criteria ontwikkeld worden voor de beoordeling van de inzet van casemanagement. Ook wil VWS dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een uitvoeringstoets opstelt.

Verzekerde prestatie

Schippers benadrukt in haar brief aan de Tweede Kamer dat casemanagement op dit moment al grotendeels vergoed wordt, zij het niet als afzonderlijke verzekerde prestatie. Met het verder oprukken van ketenzorg, ook op andere terreinen dan de dementiezorg, is een scherpere financieringstitel niettemin gewenst, vindt de minister.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Post

10 november 2011

De 8 grote patiëntenorganisaties die samenwerken binnen het programma Kwaliteit in Zicht (KiZ, http://prezi.com/9q-cuqw4sbom/wat-is-kiz/) vinden het een positieve ontwikkeling dat casemanagement de aandacht krijgt en mogelijk een plek krijgt in Zvw. Vanuit onze set "generieke kwaliteitscriteria" voor de zorg kunnen wij aangeven wat vanuit patiëntenperspectief belangrijke punten zijn als het gaat om zorgcoördinatie. De patiëntenorganisaties verwachten dan ook betrokken te worden bij het omschrijven van definitie en kwaliteitscriteria voor casemanagement.

Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat naast het goed organiseren en financieren van casemanagement voor een kleine groep patiënten (met zeer complexe zorgvraag), de zorgcoördinatie voor andere patiënten (met één of meerdere chronische aandoeningen) ook goed moet worden geregeld. De patiëntenorganisaties pleiten ervoor dat voor iedere patiënt zorg gecoördineerd wordt conform de "Handreiking voor Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg" (KNMG, 2010, pagina 7), citerend: Voor de cliënt is te allen tijde duidelijk wie van de betrokken zorgverleners: -het aanspreekpunt is voor vragen van de cliënt of diens vertegenwoordiger; -de inhoudelijke (eind)verantwoordelijkheid heeft voor de zorgverlening aan de cliënt; -belast is met de coördinatie van de zorgverlening aan de cliënt (zorgcoördinator).

Daar waar meerdere zorgverleners bij de zorg voor een patiënt betrokken zijn is zorgcoördinatie vereist, om 'gaten' en 'doublures' in de zorg en onveilige zorg als gevolg van gebrekkige samenwerking en afstemming te voorkomen. Hoe intensief deze coördinatie moet zijn verschilt per patiënt(engroep).

Heleen Post, Programmamanager Kwaliteit in Zicht
Lisenka van Loon, Projectmanager NFK

van Doorn

10 november 2011

Dat aandacht voor casemanagement toeneemt en ook op financiering kan gaan rekenen is een kansrijke ontwikkeling. Het besef groeit kennelijk dat naast inhoud ook andere factoren van invloed zijn op kwaliteit en effectiviteit van zorg. Gevaar doemt op als het weer verwordt tot een unieke kwaliteit van een individuele beroepsbeoefenaar. Casemanagement is meer dan zorgcoördinatie en regievoering. Methodisch casemanagement vraagt aandacht voor segmentering en diversiteit, zorgorganisatie en samenwerking, monitoren en transparantie. Complexe zorgprocessen zijn gebaat bij meer coördinatievermogen van elke van de samenwerkende zorgverleners. En maatwerk. Het woord zegt het al, managen van de casus. Zelfmanagement van cliënten speelt hierbij een belangrijke rol. Dat staat niet los van zelfsturing van uitvoerende medewerkers. Ontwikkeling van vermogen om beter en meer samen te werken, zorgverleners onderling, binnen multidisciplinaire teams, met het sociaal netwerk is het hart van de casemanagement zaak. Ontwikkelen van kwaliteitscriteria op dat vlak is interessant. Aanbieders die dit waarmaken via de ZvW honoreren biedt perspectief. Het kan een impuls geven aan de verbetering van kwaliteit van zorg en tegelijkertijd aan meer werkplezier. Op alle niveaus van de zorg. Laten we niet in de valkuil stappen en de illusie hebben dat het leven beter wordt door een extra gezagvoerder.

Top