ACTUEEL

Preventie remt stijging zorgkosten met 6 procent

Preventie remt stijging zorgkosten met 6 procent

Investeren in preventie en gezond ouder worden kan de kostengroei in de zorg met 6 procent drukken. Ook daalt het gezondheidsverlies als gevolg van veroudering met een derde. Dit becijfert econoom Marc Pomp in het rapport “Gezond en actief ouder worden. De maatschappelijke baten van Healthy Ageing onderzoek".

Volgens Pomp levert kennis over Healthy Ageing aanzienlijke maatschappelijke en economische baten op. Zo kan het gezondheidsverlies als gevolg van veroudering met een derde afnemen. Bovendien kunnen de zorguitgaven op termijn beperkt worden tot een kleine 18 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Het Centraal Planbureau (CPB) becijferde eerder dat deze kosten in 2050 24 procent van het BBP zullen uitmaken. Daarnaast kan Healthy Ageing volgens Pomp leiden tot een extra arbeidsparticipatie van 150 duizend personen.

Preventie

Sleutel tot Healthy Ageing is volgens Pomp “preventie, preventie en nog eens preventie”, niet alleen in de vorm van het voorkómen van ziekte, maar ook door het eerder opsporen en behandelen van ziekten en daarmee het verminderen van de effecten.

Onderzoek

Oud-CPB-econoom Pomp deed zijn onderzoek in opdracht van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) , dat een internationale onderzoekslijn rond de effecten van ouder worden heeft opgezet.  Volgens het UMCG is het voor het eerst dat er zo breed onderzoek is gedaan naar de maatschappelijke baten van investeringen in preventie, waarbij zowel kosten en baten in ogenschouw zijn genomen.  

Prioriteit

UMCG-bestuurder Frans Jaspers roept naar aanleiding van Pomps onderzoek op tot een nationaal programma op het gebied van gezond ouder worden dat aansluit bij internationale doelstellingen.  “De maatschappelijke baten van investeringen in Healthy Ageing zijn enorm en rechtvaardigen ambitieuze investeringen”,  aldus Jaspers. “Het huidige topsectorenbeleid is onvoldoende afgestemd op de agenda van de Europese Commissie, waarin Healthy Ageing, naast energie en klimaat, een van de prioriteiten is. Daarom streven wij naar een nationaal programma waarin alle Healthy Ageing-inspanningen van universiteiten, universitaire medische centra en het bedrijfsleven samenkomen en dat aansluit bij het beleid van de EU.”

 

13 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

20 januari 2012

Fijn! Kan Edith dit als een nieuw plan lanceren, net als de wijkverplegkundige, maar danwel nadat al het gezeur van huisartsen over preventie over is.....en vergeten.

Anoniem

20 januari 2012

Marc Pomp tegen minister Schippers: dat wordt een bloedig gevecht...

Anoniem

20 januari 2012

Ik vind het wel netjes dat Marc Pomp eerlijk vermeldt dat zijn opdrachtgever een van Nederlands grootste zorgaanbieder is. Dat zouden andere consultants/broodschrijvers ook moeten doen!

Anoniem

20 januari 2012

Het is altijd vermakelijk wanneer economen zonder enige medische kennis en liefst met weinig methodische kennis zich gaan bemoeien met gezondheidsuitkomsten. Ik ga dit onderzoek zeker lezen :-)

Anoniem

20 januari 2012

Die opdrachtgever heeft ook wel door dat het pleidooi van de heer Pomp leidt tot meer zorguitgaven nu en waarschijnlijk ook meer in de toekomst. Als Pomp echt gelijk zou hebben dat de zorgvraag fors naar beneden gaat door preventie dan zou het UMCG deze studie niet willen betalen.

ANH Jansen

20 januari 2012

Preventie en concurrentie gaan niet samen.

Wat kosten en baten van preventie in de zorg zijn kan iedereen zo te weten door even met Paul Wallace te bellen. Directeur van Kaiser Permanente, de enige HMO ter wereld die nog werkt zoals een HMO zou moeten functioneren: het is een cultuurkwestie, life style is niet zo eenvoudig te veranderen, maar als het je lukt als HMO en de aangesloten verzekerden mee krijgt en ook je zorgverleners, dan is de kwaliteit van de zorg beter, maar de kosten altijd hoger: de begeleiding kost geld en door de betere zorg worden de verzekerden allemaal ouder en de meeste kosten worden gemaakt in de laatste 5 jaar van iemands leven. Dat heeft ook KP ondervonden en rekent deze kosten dan ook door in de premie. Dat kan in een vrije markt. In een hard concurrerende markt als die van de USA verliest KP het dan ook op prijs van een klassieke verzekeraar.

Groei van de kosten wordt met 6% verlaagd. Ipv van de voorspelde verdubbeling nu dan 94% stijging? Minder stijging dus? Ombuiging van de stijging, maar nog wel een stijging/groei?

Dat taaltje kennen ze in Den Haag maar al te goed.

Om preventie van de grond te krijgen zal moeten worden gestopt met de marktwerking in de zorg. Dat is de les die Paul Wallace uitdraagt. Geïntegreerde verzekeraar/ziekenhuizen/zorgaanbieders. Vergelijkbaar met een ziekenfondsomgeving.

Milton Friedman gaf dit ook al als uitkomst van zijn studie naar de zorgsector en hoe deze in te richten. Ook de OESO komt tot deze conclusie. Met de nuance dat de totale kosten hetzelfde zullen zijn, maar de aansturing veel robuuster, socialer, eerlijker en duurzamer is binnen een nationaal ziekenfonds dan in een concurrerende al dan niet gereguleerde marktomgeving.

Uitgangspunt van het Systeemmodel 2006 Nederland is fout en dat was al bij de experts, verantwoordelijke politici en beleidsmakers bekend.

Voor 2016 is er nog de mogelijkheid terug te gaan naar de terugval optie. Dat was de toezegging van Hans Hoogervorst. VVD.

Laat de Volksvertegenwoordiging eens zien waar zij toe dient. SP kan rustig Milton Friedman van stal halen om haar gelijk te halen. Milton Friedman steunt de SP! Duidelijker kan de SP haar standpunt dat de Zorg geen Markt is aan de kiezer brengen!

Wil Nederland preventie doorvoeren, dan eerst het systeemodel totaal omgooien.

Anoniem

21 januari 2012

Tja, als het waar was dan zouden we hier wat mee moeten... Misschien is het goed om hier eens een second opinion aan te vragen, gefinancierd door een partij die een tegengesteld belang heeft of gewoon een degelijk wetenschappelijk onderzoek.

Kraaijenhagen

23 januari 2012

Koren op onze molen

Anoniem

23 januari 2012

Dan zou de Jeugdgezondheidszorg weer zijn oude
capaciteit en frequentie van 2jaarlijks onderzoek
terug moeten krijgen.Er is veel te veel gesnoeid
waardoor je niet meer kunt spreken van een
periodiek een geïntegreerd onderzoek.Er wordt meer gescreend, waardoor een totaal beeld wegvalt.
Er is steeds minder garantie op een
gezondheidsbeeld van de populatie jeugd en
een gezonde toekomst.
Begin bij het begin en geef een goede en
gezonde JGZ weer een kans

P Jonkers

23 januari 2012

Health Aging is NIET de correcte titel voor dit onderwerp

Om betere leefstijl te bereiken is beginnen op jonge leeftijd van belang.

Als we voldoende bewegen, goed eten, niet roken matig alcohol vroeg propageren bereiken we veel.
School en ouders hebben hier een belangrijke taak

Als je pas bij ouderen begint ben je te laat en bespaar je dus minder ( alle diabeten bijv heb je dan al aan boord)

Slijkhuis

23 januari 2012

Het bewijs voor de vermindering van de stijging van zorgkosten door Healthy Ageing dat Marc Pomp levert in zijn onderzoek is buitengewoon belangrijk.
De lagere verwachte zorgkosten vormen een welkome uitkomst en een motivatie om in de zorg tot een andere aanpak te komen. Pomp geeft ook aan dat de hogere arbeidsproductiviteit door vergroting van de mogelijkheid om langer door te werken de samenleving dubbele opbrengsten belooft. Reden ook om het rapport aan VNO/NCW-voorzitter aan te bieden. De verbinding tussen Healthy Ageing en Active Ageing wordt door Europese Unie, OECD en EuroFound ook centraal gesteld in onderzoek.

Jammer is echter dat Pomp voorbij gaat aan twee belangrijke elementen van Active Ageing. Active Ageing ook over niet betaald werk, vrijwilligerswerk dat senioren verrichten in de samenleving. Deze maatschappelijke participatie van senioren is in Nederland hoog, maar heeft beslist nieuwe impulsen nodig om aantrekkelijk te blijven voor nieuwe senioren.
Veel 50- en 60-plussers willen wel graag betaald werk blijven verrichten, maar het aanbod van werkgevers blijft achter. Naast grote aantallen ingeschreven senioren bij uitzendbureaus zien we dan ook een verdriedubbeling van de aantallen zelfstandig werkende 50-plussers in enkele jaren tijds.
De extra arbeidsparticipatie van 150.000 mensjaren, die Marc Pomp berekent, brengt niets op als deze niet benut wordt.
In een recent artikel in AARP International Journal 2011 (Meijs en Slijkhuis) hebben we al aangegeven dat de waarde van het vrijwilligerswerk voor 55-plussers momenteel zeker 2,3 miljard euro per jaar bedraagt voor Nederland. Daarin wordt de gezondheidswinst wel genoemd, maar nog niet berekend.
Meer winst dus voor Health Ageing én voor Active Ageing.


Anoniem

23 januari 2012

Wie gaat dit allemaal betalen? Zorgverzekeraars hebben niets op met een vergoeding voor preventie

Lifeclinic Europe

27 januari 2012

Uiteindelijk zijn we allen op weg patiënt te worden,...

echter als vroegtijdig sluimerende aandoeningen kunnen worden vastgesteld, kan eerder een minder belastend programma voor herstel of stabilisatie worden aangevangen en langer gezond blijven bevorderen.

Dit bespaard het individu een hoop ellende en alle betrokkenen veel energie, interventies hebben altijd consequenties.

Maar uitstel is helaas geen afstel, een ieder komt ooit aan de beurt, het moment en de wijze waarop is afwachten, ...of vroegtijdig positief beïnvloeden.

Een ieder weet wel dat preventie een goede, gezonde en economische keuze is maar uitstel zit in de genen.

Een integrale pro-actieve preventieve aanpak kost enige tijd maar levert zonder twijfel enorme voordelen voor alle betrokkenen, dat weten we maar doen het alleen nog niet structureel.

Het inrichten en belonen van gezond gedrag en activiteit zal een ommekeer betekenen.

Het zal wennen en aanpassen zijn aan nieuwe mogelijkheden en methoden.

Afwachten tot een symptoom zich voordoet en men horizontaal wordt binnen gereden voor zeer hoogwaardige en kwalitatieve zorg is de andere keuze,...,

Gezondheid moet je vooral Doen !

Een kwestie van kiezen, voor individu, zorgstelsel en samenleving. van Cure naar Care.

Elkaar helpen zo lang mogelijk gezond te blijven, dat wil toch iedereen,...

Gezonde en vriendelijke groet,
enthousiast preventieveling

Top