BLOG

Einde minutenregistratie; en nu doorpakken!

Einde minutenregistratie; en nu doorpakken!

Een meldpunt voor klachten over de minutenregistratie moet de zorg helpen bij de afbouw van administratieve lasten. Op zich een mooi gebaar, en ik ben blij dat de staatssecretaris blijkbaar ook afscheid wil nemen van dit systeem van uurtje-faktuurtje waar ActiZ al lange tijd voor pleit.

Maar de staatssecretaris vergeet blijkbaar dat zowel het CAK voor de eigen bijdrage berekening als de NZa voor de declaratie van zorg nog steeds voorschrijven dat van elke cliënt per maand de geleverde zorgtijd afgerond op 5 minuten verstrekt moet worden. Zou de staatssecretaris met de instelling van het klachtenmeldpunt dan ook het CAK en CIZ een brief hebben gestuurd dat zij met onmiddellijke ingang dit voorschrift intrekken? Helaas, dat is niet het geval.

Ergernis

De opmerking van de staatssecretaris in de media dat het een “hardnekkig misverstand is dat de overheid dit voorschrijft”, klopt dus niet. Ten onrechte roept zij met daarmee het beeld op dat de sector zelf zich schuldig maakt aan deze werkwijze. Ik krijg veel verbaasde reacties van ActiZ-leden die (terecht) vragen om dit verkeerde beeld op de kortst mogelijke termijn recht te zetten. Uitgerekend ActiZ maakt zich al lange tijd sterk voor een afschaffing van deze productiegedreven bekostiging gekoppeld aan een minutenregistratie die in de praktijk veel ergernis oproept. Dit systeem nodigt uit tot maximalisatie van de omzet. Deze productiegestuurde bekostiging is strijdig met het doel om de cliënt te stimuleren om zoveel mogelijk op eigen kracht te functioneren. Het huidige systeem van bekostiging waarbij alleen de tijd “achter de voordeur bij de cliënt” wordt vergoed, belemmert invoering van andere en meer innovatieve vormen van zorg .

Weekbudget

Deze knelpunten en perverse prikkels in het huidige systeem kunnen worden weggenomen door aan de geïndiceerde zorgklasse - vergelijkbaar met de intramurale zorgzwaartepakketten - een budget op weekbasis te koppelen waarmee in overleg met de cliënt zorg op maat geleverd kan worden. Cliëntvolgende bekostiging met vrijheidsgraden voor professional en cliënt zonder bureaucratie. En de eigen bijdrage kan simpel worden afgeleid van de hoogte van het weekbudget. Einde minutenregistratie en leve de eenvoud.

Failliet systeem inruilen

In de Tweede Kamer is een motie ingediend die het ministerie oproept om een dergelijke systeem nader te onderzoeken. De staatssecretaris heeft toegezegd daarnaar te kijken en in het voorjaar met een reactie te komen. Een mooie gelegenheid voor de staatssecretaris om – in lijn met haar eigen uitlatingen over de minutenregistratie - het  huidige failliete systeem in te ruilen het systeem met een weekbudget. Een sprong van een minuutje naar een week; dat moet toch kunnen. Ja toch?

Voorkant

En misschien kan ze bij een volgende aanpassing aan de voorkant beginnen: daar waar de regels gemaakt worden, in plaats van aan het eind: bij de uitvoerders van de regels. Afgelopen week liet de staatssecretaris in het VAO over dit onderwerp de kans lopen om het probleem bij de wortels aan te pakken. Een meldpunt is sympathiek, maar lost het probleem niet op. Het weekbudget brengt ons een stuk dichterbij de oplossing – zie ook de blog van Jan de Vries (5 april) Minutenregistratie, mythe of realiteit.

Aad Koster
Directeur van ActiZ, organisatie van zorgondernemers

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Margo Seinstra-Noorman

13 april 2012

Keep it simple: Zorgverzekeraars sluiten (nog?) contracten met zorgaanbieders.
De zorginkoper van zorgverzekeraar moet dus weten wie hij in huis haalt (Kwaliteitstoetsing/zie ook kwaliteitsregister V&VN).

De verpleegkundig coördinator hoeft wat mij betreft alleen inhoudelijke verantwoording af te leggen tegenover de cliënt/belangenbehartiger, ze zijn wel gebonden aan (getekende) zorgovereenkomst op maat.
Verpleegkundigen evalueren en kunnen altijd en alleen in overleg met cliënt/huisarts het plan bijstellen.
Het resultaat/tevredenheid is het enige criterium en dat wordt achteraf betaald, mede door eigen bijdrage v.d cliënt.

Het is ook aan de cliënt/belangenbehartiger zelf om een kwalitatief goede zorgverleners "in dienst" te nemen.
Daarvoor moet de cliënt zich goed laten voorlichten.

Mogelijk dat daar de zorgverzekeraar een rol kan innemen?
(op eigen kosten, ze verdienen genoeg).Top