BLOG

Hoe maken we de gezondheidszorg gezond?

Hoe maken we de gezondheidszorg gezond?

Wat me naar aanleiding van een verhaal van Gert Westert, directeur van IQ healthcare bezighoudt is de grote mate van variatie in de kwaliteit tussen zorgverleners en de jaarlijks stijgende kosten stijgen. Het percentage onnodige kosten wordt tegelijkertijd geschat op 20tot 25 procent.

Het houdt Gert Westert ook bezig en was de reden om rondom dat thema het Derde IQ-Healthcare congres op te zetten op 7 september in De Vereeniging in Nijmegen.

IQ Healthcare

Het leuke hieraan is dat dit nu nét samenvalt met de verkiezingen voor de Tweede Kamer die enkele dagen later plaatsvinden. Presenteren sprekers vanuit hun eigen perspectief (patiënt, financier, professional, samenleving) welke therapie nodig is voor deze lijvige patiënt. Gerenommeerde sprekers uit verschillende landen maken hun opwachting.  

Niet de minste haalt Gert naar Nederland. Zo spreekt dé grondlegger van het gezondheidszorgonderzoek in de Verenigde Staten prof. dr. John E. Wennberg (Darthmouth Institute). Wennberg ontwikkelde met zijn team de invloedrijke Dartmouth Health Care Atlas. Maar zal ook prof. dr. Ab Klink (VU, ex-minister VWS) zijn visie geven op hoe we de actuele problemen in de gezondheidszorg moeten aanpakken en wie wat zou moeten doen. Wim van de Meeren (bestuurder CZ) en Marjolein Verstappen (bestuurder Achmea), die als zorgverzekeraar deelnemen aan het congres, reageren op de diagnose en geven aan wat volgens hen moet gebeuren en ontvouwen hun plannen, en kennende hebben de daar vast een mening over en met een beetje geluk staat dat borg voor wat vuurwerk.

Programma

De middag telt een viertal parallelsessies, waarin workshops worden gegeven over praktijkvariatie, 'de patiënt als partner, voor betere kwaliteit' (CZ), de kunst van het verbeteren van kwaliteit en tenslotte een workshop over PROMs en sturing op uitkomsten (Achmea). Maar uiteraard is het programma ook Patients Included maar daarover later meer.

Fouten in de zorg

De dag wordt afgesloten met een optreden van de Theatergroep Plezant “De Limonadefabriek” die op indringende wijze laten zien wat er zoal fout kan gaan in de zorg voor patiënten, waarna u zich vast de vraag stelt wat U zelf er aan kunt doen ;-)

Lucien Engelen

3 Reacties

om een reactie achter te laten

van Zanten

6 juni 2012

Het is niet alleen de variatie in kwaliteit en de kosten die opvallen maar ook de variatie in het aanpakken van zaken die in alle organisaties hetzelfde zijn. Kenmerkend voor veel instellingen is het gebrek aan uniformiteit bij het uitvoeren van processen die voor iedereen nagenoeg hetzelfde zijn. Daarin valt in hoge mate te standaardiseren en samen te werken zodat er enorm veel kosten bespaard kunnen worden, met name in de procesondersteuning. Hoe is het mogelijk dat in andere sectoren waarin er een grote diversiteit aan bedrijven is (met veel grotere verschillen dan bijvoorbeeld onderling tussen ziekenhuizen) er wel samengewerkt wordt om tot standaardisatie en uniformiteit te komen en de zorg maar wat aan blijft rommelen waarbij iedereen het beter denkt te weten?

Binnen de zorg kan er nog steeds een forse kwaliteits- en efficiencyslag gemaakt worden maar dat lukt niet als we het aan de individuele instellingen en de koninkrijkjes die zich daarbinnen bevinden overlaten. Er is een gezamelijke regie nodig vanuit de partijen die voor de financiering zorgen met een duidelijke mededeling: het is nu afgelopen, u gaat maar eens op een andere manier (samen)werken en vanaf heden gaan we daar ook op sturen.

Dat het huidige model van belonen voor een verrichting in plaats van een prestatie (=resultaat) niet werkt weten we allemaal maar aanpassen doen we niet. Het maffe idee dat "iemand anders betaalt" houdt ons hier in de klem.

Kostenreducties trachten te krijgen door als verzekeraar 'scherp' in te kopen levert ook weinig op behalve meer marge (=winst) voor de verzekeraar, het verandert immers niet veel aan de wijze waarop een instelling werkt en maakt de zorg helemaal niet goedkoper.

Het aan de markt overlaten werkt ook niet want die zorgt welliswaar voor een efficienter intern proces maar zal in het concurrentiemodel niet willen samenwerken met de omgeving en primair sturen op de eigen winst dus dat levert grosso modo voor Nederland niets op, kijk maar naar wat er in de USA gebeurt.

Ik kreeg recent als voorbeeld uitgelegd hoe er in de media sector gewerkt wordt. Die hebben jaren geleden al doorgekregen dat het anders moest en er nota bene als concurrenten van elkaar een veel efficienter systeem van gemaakt. Waarom: ze moesten wel en worden niet in leven gehouden zoals in de zorg waar het geld er toch wel weer komt ten koste van de premie- en belatingbetaler. Het kan dus gewoon anders. Wellicht hebben we dan wel een ander soort bestuurders nodig die de moed hebben om die stap te zetten.

Gert Westert

6 juni 2012

"Veel zorg draagt bij aan de kostenstijging, maar niet een toename van de baten".

Belangrijke issues die u (van Zanten) aansnijdt. Op het congres willen we een heldere diagnose stellen en een effectieve therapie voorstellen. We kunnen veel van buitenlandse collega's leren op dit punt; vandaar dat we enkele experts hebben uitgenodigd.

Mijn inziens is de grootste weeffout in ons huidige systeem dat er voor kwantiteit (volume) en niet voor kwaliteit (value) wordt betaald. Gevolg van het feit dat we voor handelen en niet voor het resultaat van handelen betalen is dat we het feitelijk resultaat ook niet systematisch (hoeven) vastleggen, waardoor we zinnige zorg en onzinnige zorg niet goed van elkaar kunnen scheiden. Patiënten kunnen hierbij een sleutelrol vervullen, want zij zijn en masse bereid en in staat om aan te geven of ze baat hebben gehad bij een bepaalde ingreep.

Mijn insteek is dat voor we een (nog) hogere rekening bij verzekerden gaan neerleggen (eigen bijdrage, pakketverkleining etc.), we de plicht hebben de onnodige zorg weg te snijden. Bij IQ healthcare schatten we het percentage van de zorg dat onzinnig is op 20% (ziekenhuiszorg). Het vereist inzit (en moed) van velen om die doelmatigheidswinst te cashen.

Welkom in Nijmegen op 7 sept. Lucien, dank voor je Blog

Gert-Jan Scheers

12 juni 2012

Ik denk dat het ook belangrijk is om in de diverse discussies meer te segmenteren. Zowel op het gebied van de zorgaanbieders als op het gebied van de cliënten/patienten.
Ik zie nog zo vaak dat alles als een grote groep wordt benaderd. Maar er zijn natuurlijk enorme verschillen tussen een opleidingsdeel van een academisch ziekenhuis of een verpleeghuis of een opvanghuis voor drugsverslaafden.
Ik mis de nuance in alle discussies.

Top