BLOG

Ouderengeneeskunde maakt stelsel houdbaar

Ouderengeneeskunde maakt stelsel houdbaar

Het aantal ouderen neemt toe. Vrij breed heerst de opvatting dat als gevolg hiervan de kosten van de gezondheidszorg tot onacceptabele hoogte zullen stijgen. Het is echter onjuist om de toenemende kosten van de zorg te wijten aan deze demografische ontwikkeling. Alsof ouderen schuldig zijn aan overbelasting van de zorg. Het tegendeel is waar.

Kostenstijgingen in de zorg worden veroorzaakt door steeds meer en betere mogelijkheden. Een op zich positieve ontwikkeling. Verbeterde en nieuwe technieken, betere geneesmiddelen en steeds meer kennis over ziekten en ziekteprocessen stuwen de kosten van de zorg omhoog. Gelijktijdig zien we dat mensen ook een beroep doen op zorg om neveneffecten van ziekte te compenseren of om kosten te bestrijden die voorheen via het informele circuit werden opgevangen.

De hiermee gepaard gaande kosten veroorzaken een forse aanslag op het zorgbudget, met name vanwege het langdurig gebruik hiervan. Om die zorg ook voor de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden zijn ingrepen in het stelsel noodzakelijk. Ik noem er hier een paar gericht op de ouderengeneeskunde:

1. Welzijnsvoorzieningen zijn zeker relevant maar horen niet in een zorgverzekering thuis; focus op de kern zodat medische en verpleegkundige zorg voor chronisch zieken en ouderen met complexe zorgvragen betaalbaar blijft.

2. Ouderen dragen net als de jongere generatie zelf bij aan voorzienbare kosten die horen bij de levensfase zodat de financiering van medische zorg betaalbaar blijft en daarmee goed geregeld kan worden.

3. Preventie hoort een speerpunt van beleid te zijn om de kosten van de zorg te beperken. Voorkomen is beter én goedkoper dan genezen!

4. Financier de specialist ouderengeneeskunde via de Zorgverzekeringswet zodat kwetsbare ouderen en chronisch zieken de juiste medische zorg kunnen krijgen ongeacht waar zij wonen. 

5. Organiseer de zorg regionaal: instellingen en artsen werken met een regionaal budget dat is afgestemd op de zorgbehoefte van een regio.

6. Zet de deskundigheid van de specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundigen efficiënter in middels taakherschikking. Dit bespaart geld en verhoogt de arbeidssatisfactie.

7. De zorg leent zich niet voor marktwerking, wel voor ondernemingszin.

8. Uitgangspunt bij het verlenen en ontvangen van zorg is vertrouwen. Tijd- en kostenvretende regelingen zoals indicatiestellingen, toezicht en rapportages kunnen beperkt blijven tot het hoogst nodige.

9. Meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om specifiek op ouderen gerichte behandeling en medicatie te verbeteren.

10. Medisch studenten moeten al vroeg in de opleiding kennismaken met ouderengeneeskunde middels een verplicht coschap ouderengeneeskunde.

Mieke Draijer, voorzitter Verenso

Verenso is een van de partijen die betrokken is bij het Grote Zorgdebat dat op 29 augustus in Nieuwegein wordt gehouden. Kijk voor meer interviews op Skipr webtv.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

20 augustus 2012

De huisarts behandelt nog steeds het overgrote deel van de ouderen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit niet veel meer is dan een lobbyistenverhaal.

tjark reininga

20 augustus 2012

een van de belangrijkste veranderingen moet mijns inziens de centrale probleemstelling zijn. in de discussie over het budget focussen ten onrechte op de vraag hoe dit betaalbaar kan blijven voor de belastingbetaler, die de zorg (nog) niet nodig heeft en dus betaalt voor 'de anderen'.

duidelijk is dat veel vormen van zorg, zeker in de laatste levensfase, de draagkracht van de individuele zorgafhankelijke te boven zal gaan. daarom moet de vraag veel steviger op tafel gelegd worden of mensen denken zelf die zorg te kunnen betalen, als zij hem ooit nodig mochten hebben. en of zij, als dat niet zo is, vinden dat de gemeenschap (de staat en/of zorgfinanciers) de zorg moet betalen. als zij deze vraag bevestigend beantwoorden, moet worden aangegeven, dat dat alleen zal kunnen als die zorg nu in stand gehouden wordt.

die kant van het verhaal verwacht ik van de beleidmakers.

Anoniem

20 augustus 2012

@ Mitrasing. Als Mieke geen lobbyistenverhaal zou houden dan deed ze haar werk niet. En als er iets fout is aan het beleid van Verenso dan is het wel dat ze te weinig lobbyist zijn tussen de veel sterkere lobbyclubs van bijvoorbeeld de huisartsen.

Lever liever een inhoudelijke reactie. Welk voorstel is niet goed en waarom niet?

Zelf hoop ik dat de kwetsbare ouderen met multicomorbiditeit zo snel mogelijk bij de huisarts worden weggehaald. Telkens weer blijkt deze onvoldoende tijd en aandacht te hebben voor deze groep patienten. Dat is wel te begrijpen vanuit de taken en financiering van de huisarts, maar simpele dingen als een regelmatige controle van alle medicatie ontbreekt bij de meeste huisartsen. Het zou huisartsen sieren als ze dit volmondig zouden beamen, en geen richtlijnen met de NHG zouden schrijven over dementie. Alsof de huisarts dat er ook nog wel even bij kan hebben. Verwerpelijk, en de huisartsen weten het.

Mitrasing

20 augustus 2012

@ ANONIEM: die wishlist van algemeenheden kan nog veel langer, meer is het eigenlijk niet.

Anoniem

20 augustus 2012

Lees, www.geachtekamerleden.nl
Wat doen zij met al die verhalen? Voer de wensen van oudere mensen dan eens uit in plaats van allerlei betalingen over te gaan. Dan is het probleem een stuk minder, veel mensen willen niet verder leven en afhankelijk zijn van zorg, ze willen liever de ogen dicht doen. Wij hebben toch ook altijd belastingen betaald en veel ziekenfondspremie. De ouderen krijgen steeds de schuld en de buitenlanders die nooit ergens voor betaald hebben worden ook geholpen en worden met de taxi naar het ziekenhuis gebracht.

Albers

4 september 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 04-09-2013 13:16.

Top