BLOG

Keuze zorgverlener is een mensenrecht

Keuze zorgverlener is een mensenrecht

In ons land hebben we een rijk verleden van opstanden, stakingen en protesten. We hebben daardoor een vrije maatschappij waarin burgers kunnen kiezen naar hun eigen overtuiging en inzicht. Een vrije keuze.

Vrijheid die we weliswaar waarborgen door grenzen aan te geven. We moeten besturen in dit land, soms bezuinigen en even door de zure appel heen bijten. Maar niet beknibbelen op onze vrijheden.

Dwang via de portemonnee

Dat de zorg een dure zaak is daar zijn we wel van doordrongen. Die kosten moeten we met zijn allen terugdringen; patiënten, zorgverleners, overheid en zorgverzekeraars. Maar het doel heiligt niet alle middelen. Het wijzigen van art. 13 van de Zorgverzekeringswet tast de keuzevrijheid van een patiënt aan. Het dwingt de patiënt via de portemonnee te kiezen voor een bepaalde zorgverlener. Dat is geen vrije keuze.

Zelf overwegen en beslissen

De patiënt moet kunnen kiezen voor een zorgverlener, net zo goed als hij/zij moet kunnen kiezen voor een notaris, autodealer of aannemer. Je vertrouwt iemand je persoonlijke gegevens toe, of betaalt voor een oplossing van een probleem of het vervullen van een wens. Daar wil je niet toe gedwongen worden, dat wil je zelf overwegen en beslissen. Je vraagt eens rond bij vrienden en familie wie betrouwbaar is en kwaliteit levert. Maar je bepaalt zelf wat je uiteindelijk belangrijk vindt en wie je kiest. Ik verfoei vergelijkingen tussen zorgverleners en autodealers of aannemers, maar ik wil bijvoorbeeld ook niet gedwongen worden om mijn dak door aannemer X te laten repareren. Misschien heeft hij wel een ‘aannemer van het jaar-award’ gewonnen. Maar ík vind het een naar individu. Ik wil liever bij aannemer Y mijn dak laten repareren. Ik gun hem de reparatie, omdat ik hem, om wat voor reden dan ook, vertrouw. Als ik niet tevreden ben kan ik daar met hem over praten, of in het vervolg naar een andere aannemer gaan. Maar dat is mijn vrijheid. Dat is mijn keuze op welke gronden dan ook.

Waardeloos idee

De vrijheid om te kiezen is een van de fundamentele waarden in onze maatschappij. Wat een waardeloos idee om deze vrijheid weg te geven en een bedrijf de keuze te laten bepalen. Een bedrijf, hoe maatschappelijk ook ingesteld, zal altijd de bedrijfsvoering centraal stellen. Kosten terugverdienen. De financiën op orde houden. En laat het vertrouwen van een patiënt in een zorgverlener nou net níet op de prijs gebaseerd zijn.

Rob Barnasconi
Voorzitter van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)

15 Reacties

om een reactie achter te laten

Wim van der Meeren

28 februari 2013

Geachte heer Barnasconi,
Uw redenering is voor discussie vatbaar.
Bij de keuze voor de belangrijkste levensbehoefte van de mens (eten, wonen) speelt de portemonnee een zeer belangrijke rol. Als we die levensbehoeften collectief gaan regelen (winkelmandje vol, rekening door anderen laten betalen) gaat het naar verwachting niet goed.
Voor de door u genoemde aannemer geldt hetzelfde.
Als we iets samen betalen, zitten er grenzen aan de keuzevrijheid. Hoe die te stellen, is onderwerp van debat.
Ik verwacht nog niet dat Amnesty International zich hier in gaat mengen.

van Uijtert

28 februari 2013

Beste Wim,

Onder levensbehoefte versta ik ook nog mijn gezondheid en niet alleen eten en wonen. Dat dit niet allemaal collectief geregeld word is omdat we er luxe goederen van gemaakt hebben. Dure chocolaatjes, dure villa met 3 garages, etc. Maar mijn gezondheid is geen luxe, maar essentie.

Ik wil daar dan ook absoluut niet op bezuinigen. Ik vind het niet eens een discussie waard dat ik niet zelf zou mogen kiezen welke arts ik mij laat behandelen. Ik mag ook niet kiezen of ik wel/geen basisverzekering afsluit, ik ben verplicht die af te sluiten.

Gelukkig ben ik gezond en hoop ik dat nog lang te mogen blijven, maar als er iets met mij gebeurt wil ik wel zelf kiezen wie mijn arts is en dat ik daar dan meer voor betaal dat neem ik voor lief.

compleet achterlijk vind ik het dat deze "wet" (in mijn ogen recht) geschrapt dreigt te worden.

van t Hoog

28 februari 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 28-02-2013 16:34.

E.R. Brugman

28 februari 2013

De heer Van der Meeren reageert op een wijze die te verwachten is van een dergelijke grote marktpartij met bijbehorende belangen; hij benoemt het proces maar gaat echter niet inhoudelijk in op de stelling van Barnasconi: de vrije artsenkeuze mag nooit worden afgeschaft. Het probleem is echter dat het openbare debat níet wordt gevoerd. Het overleg erover vindt feitelijk achter de schermen plaats, er is geen patiënt die zich van dit debat bewust is. Het zou Van der Meeren sieren wanneer hij concreet aangeeft of CZ nu voor of tegen het afschaffen van de mogelijkheid is om de patiënt zelf te laten kiezen voor zijn of haar zorgverlener of -instelling. Dat schept duidelijkheid die we van een dominante marktpartij als CZ mogen verwachten.

van der Helm

1 maart 2013

tsjonge toch, van der Meeren.

De wegen betalen betalen we ook samen, maar we kunnen nog wel zelf kiezen welke kant we op rijden. Dat zou bij de artskeuze ook zo moeten zijn.
En beslist geen keuzebeperking door een verzekeraar die alleen stuurt op de laagste prijs zoals CZ. Die keuzevrijheid is (internationaal) grondrecht. Zoek een ander slachtoffer.

Dom

1 maart 2013

Vrijheid in artsenkeuze is een groot goed. Zodra een bedrijf zich niermee bezig gaat houden gaat de wet van "snel veel geld voor dat bedrijf binnenhalen"gelden. Met oprechte patientenzorg heeft dat weinig meer te maken.Gelukkig hebben mensen nu nog recht op vrije keuze, alhoewel ook daar steeds meer beperkingen worden opgelegd, bijv. via een naturaverzekering. Hoe is het trouwens te verklaren dat gedoeld wordt op bezuinigen in de zorg, terwijl vele managers en directeuren binnen zorgverzekeringsmaatschappijen torenhoge salarissen krijgen. Of is dat ook een vorm van vrijheid van keuze?Barnasconi heeft groot gelijk!

Jan-Albert Haverkamp

1 maart 2013

Mijn patienten zijn mondige en kritische burgers, die ik graag de bij hen passende behandeling aanbied. De relatie met hen is gebaseerd op vertrouwen en wederzijds begrip. Zij verwachten van mij dat ik de bagage heb om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen die past bij de statuur van mijn vak. Als zorgverlener , die zijn werk doet binnen de intieme zone, beschouw ik het als bijzonder eervol om hun vertrouwen te genieten.
Eer en vertrouwen.. Misschien ouderwetse begrippen in deze tijd van economiseren en produkt-denken?
Vrije artsenkeuze is in mijn opinie een grondrecht!!

Heij

1 maart 2013

In aansluiting op het heldere en te waarderen betoog van Barnasconi, zou ik willen toevoegen dat er nog een ander , mogelijk groter probleem aan ten grondslag ligt.

Die bestaat uit ondermeer de onjuiste veronderstelling dat de verzekeraar de hoogste prioriteit legt bij welzijn van de patient desnoods ten koste van de vermogensopbouw. Deze uitgangsgedachte tesamen met onmacht vanuit bewindvoering over het intomen van de zorgkosten is alles erop gericht de macht en positie van de verzekeraar te vergroten.

Daarnaast als onderdeel van het regeerakkoord , dat :
.medio 2015 de sleutelrol bij de zorgverzekeraar moet liggen,
.deze partij mag participeren in zorginstellingen en
.een winstuitkering aan betreffende bestuurders is toegestaan.

Voegt u deze zaken samen met de omgelimiteerde vermogensopbouw dan kunnen we eenvoudig tot de slotsom komen dan het schrappen op een vrije artsenkeuze primair bedoeld is om de machtspositie verder te versterken om op deze wijze het dossier Zorg zoveel mogelijk te delegeren aan verzekeraars.

Mijn vertrouwen is gebaseerd op een kritische eerste kamer en dat de politiek hoedt over de verworven vrijheden in onze samenleving.

schalk-van der weide

2 maart 2013

Mijns inziens is het ook te gek voor woorden dat je straks niet meer kunt kiezen naar welke huisarts of tandarts of wat voor zorgverlener dan ook wil. De misleidende reacties dat je nog altijd kunt kiezen bij welke zorgverzekeraar je je dan verzekerd en je dus zo zou kunnen kiezen voor een zorgverlener slaan echt nergens op. Wat te doen als je huisarts met CZ een contract heeft, je tandarts met achmea en je apotheek met ONVZ? Waar sluit jij als patient dan een verzekering af. Dat kan dus niet. Dus mensen sta op en doe iets. Voor je het weet bepaald de verzekeraar alles. Wij betalen en de verzekeraar bepaald.

Anoniem

2 maart 2013

Het is wel heel vreemd dat de baas van CZ zich in de discussie mengt (als eerst nog wel, #1) maar vervolgens niet reageert op een oproep ( # 4) om aan te geven of CZ nu vindt dat de vrije artsenkeuze moet worden afgeschaft. Mogen we nu van u weten of CZ de vrije artsenkeuze nu wil laten afschaffen of niet, meneer Van der Meeren?

Riem

7 maart 2013

Bravo Barnasconi, goed gesproken. Keuzevrijheid voor de zorgverlener staat voor mij buiten discussie.
Wel lijkt het me billijk dat individuen die "shoppen" tussen zorgverleners de daarmee gepaarde extra kosten zelf betalen.
Bepaalde grenzen moeten we stellen om doelmatig om te gaan met onze middelen.
Grenzeloos "gevaarlijk" lijkt het mij om zorgverzekeraars te laten bepalen wie zorg mag of moet leveren !

Anoniem

8 maart 2013

De zelfstandige zorgverleners met een praktijk is al financieel afhankelijke van factoringmaatschappijen (NMT FenCS/FAMED) en nu zullen zij ook nog afhankelijk zijn van zorgverzekeraars. Zelfs in derde wereld landen heeft men de vrijheid om zelf te bepalen naar welke arts men toe gaat. In Nederland probeert de overheid alles te bepalen voor de burgers. Straks zullen zij ook bepalen naar welke supermarkt wij moeten gaan. Er moet een demonstratie komen als dit door gaat. Een "Nederlandse" lente dan maar want dit is verborgen dictatuur.

Anoniem

11 maart 2013

wij blijven voor keuze vrijheid !Alda

van t Hoog

11 maart 2013

Inmiddels wordt wel duidelijk dat ik niet alleen sta als ik constateer dat de zorgverzekeraars bij monde van Van der Meeren zeggen naar beste eer en geweten voor de verzekerden te handelen terwijl ondertussen luie regering en parlement een hoeveelheid macht naar de verzekeraar schuift die hen niet toekomt en die aan GEEN ENKELE DEMOCRATISCHE CONTROLE is onderworpen.
Je vraagt je af welke vieze spelletjes hier gespeeld worden.
Speel je teveel op de man dan wordt je weggepoetst vanwege onfatsoen terwijl Van der ~Meeren een hele beroepsgroep diskwalificeert.

Ruud van Leeuwaarden

18 maart 2013

Geachte Heer Barnasconi,

ZBC s voor kaakchirurgie hebben al jarenlang te maken met problemen met contractering. Hier geldt dat als je geen contact hebt, de patient niet alles vergoedt krijgt. Daar is dus een wijziging van art 13 niet eens voor nodig. Zorgverzekeraars hebben nu al de mogelijkheid om de keuzevrijheid te beperken. Voorbeeld?
Lokale verzekering is een restitutieverzekering( dus keuzevrijheid voor hun verzekerden!) neemt in haar nieuwe polisvoorwaarden op dat er voor zbc voor kaakchirurgie die niet gecontracteerd is maar een gedeelte wordt vergoed. Weg keuze vrijheid! Kortom zorgverzekeraars hebben nu al alle macht.

Top