BLOG

Inperking keuzevrijheid leidt tot kostbare tweedeling

Inperking keuzevrijheid leidt tot kostbare tweedeling

In zijn bijdrage van 27 februari 2013 wijst NMT-voorzitter Rob Barnasconi terecht op het fundamentele recht van vrije keuze. Dat geldt zeker bij zoiets persoonlijks als de keuze van een zorgverlener. Arm of rijk, jong of oud, iedereen heeft dat recht. Dat gegeven staat nu flink onder druk door de voorgenomen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

Wordt die aanpassing daadwerkelijk doorgevoerd, dan durf ik met overtuiging te stellen dat het recht van vrije keuze met handen en voeten wordt getreden.

Krappe beurs

De minister stelt dat de keuzevrijheid overeind blijft, omdat mensen via de aanvullende verzekering nog altijd een restitutiepolis kunnen nemen. Dat is natuurlijk een drogredenering. Impliciet zegt de minister hiermee dat de keuzevrijheid alleen geldt voor de mensen met een goed gevulde portemonnee. Om dat te vertalen naar mijn eigen beroepsgroep: alleen mensen met een inkomen van meer dan twee of drie maal modaal kunnen straks gewoon naar de fysiotherapeut van zijn of haar keuze. Heb je een krappe beurs en moet je het doen met een basisverzekering -en die groep groeit- dan heb je absoluut niets meer te kiezen. Je mag dan alleen nog in een beperkt aantal gevallen naar de (gecontracteerde) fysiotherapeut die op basis van een natura overeenkomst wordt vergoed. Heeft de fysiotherapeut die jou zorg verleent geen contract, moet je verkassen naar een willekeurige andere.

Rol verzekeraars

Het tegenargument zou kunnen zijn dat de verzekeraars nu eenmaal de taak hebben gekregen om selectief -  gebaseerd op kwaliteit - te contracteren. Geen contract zou dan betekenen: onvoldoende kwaliteit. Dat is echter niet waar. De keuze van een verzekeraar om een fysiotherapeut wel of niet te contracteren, is niet per definitie gebaseerd op kwaliteit van de zorg. Veelal gaat het om processen en behandelgemiddelden. Bovendien hanteren verzekeraars allemaal verschillende criteria om kwaliteit te beoordelen. Er zijn dus geen landelijke, gelijkluidende kwaliteitscriteria vastgesteld. Een fysiotherapeut kan dus een contract hebben met verzekeraar Y en geen contract met verzekeraar X. Terwijl de kwaliteit die hij levert hetzelfde blijft.

Miljoenen extra uitgaven

De fysiotherapeut levert veel op voor relatief weinig geld. Door tijdige behandeling van beweegklachten, zowel pre- als postoperatief alsmede in chronische en acute situaties, voorkomt de fysiotherapeut in veel gevallen dat mensen noodgedwongen een beroep doen op de aanzienlijk duurdere zorg in de tweede lijn. Of daarvan langer afhankelijk zijn. Wie de toegang naar de fysiotherapeut verder blokkeert wordt daarmee verantwoordelijk voor extra uitgaven van vele miljoenen in de zorg. Wie echter effectieve, kwalitatieve, doelmatige en betaalbare zorg nastreeft en de toenemende tweedeling in de zorg afwijst, denkt nog wel drie keer na alvorens een maatregel als de voornoemde aanpassing van de Zorgverzekeringswet door te voeren. Hoe zeggen de Engelsen het ook alweer? Penny wise, pound foolish!

Eke Zijlstra
Voorzitter Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie

De in Groningen en Tilburg opgeleide jurist bekleedde na zijn studie verschillende directiefuncties in de zorg. In 1990 werd hij bestuursvoorzitter van IPZ Oost-Brabant en later van GGZ Oost-Brabant. Zijlstra was van 1998 tot 2012 bestuursvoorzitter van Atrium MC. Hij bekleedde diverse nevenfuncties zoals bestuurslid van GGZ Nederland en bestuurslid resp. vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ.. 

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

6 maart 2013

Beste Eke, Ik zou ik nouw positie ook beweren dat bezuinigingen op fysio penny wise, pound foolish zijn. Als je het tegendeel zou beweren dan zou je heel wat meer geloofwaardigheid verdienen. Nu adviseer ik je om de stelling te laten onderzoeken. Laat een universiteit maar eens aantonen dat de bezuinigingen in het verleden (en die waren er volop) hebben geleid tot hogere kosten elders.

Jorrit de Boer

7 maart 2013

Dat fysiotherapie veel oplevert voor weinig door het voorkomen van de gang naar duurdere tweede lijnsvoorzieningen lijkt me niet eenvoudig aan te tonen.
Fysiotherapie is voor een belangrijk deel ook dienstverlening: dwz dat je best iets nuttigs voor de client kunt doen maar dat je je wel kunt afvragen welk deel daarvan gefinancierd moet worden uit algemene middelen. In mijn stad wordt door een fysiopraktijk huis-aan-huis gefolderd voor een totaal onbewezen methode van rugklachtbehandeling. Een andere praktijk biedt middels pagina grote advertentie ook een aantoonbaar onjuiste diagnostiek voor rugklachten aan (eerste behandeling tegen sterk gereduceerd tarief). De zorgverzekeraar vergoedt alles! vrij kwalijk als je het mij vraagt en slecht voor het beeld van de fysiotherapeut als deskundige op het gebied van bewegen. Kan de KNGF hier ook eens een standpunt over innemen?

Hoogland

7 maart 2013

Geachte Schulte,

Dat onderzoek is en wordt uitgevoerd. Recente ontwikkelingen: BMC rapport: Fysiotherapie bij chronische aandoeningen bezuinigt. 160 miljoen.

Fysiotherapie protocol bij Claudicatio bezuinigt netto 15-18 miljoen.

93% van de 1700 respondenten (zijn reumapatienten) meldpunt fysiotherapie van het Reumafonds geeft aan dat de fysiotherapie bezuinigingen veel effect op hun leven hebben. Zo heeft maar liefst 80% meer fysieke klachten, 16% heeft daardoor minder sociale contacten, 12% zegt meer psychische klachten te hebben en 5% heeft zich vaker ziek gemeld op het werk. Nog eens 5% is minder gaan werken of is zelfs gestopt. Ruim een derde heeft meer andere zorg nodig.

Hoe duidelijk de cijfers ook wordt er toch verder bezuinigd want... Uitval in werk belast sociaal economische zaken, een ander potje. Zo bezuinig je op fysiotherapie. We zitten op niveau 2008. Goed gedaan fysiotherapie, maar verhoog je de sociaal maatschappelijke lasten. En krijgen we een vaag programma met holle frasen als: terug naar werk, je eigen leven oppakken...

Er is in NL een zeer goed werkende en zeer betaalbare eerste lijn. Zo hoog gewaardeerd vanwege de kostendemping. CZ gaf aan dat 3,8 % van hun budget aan fysiotherapie gebruikt wordt. zoiets ook aan huisartsenzorg. Overigens bijna gelijk aan de totale overhead van CZ. Ziekenhuizen zitten rond 50%.

Fysiotherapeuten, huisartsen, psychologen, diëtisten ed hebben vaak een langere relatie met hun patiënten. Effectief en efficiënt behandelen is afhankelijk vd kwaliteit van het geleverde werk én het vertrouwen dat de patiënt in de zorgverlener heeft. Daarnaast is vrije keuze in een burgerrecht.

Dus als duidelijk is dat vertrouwen de zorg goedkoper en effectiever maakt en je hebt visie dan laat je vrije keuze altijd intact.

Anke Leys

7 maart 2013

Helder en scherp betoog, dat ik van harte onderschrijf. Mag ik er op wijzen dat dezelfde redenering uiteraard ook geldt voor huisartsen, specialisten, ziekenhuizen, diëtisten, ergotherapeuten, psychologen, …… Bij het aangaan van een geneeskundige behandelingsovereenkomst komt de patiënt/cliënt volledig buitenspel te staan. De hiermee verbonden bureaucratie levert gelukkig wél werkgelegenheid op en verlies aan transparantie. Tijd voor het zoveelste toezichthoudend orgaan!

Anoniem

7 maart 2013

Naast de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit moet de verzekeraar ook de kosten in ogenschouw nemen.
Als we van uit gaan dat de kwaliteit van de beroepsgroep goed is, is het voor de verzekeraar natuurlijk van belang om de kosten me te laten tellen.
Als de consequentie dan is dat de patient niet meer voor de dure fysiotherapeut kan kiezen, dan is dat vanuit het collectieve belang van betaalbare premies zeker te rechtvaardigen

Anoniem

7 maart 2013

Het betoog is niet alleen helder, maar geeft gelijk aan waar het aan schort. In Nederland stoppen we alles in hokjes. In potjes. In plaats van grote overzicht te houden. Als claudicatio van potje specialisten naar de fysiotherapie gaat, gaat het budget fysiotherapie omhoog. Maar nu mag fysiotherapie niet groeien. Dus het werk wat we krijgen door alle claudicatio pt. wordt weer te niet gedaan door een bezuiniging, want we gaan over ons budget heen.

De enig juiste oplossing voor dit probleem is, dat alle managers in de gezondheidszorg eruit gaan en daardoor de regelgeving eenvoudiger kan. Zij houden zichzelf aan het werk, waardoor de mensen die met de patienten bezig zijn hun werk goed kunnen doen.

Daarnaast is fysiotherapie een ondergewaardeerd beroep. De vergoeding is nog minder dan die voor een fietsenmaker of schilder.

Overdijk

8 maart 2013

Uit wetenschappelijk onderzoek is keer op keer gebleken dat medezeggenschap van de patiënt in de behandeling leidt tot veel betere resultaten. Keuzevrijheid van de patiënt voor de therapeut/arts van zijn vertrouwen, is de belangrijkste eerste stap van medezeggenschap. Neem je die weg, wordt goedkoop al snel duurkoop. Geen kostenbesparing dus en dus een domme maatregel. De verzekeraar kijkt bij zijn keuze om te contracteren alleen naar de prijzen. Verzekeraars zijn ondernemers en ondernemers kijken naar winstvergroting. Daarbij zijn er ook nog geen harde cijfers over kwaliteitsverschillen van instellingen, artsen en therapeuten bekend. Afgaan op eerder opgedane eigen ervaringen, de goede naam, de aanbeveling van de verwijzer, de mond op mond propaganda en zorgkaartnederland.nl, zijn zo gek nog niet. Dit is dan ook waarop een patiënt nu doorgaans zijn keuze baseert.
Enne anoniem van 07/03/2013: er zijn geen dure fysiotherapeuten, de tarieven worden gedicteerd door de zorgverzekeraar. De meeste fysiotherapeuten vinden de contracteisen weliswaar onnodig kostenopdrijvend en hinderlijk voor de kwaliteit van de behandeling, maar durven uit angst voor omzetverlies toch niet zonder deze contracten te werken. Waarom: Die paar die dat wel durven (zoals ik) zien hun behandelingen die vallen onder natura-basisverzekering, nu al met slechts 80% van het door de zorgverzekeraar vastgestelde tarief (ongeveer 28,50) vergoed worden. De patiënt moet dus nu altijd minstens 20% zelf bijdragen. Een patiënt die hiervoor kiest, kiest dus nu al zeer bewust. Nu wil de minster de verplichting van deze vergoeding terug schroeven naar 0.
Voor de niet gecontracteerde fysiotherapie die valt onder de aanvullende verzekering, variëren de vergoedingen nu al van 0 tot 100% van het gangbare tarief. Ik kan dus zonder contract wel mijn prijs opschroeven, maar de verzekeraar en gemeenschap kost dit niets extra en daarmee drijf ik dus niet de premies op.
De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering verschilt dus sterk per verzekeraar en polis en is vaak voor de patiënt moeilijk uit te vinden. Hij zou dit moeten overdenken bij zijn polis- en verzekeraarkeuze aan het eind van ieder jaar: wat is belangrijk: de laagste premie of keuzevrijheid?
Als de keuzevrijheid zo duur wordt, dat deze alleen nog betaalbaar is voor de welgestelden, hebben we weer een 2-klassen gezondheidszorg. Nu al is duidelijk dat hoger opgeleiden een betere gezondheid en een hogere levensverwachting hebben. Deze maatregel zal de ongelijkheid alleen nog maar vergroten. Is dat wat we willen? Noemen we dat dan nog een solidair systeem?

Wakely

8 maart 2013

Ik snap het niet goed: de VVD heet toch een liberale partij te zijn? Het enige dat Schippers heeft bereikt met haar beleid is dat er nu nog maar 4 verzekeraars zijn die in ons land de dienst uitmaken. Steeds meer macht wordt door de politiek aan deze verzekeraars gegeven. Dit heeft niets met liberalisme, marktwerking of keuzevrijheid meer te maken maar alles met staatsregulering.

Er is maar één partij die hier beter van wordt en zich schaamteloos over de hoofden van verzekerden en zorgverleners heen kan verrijken: de verzekeraar. Gister in het NRC: Achmea maakt 453 miljoen euro winst in 2012. En de 'zorgconsument' mag volgens Roelof Konterman (directeur bij Achmea, met ongetwijfeld een salaris ver boven de Balkenendenorm) in zijn handen knijpen dat de premies niet te hard stijgen.... Het begint wel heel erg veel op het verhaal van de banken te lijken en hoe die de maatschappij hebben opgelicht ten koste van eigen gewin.

En waarom kun je eigenlijk alle verzekeringen maandelijks opzeggen, behalve je zorgverzekering?

Top