BLOG

Weg met de muren om het ziekenhuis

Weg met de muren om het ziekenhuis

Het kabinet is druk doende de zorg anders in te richten. Zowel de care als de cure gaan er anders uitzien. Laten we dit vooral in z’n totaliteit bekijken. Want specialistische zorg houdt niet op bij de ziekenhuismuren en goede wijkgerichte zorg functioneert alleen in een keten.

De patiënt moet de zorg krijgen die hij nodig heeft, op de plaats die voor hem het beste is. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten zorgen voor de continuïteit die patiënten zo hard nodig hebben.

Ander zorglandschap

De kabinetsplannen voor de herinrichting van de cure en care leiden tot een compleet ander zorglandschap. In een relatief klein land als Nederland moet het mogelijk zijn topspecialistische zorg in academische centra en topklinische centra te concentreren. Dit heeft directe implicaties voor de overige vormen van zorg. Herinrichting van de academische zorg en topklinische zorg moet dan ook nauw aansluiten op de langdurige zorg.
Innovaties creëren kansen om generalistische zorg of zorg voor chronisch zieken te bieden buiten de ziekenhuismuren, ik schets u er graag een paar:

Rollator-afstand

Laten we de generalistische zorg op ‘rollator-afstand’ organiseren. Met name chronische zorg kan veel vaker geboden worden in de eerste- of zogenoemde anderhalve lijn. Bijvoorbeeld in zelfstandige behandelcentra zoals een nurse run clinic. Zo’n nurse run clinic, ook wel inloopcentrum genoemd, komt expliciet aan de orde in het RVZ-advies ‘Zorg voor je gezondheid’. De RVZ wil meer aandacht voor gezondheid en gedrag. V&VN speelt daarop in met de ontwikkeling van verpleegkundige praktijken, laagdrempelig en met een mix van deskundigheden. Daar kunnen patiënten met name bij chronische aandoeningen ondersteuning of zorg krijgen.

Beter voor minder

In het rapport ‘Versterken van verpleging thuis’  laten V&VN en NPCF samen zien dat er behoefte is aan wijkgerichte zorg. Kwetsbare ouderen hebben behoefte aan integrale zorg, continuïteit in zorg en persoon, laagdrempelige toegang en tijd voor een gesprek om de hele zorgvraag in beeld te brengen. De wijkverpleegkundige is de schakel tussen cure, care en welzijn. Als wijkverpleegkundigen zelf de indicatie van zorg en uitvoering op zich kunnen nemen en geen hinder ondervinden van de huidige bekostigingsstructuur, dan zien we mooie resultaten op het gebied van onder meer klantwaardering, werkplezier van professionals en meer samenhang tussen de verschillende professionals in de wijk. En ook niet onbelangrijk: betere zorg voor minder geld. Dit vraagt van de politiek wel bereidheid de financiering hierop aan te laten sluiten, zonder schotten en op maat.

Meer tijd voor kerntaken

Door taakherschikking tussen medisch specialisten en verpleegkundigen komt er meer tijd beschikbaar voor de kerntaken van de medisch specialist. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten nemen dan geprotocolleerde zorg en clusters van chronische zorg over. Uniek van deze laatste beroepsgroep is de combinatie van medische behandeling en verpleging, garantie voor integrale zorg.

Kortom: herinrichting van de academische en topklinische zorg moet aansluiten op de langdurige zorg. Dan pas ontstaat een mooi nieuw zorglandschap. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten nemen er een expliciete plaats in.

Henk Bakker
voorzitter V&VN

 

http://www.skipr.nl/bloggers/id135851-henk-bakker.html

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Drs .Looyenga

15 maart 2013

Dagdromen:

Als wijkverpleegkundigen zelf de indicatie van zorg en uitvoering op zich kunnen nemen en

geen hinder ondervinden van de huidige bekostigingsstructuur,

dan zien we mooie resultaten op het gebied van onder meer klantwaardering,

Henk Bakker lijkt zodoende niet de bestaande logistieke voorzieningen optimaal te exploiteren. Begrijpelijk dat je dan een kostenfactor over het hoofd ziet.

Breeman

15 maart 2013

Mooi streven! Maar laten we dan eerst de zorgverzekeraars eens aanpakken, die blijven weigeren de Verpleegkundig Specialisten te erkennen ondanks de wettelijke status. Tot zolang is alles wat lijkt op Nurse Runned Clinics slechts fictie!

Anoniem

15 maart 2013

Behoefte aan wijkgerichte zorg.
Hier in Emmen wordt het PGB door de gemeente veminderd en ook de zorg per basisuur ( we zijn proeftuintje)

Een rechter in Assen heeft bepaald dat dat niet mag maar de minister van VWS wenst haar bezuiniging natuurlijk door te drukken. Henk Bakker heeft mooie ideeen maar de hele zorg wordt uitgekleed en daar durft niemand zijn vingers aan te branden. Dit jaar tienduizenden werklozen in de thuiszorg!
Tienduizenden thuiszorgwerkenden die niet meer nodig zijn door overheveling naar de gemeenten die dat nooit kunnen betalen en dat weet deze fijne coalitie VVD/PvdA natuurlijk ook wel. Ze willen ons bewust werkloos en kapot bezuinigen!

Nederland balanceert op de rand van burgeroorlog en dit soort ideeen zijn alleen maar olie op het vuur. Schippers draai de bezuiniging op PGB terug of wil je oorlog? Je kan het krijgen mevrouw want hier in Emmen zijn we de VVD (burgemeester) ook spuugzat.

Anoniem

17 maart 2013

Dan zou je je bij dit verhaal toch ook zeker moeten afvragen waarom o.a. een diabetis-, long- en hartfalenverpleegkundige vaak in een ziekenhuis werkzaam is en niet in de eerstelijnszorg. Over dure zorg/kostenbesparing gesproken...

Anoniem

17 maart 2013

*Weg met de muren om alle ziekenhuizen EN zorgaanbieders die nu nog beleid hebben en maken in belang van eigen organisatie / eigen positie; bv. specialistische behandeling in jeugdzorg en gehandicaptenzorg zonder integraal aanbod.
*"Rollator-afstand" als Nederlands alternatief voor wijkgerichte zorg? Personificatie voor ouderen die afhankelijk zijn van wijkzorg thuis? Beste heer /mevrouw, u heeft een indicatie voor zorg op rollator-afstand? Wat zegt de woordspeling “Rollator-afstand” over degene die dit woord introduceert voor bv. patienten met chronische aandoeningen in relatie tot chronische zorg. Patienten zijn mensen die thuis echtgenoot, mantelzorger, weduwnaar, weduwe, ouder, opa, oma, oom, tante, buurman, buurvrouw, vriend, vriendin etc. zijn!
*“En ook niet onbelangrijk: betere zorg voor minder geld”; boven het kopje “Beter voor minder”. Sluit goed aan bij “rollator-afstand”!

Peter Koopman

18 maart 2013

Goed dat de Nederlandse koepel-beroepsvereniging van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten een koers uitzet die kan helpen de zorg enerzijds te garanderen voor hen die deze zorg echt nodig hebben en anderzijds doelmatig in te richten, zelfs over de huidige nationale armoedewaan heen! Er is met de bestaande middelen nog veel mogelijk, maar zonder voldoende en effectieve verzorging, verpleging en begeleiding verarmt de gezondheidszorg snel. Laten we het care-peil voor geindiceerden van verpleegkundige hulp en specialistisch verpleegkundige hulp behouden; dit is moeizaam in afgelopen tijd opgebouwd. En vooral behandel deze beroepsgroepen niet denigrerend maar treedt ze dankbaar tegemoet. Erover praten is echt heel iets anders dan dagelijks zorg verlenen.

Cora Postema

18 maart 2013

Het voorstel van Henk Bakker kenmerkt zich door eenvoud. Vanuit cliëntperspectief het meest aantrekkelijk en overzichtelijk. De reacties die ik lees gaan allemaal in op belemmeringen waarom het nu niet zo simpel is of zou kunnen. Die belemmeringen zijn niet Henk Bakker aan te wrijven. Als de lijn zo simpel zou kunnen zijn, dan biedt dat in het ondoorzichtbare woud van zorggeldstromen en daarmee gepaard gaande organisatorische doolhoven een zeer overzichtelijk uitgangspunt voor herorganisatie. Gewoon een simpele kijk op hoe het zou kunnen. Vraag eens aan de Nederlander wat ie er van vindt en neem het als leidraad voor alles wat er veranderen moet. Want nu lijkt het compleet ongestructureerd, chaotisch en hapsnap hoe de zorgketen met onsamenhangende maatregelen wordt gerenoveerd.
Doe mij maar de kracht van de eenvoud! Daar is de burger het meest mee gediend, en uiteindelijk alle mensen die hun geld in de zorg verdienen ook.
Neem de burger, die af en toe, en soms langdurig zorg nodig heeft als uitgangspunt in plaats van organisatorische/persoonlijke belangen.
Succes Henk!

Zitmaxx Wonen

19 maart 2013

Nice information. thanks for sharing.

Scheers

19 maart 2013

@Cora Postema. Fijn zo'n "yes we can" reactie. Doorgaan op de huidige voet is geen optie. Dus samen op zoek naar hoe het wel kan. Daar hebben we wat aan.

Top