BLOG

Zinvolle transparantie en zinvol registreren

Zinvolle transparantie en zinvol registreren

Natuurlijk is de NVZ groot voorstander van transparantie. Het gegeven dat zes ziekenhuizen op verzoek van de researchredactie van RTL Nieuws hebben besloten hun sterftecijfers voor vijftig aandoeningen (SMR’s) te publiceren, juichen we dan ook toe.

We hopen dat al deze aandacht de ontwikkeling in een stroomversnelling brengt die we eigenlijk wensen: uitkomstregistratie in combinatie met SMR-cijfers. Een SMR is het gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep. Ook de SRM-cijfers zijn nog niet voldoende representatief, en er is dringend behoefte aan een rekenmodule die het sterftecijfer corrigeert op relevante factoren zoals leeftijd, geslacht en comorbiditeit.

Inzichten

De inzichten in de mogelijkheden die het algemene sterftecijfer, HSMR, biedt, zijn niet veranderd sinds wij vorig jaar samen met de NFU de sterftecijfers van de Nederlandse ziekenhuizen centraal hebben gepubliceerd. De boodschap die we daar toen bij gaven, staat nog steeds volledig overeind: ziekenhuizen kunnen op basis van HSMR-cijfers niet met elkaar worden vergeleken als basis om patiënten informatie te geven over de geleverde kwaliteit. Het promotieonderzoek van Wim van den Bosch 'De HSMR Beproefd' onderstreepte dit beeld.

Alhoewel het algemene sterftecijfers dus weinig zegt, is er toch veel kritiek op het feit dat niet elk ziekenhuis dit cijfer publiceert. Het lijkt er soms op dat het niet gaat om de vraag wát er wordt gepubliceerd, maar meer om de vraag dát er wordt gepubliceerd. In een eerdere blog heb ik al eens een opsomming gegeven van de enorme hoeveelheid registraties, keurmerken, accreditaties en certificeringen die ziekenhuizen publiceren, om nog maar te zwijgen over alle inspecties die zij ondergaan. Niet alleen brengen deze een enorme hoeveelheid administratieve lasten (en kosten) met zich mee, ze zorgen voor veel irritatie bij zorgprofessionals die zijn opgeleid om medische zorg te leveren en niet om een administratiekantoor te bemensen.

Inzage in kwaliteit

De zorgaanbieders hebben, zeker in de huidige tijd, een belangrijke plicht inzage te bieden in de kwaliteit van het werk dat zij leveren. Hoe moeilijk het is die kwaliteit werkelijk zinvol in beeld te brengen en correct te interpreteren, bewees het recente nieuws dat alle geld dat het ministerie van VWS heeft geïnvesteerd in het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg de transparantie op dit gebied nog nauwelijks heeft geholpen.

Geld voor ontwikkeling

Die SMR-module is nog in ontwikkeling en voor de doorontwikkeling hiervan is geld nodig. Als we nu weten dat de uitvraag van indicatoren waarin VWS de laatste jaren zoveel heeft geïnvesteerd onvoldoende oplevert, is het niet zo moeilijk te bedenken waar dat geld vandaan kan komen. Als VWS bestaande uitvragen beperkt, komt geld vrij dat voor de doorontwikkeling van de SMR kan worden besteed. Hetzelfde geldt als VWS zich de kritiek van de Algemene Rekenkamer op Zichtbare Zorg ter harte neemt. Kritisch nadenken over deze zaken past in het overheidsstreven van zinnig en zuinig omgaan met het geld dat we aan de zorg uitgeven. Dat geld kunnen we voor de verdere ontwikkeling van SRM goed gebruiken. En als we het daarvoor inzetten, komen we wérkelijk stappen verder in het streven de patiënt meer duidelijkheid te bieden in de kwaliteit van zorg.

Margot van der Starre
Directeur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

van der Veen

12 april 2013

Margot van der Starre stelt dat er nog geen SMR-rekenmodule bestaat die sterfte corrigeert voor factoren als leeftijd, geslacht en comorbiditeit. Merkwaardig dat dit geluid van de NVZ komt. De HSMR is namelijk opgebouwd uit 50 rekenmodules (modellen) voor de belangrijkste diagnosegroepen waarbij wordt gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, comorbiditeit, urgentie, ernst van de hoofddiagnose, sociaal economische status en nog enkele factoren. Die SMR's levert de NVZ nota bene zelf uit aan de ziekenhuizen. Dat de cijfers betrouwbaarder kunnen en moeten worden is evident. De data die ten grondslag liggen aan de SMR's zijn afkomstig of worden afgeleid uit het Elektronisch Patiënten Dossier, een basisregistratie. Die gegevens moeten artsen en andere professionals in het ziekenhuis toch al vastleggen als zij goede zorg willen leveren aan de patiënt. Als sommige ziekenhuizen zeggen dat de gegevens niet betrouwbaar zijn, moeten zij de hand in eigen boezem steken. Daar bestaan gewoon registratie-afspraken over. Als ziekenhuizen slechts een aantal, voor de patiëntenzorg elementaire kenmerken, consistent vast gaan leggen, worden de SMR's vanzelf beter. Dat weten we uit ervaringen in het buitenland.

Anoniem

14 april 2013

Ik sluit mij graag aan bij bovenstaande reactie. De enige inspanning die Ziekenhuizen moeten leveren is de bestaande registratie volgens afgesproken instructies te registreren. Ziekenhuizen die dat dien kunnen veel leren over hun eigen kwaliteit en presteren dan ook goed, zie het Martini en VU ziekenhuis.

Bal

14 april 2013

Van der Veen en onze anoniemereageerder zouden moeten weten dat ziekenhuizen inderdaad prima in staat is de bassisregistratie te doen, maar dat ze dit allemaal net even iets anders doen. Ziekenhuizen kunnen prima leren van de (H)SMR, maar wel alleen die van henzelf over de jaren heen en niet die van anderen. Ofwel: vergelijken tussen ziekenhuizen, met de (H)SMR is vooralsnog (en ik vermoed nog heel lang) zinloos, terwijl je er prima van kan leren. Dat is wat ziekenhuizen zouden moeten doen en dat is wat inspecties zouden moeten willen weten: leer je ervan en ga je vooruit.
Overigens is het maar de vraag of we nu zo moeten inzetten op de (H)SMR. Dat is voor de meeste aandoeningen toch niet de meest relevante indicator.

Top