BLOG

Help Kim Putters met transformeren!

Help Kim Putters met transformeren!

Kim Putters sprak in Volkskrant Magazine over de transformatie van de samenleving en de gevolgen voor overheid en verzorgingsstaat. Graag help ik hem om de contouren te schetsen van de transformatie in de zorg die gaat plaatsvinden. Het is aan onszelf om deze ontwikkelingen concreet in te vullen.

De drie O's van de zorg

Aanleiding voor de transformatie in de zorg zijn de drie O'. Als we de ontwikkelingsrichting van de zorg in de afgelopen jaren doorzetten, dan wordt de zorg Onbetaalbaar, Onmaakbaar en Onhoudbaar. Onbetaalbaar omdat er een grens zit aan het percentage BNP dat aan zorg uitgegeven kan worden. Onmaakbaar vanwege de krimpende beroepsbevolking en de concurrentie om gekwalificeerde arbeidskrachten. Maar vooral Onhoudbaar omdat de burger zich niet langer neerlegt bij de afhankelijke rol waar de huidige zorginstellingen en zorgprofessionals ons in drukken. De uitzonderingen natuurlijk daargelaten, want die vormen juist het startpunt van de transformatie in de zorg.

Onhoudbaar als startpunt

Waarom is de huidige ontwikkeling van de zorg onhoudbaar? In de afgelopen vijftien jaar heeft de grootschalige digitalisering van de samenleving plaatsgevonden. Uit ons onderzoek, samen met het MIT Center for Digital Business, blijkt dat de manier waarop de klant wordt benaderd en betrokken één van de drie pijlers is van de digitale transformatie die in het bedrijfsleven heeft plaatsgevonden. Daaruit volgen de pijlers die zorgen voor betaalbare en maakbare dienstverlening. Ook de overheid heeft al de nodige stappen gezet om de burger digitaal van dienst te zijn, zo blijkt uit de recent gepubliceerde Europese eGovernment benchmark 2012. Maar de zorg loopt hierin nog achter. Zo is de patiënt vergeten bij het ontwerp van het landelijk EPD en worden er door het ziekenhuis nog afspraken voor mij gemaakt op momenten dat ik helemaal niet kan. Dat is met recht een onhoudbare situatie.

 Patiënt centraal?

Het veelgehoorde credo om de patiënt centraal te stellen heeft niet de resultaten opgeleverd in termen van betaalbaarheid en maakbaarheid die we in andere bedrijfstakken wel zien. Blijkbaar hebben we de patiënt wel centraal gesteld in het organiseren van het zorgaanbod, maar hebben we de patiënt niet als uitgangspunt genomen voor het organiseren van het zorgproces. Zelfs bij digitalisering van de zorg zien we dit gebeuren. Typerend is bijvoorbeeld de klacht van patiënten die aan digitale thuismonitoring doen in verband met chronisch hartfalen. Zij werden helemaal gek van de voortdurende telefoontjes van het callcenter om hen te wijzen op hun metingen, hun oefeningen, kortom de voortdurende betutteling.

Samen richten op waarde

Bij het inrichten van digitale transformatie werkt het enorm stimulerend om samen te werken vanuit de waarde die je toevoegt voor de klant. In de zorg vertaalt die waarde zich in de kwaliteit van leven van de patiënt, waarbij we de zorgvraag benaderen vanuit zelfmanagement, het zelf keuzes maken en waar mogelijk ook zelf organiseren van de benodigde ondersteuning. Wanneer de hiermee ontwikkelde digitale oplossingen meteen goed werken en de belofte aan de klant wordt waargemaakt, dan blijken veel patiënten niet anders meer te willen dan deze digitaal getransformeerde zorg. Daarmee wordt het idee dat Kim Putters heeft voor Nederland daadwerkelijk bewaarheid in de zorg.

Robert Stegwee
Bedrijfsinformatiekundige bij Capgemini Consulting

 

.

10 Reacties

om een reactie achter te laten

E.Kriek

12 juni 2013

Wie is Kim Putters?

zwanikken-leenders

12 juni 2013

Kim Putters snapt het goed wat er over met en voor de zorg moet gebeuren , zoals ieder weldenkende Nederlander

Robert Stegwee

12 juni 2013

Kim Putters is de nieuwe directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, heeft net afscheid genomen als senator in de Eerste Kamer en is verbonden als hoogleraar aan het instituut voor Beleid en Management van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit. Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Kim_Putters

Swinkels

12 juni 2013

Beste Robert,

prima stuk.Er is een optimum in het confronteerd worden met ziekte. Als mensen te veel geconfronteerd worden met hun ziekte kunnen ze zich zieker gaan voelen, een ziekte ontkennen kan gevaarlijk zijn. Er kan een middenweg gekozen worden tussen er voortdurend mee bezig zijn en de ziekte ontkennen. Je voorbeeld maakt dat erg duidelijk. De menselijke maat mag niet vergeten worden. Verder Kim Putter voor E. Kriek is de nieuwe direkteur van het SCP, een waardige opvolger van Paul Schnabel

ANH Jansen

12 juni 2013

Vraag van E Kriek is een terechte vraag: wie is Kim Putters? Is hij de zonnekoning van Nederland? De poetin van Nederland? De Almachtige zaakwaarnemer van de Grote Almachtige in de Hemel?

Onbetaalbaar? Onhoudbaar? Onmaakbaar? Daar denken alle andere landen toch anders over. Je zult je als Overheid/Openbaar Bestuur als goed huisvader moeten gaan gedragen en doen waar je voor in het leven bent geroepen: de samenleving mee laten gaan in de vaart der volkeren.

Dat betekent aanpassen aan gewijzigde bevolkingssamenstelling; vergrijzing? Dan minder scholen. vergrijzing? dan minder defensie. Renteniersland? dan zorgen dat de geldstroom de juiste kant op blijft stromen. Vergrijzing? dan zorgen voor meer jongeren via instroom van buitenaf. Afrika, India, Vietnam, Thailand, e.a. landen hebben een overvloed aan jongeren die allen zonder werk zitten. Een aantal van hen is best in staat en bereid tot scholing voor een zorgberoep.

Cure is qua kosten lager dan omliggende landen. We zijn al bezig voor een dubbeltje op de eerste rang.
Care is het probleem. En de bureaucratie. 17% is het beslag op de nominale premie van de verzekeraars zelf. Over alle zorguitgaven bedragen de administratieve lasten een 40%. Dat is de verspilling die er werkelijk toe doet.

En laat de Kim Putters van deze wereld ook deel uit maken van die administratieve lasten. SCP werkt alleen op basis van literatuurstudies, deels van andere bureaucratien. Tunnelvisie is dan het grootste gevaar.

Het frame van de onbetaalbare, onhoudbare en onhanteerbare zorg is hardnekkig en werkt averechts.

Wil de NL Overheid de burger aan de zelfzorg krijgen dan zal de NL Overheid zelf moeten inkrimpen; macro beslag van de NL Overheid is 60.3%; van iedere euro gaat er 60.3 cent door de handen van de Overheid. Een wereldrecord.

Laat een econoom de implicaties daarvan maar eens uitspellen middels een blog op skipr.

Duitsland zit op 45%. Scandinavische landen op 52%. Japan op nog geen 30%. idem USA.

En bedenk dat 80% van de kosten in de zorg wordt gemaakt door 20% van de bevolking; 95% is ouder dan 75 jaar. De hoogste kosten worden gemaakt door burgers van alle leeftijden. Staat los van de 80/20 regel.

Boven 75 jaar nemen de cognitieve bekwaamheden sterk af. Aan digitalisering van de zorg moet je dan niet beginnen. Dat is de zorg een zorg. De zorg van de werkvloer en de praktijk.

Maar ja, de Kim Putters van de zorg hebben alleen te maken met de theorie. De papieren werkelijkheid is een andere dan de echte werkelijkheid. De Minister erkende het in het algemeen overleg donderdag j.l.

Maar ja, was haar argument, je moet ergens vanuit gaan.

Maar waarom dan niet uitgaan van de echte werkelijkheid?

Laten we dus geld vrijmaken middels het schrappen van de Zeesluis te IJmuiden en de JSF: dat is direct 8 miljard euro verdiend en op termijn 50 miljard.
Inroepen van de terugval optie van VVD'er Hans Hoogervorst, dus geen probleem voor de VVD toch?, levert per direct 13 miljard euro op aan teruggave opgepotte ziekenfondspremies uit de jaren voor 2006 en jaarlijks 20 miljard aan uitgespaarde administratieve lasten. (Volgens W Groot, econoom, bereikt van iedere zorg euro slechts 60 cent de burger, de rest verdwijnt in de bureaucratie van allerlei soorten en maten)

En dat is realiteit. W Groot heeft gelijk.

Laat ook hier maar eens een onafhankelijke econoom met kennis van zaken een blog over schrijven.

Mitrasing

12 juni 2013

Kim Putters & Co zitten zelf in de tunnel vast en er is voorlopig ook geen enkel licht aan het eind v/d tunnel te bespeuren. Tenslotte zitten de deskundigen die worden gevraagd een mening te geven in hetzelfde clubje die de kostenexplosie veroorzaakten.
Een failliet discours....

Anoniem

13 juni 2013

Wat een klets en arrogantie spreekt er uit bijvoorbeeld de zin' Graag help ik hem om de contouren e schetsen van de transformatie in de zorg die gaat plaats vinden. Het is aan ONS ZELF om deze ontwikkelingen zelf in te vullen.

Oh...dus een tweetal luchtfietsers zonder het inzicht van bijvoorbeeld À NH Jansen gaan wel even ZELF de contouren invullen voor honderdduizenden 'zorgvragers' al of niet op leeftijd?

De drie 'O's' ?

Nederland bezwijkt onder de fors betaalde prietpraat van dit soort positivo's. Wie legt mensen met een IQ van Volkskrant lezers eindelijk eens het verlossende zwijgen op zodat ons land weer geregeerd mag worden door slagvaardige politici als Kok en Lubbers Balkenende en Bolkestein die niet bang bleken te waarschuwen voor een wereld waar die halfzachte abstraherende meesters uit de linkse zorg elite de contouren maar al te graag zelf willen bepalen met alle desastreuze gevolgen voor inkomen en werkgelegenheid?

Weg met de marktwerking, weg met de bedenkers van DBC en DOT en de miljarden zullen eindelijk weer uitgegeven kunnen worden door ons volk en dat is precies wat Nederland nu keihard nodig heeft.

de Waal

13 juni 2013

Grappig dat #7 anoniem klaagt over 'Linkse zorgelite'en vervolgens pleit voor afschaffing van de marktwerking. Er is juist marktwerking omdat er geen 'linkse zorgelite'is. Was die er wel dan zou het een stuk beter gaan.

Anoniem

15 juni 2013

Ongelooflijk dat niemand de ideeën van visionair Bram Luitinck omarmt.
Help hem toch!

ANH Jansen

16 juni 2013

Kim Putters doet overigens ten eerste een poging om het SCP in stand te houden: preken voor eigen lijfsbehoud.

Regio-bekostiging en verdere decentralisatie van de zorg, inclusief welzijn, maakt de rol van het SCP als landelijke databank overbodig of zelfs zinloos; landelijke kennis, gemiddelde van gemiddelde, is zinloos voor het bepalen wat regionaal of zelfs lokaal nodig is; dat weten de gemeenten immers als beste? Zij zitten het dichts bij de burger. Dat was toch de bedoeling van de WMO en overheveling naar de gemeenten?

Kim Putters ziet zich in zijn bestaan bedreigt: het SCP moet als centrale kennisbank blijven bestaan. Het SCP moet daarom uitbreiden met regionale kantoren.

Zo komt de bureaucratie op voor de bureaucratie.

Laat Kim Putters eens gewoon aan het werk gaan in de private sector.


Interview met Prof.dr. Kim Putters, directeur Sociaal Cultureel Planbureau

12–06–2013

De koers Zorg Dichtbij legt een uitdagend vraagstuk neer wat de rol zou moeten zijn van de landelijke en lokale overheid, veldpartijen en de burger zelf. Prof.dr. Kim Putters constateert dat Nederland verwikkeld is in een enerverend gesprek gedomineerd door meningen en nodigt uit juist gebruik te maken van de feiten.

Door: Herman van der Weide en Marika Marku
inShare

Putters: “Ik constateer twee belangrijke bewegingen: de eerste is de internationalisering, het vraagstuk van Nederland in het buitenland. De tweede belangwekkende beweging is dat er een verschuiving gaande is van landelijk beleid naar lokaal beleid en uitvoering. Juist voor deze tweede beweging, die ik ook benoem als ‘Van Verzorgingsstaat naar Verzorgingsstad’, geldt dat ook het SCP een belangrijke toegevoegde waarde kan hebben voor de gemeente en de onderbouwing van beleidskeuzes. Dat doet het SCP door bijvoorbeeld onze kennis over jeugd, armoede en veiligheid te bundelen en beschikbaar te stellen. Als SCP maken wij uiteraard geen normatieve keuzes in de beleidsvorming, maar fungeren wij als spiegel als het gaat om hoe wij als bevolking er nu voor staan. Een belangrijk onderwerp hierbij is hoe we deze kennis ook steeds meer lokaal voor gemeenten kunnen ontsluiten”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

naar het nieuwsoverzicht

Top