BLOG

Waarom de zorgpremie omlaag gaat

Waarom de zorgpremie omlaag gaat

Blijkbaar hebben veel Nederlanders er moeite mee dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien. De zorg hoort toch zo goed als ‘gratis’ te zijn? En de premie voor de basisverzekering moet elk jaar verder omlaag.

Dalende premie

Dat dit niet kan, is – vanzelfsprekend – de schuld van de zorgverzekeraars. Zij gelden als ‘zakkenvullers’. Hun bestuurders verdienen te veel en hun panden zijn te groot. Dat is het vooroordeel. Er is ook een andere werkelijkheid. In 2013 daalde de premie voor de basisverzekering al een beetje. En komend jaar gaat hij weer omlaag. In 2014 hoeft er per verzekerde op jaarbasis zo’n 108 euro minder te worden betaald. Toch mooi 10 procent lager.

Kritiek

Akkoord, daar staat tegenover dat de premie voor de aanvullende zorgpolissen omhoog gaat. “Verzekerden krijgen daar minder zorg voor terug,” beweert Peter Ruys van zorgkiezer.nl in de Volkskrant. Klopt dat wel? Nee. Neem CZ. Daar blijft de aanvullende premie ook komend jaar gelijk. Toch blijft er kritiek op de manier waarop de zorgverzekeraars werken. Keer op keer wordt er beweerd dat ziekenhuizen onder druk worden gezet. Voor het gemak verklaren bestuurders van ziekenhuizen de zorgverzekeraars ‘de oorlog’. Slaafs volgen de media deze informatie.

Uit de reacties op het interview met André Rouvoet in Skipr magazine 12 blijkt dat veel ‘reaguurders’ nog altijd een stap verder gaan. In dat gesprek zegt Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN): “Wij knijpen de zorg niet uit.” In een – uiteraard anonieme – reactie op Skipr.nl staat: “Rouvoet je kletst uit je nek”. Een andere anonieme gast stelt: “Stelletje frauderende schoften zijn jullie.” Een derde meent dat zowel de apotheker, het ziekenhuis als de huisarts “over de kling” worden gejaagd. Toepasselijke beeldspraak trouwens. Waarom overheerst in dit soort discussies de emotie? Neem de premiedaling voor 2014.

Dit zijn de feiten:

• Om de zorgpremie te kunnen vaststellen, moeten zorgverzekeraars de zorgkosten in 2014 inschatten. Maar ook de kosten van eerdere jaren spelen mee. Lastig, want niet alle ziekenhuizen hebben hun facturen uit 2012 al ingediend, laat staan die van 2013.

• In 2012 en 2013 hebben de zorgverzekeraars positieve bedrijfsresultaten behaald, in sommige gevallen een half miljard euro. Dat geld wordt nu deels vrijgemaakt om de premiedaling te bekostigen.

• Zorgverzekeraars wordt verweten dat ze onnodig geld oppotten voor winstuitkeringen. Maar ze hebben geen winstoogmerk. Het zijn bijna allemaal coöperaties met leden, de verzekerden. Die profiteren van de premiedaling.

• Ongeveer 3 cent van elke premie-euro gaat naar beheerskosten. Dus naar huisvesting en salarissen. Neem weer CZ. Daar leidt elke euro minder premie tot 35 miljoen minder inkomsten. Een zorgpremie die 3 euro lager is, betekent 105 miljoen euro minder in kas. De personeelslasten bedragen er 140 miljoen euro, de totale beheerskosten 157 miljoen, inclusief onderhoud en apparatuur.

• De Nederlandsche Bank (DNB) eist dat zorgverzekeraars behoorlijk wat geld reserveren om de solvabiliteit op peil te houden. Dat is de verhouding tussen eigen vermogen en totale omzet, bij verzekeraars de schadelast, op de balans. Het eigen vermogen moet minimaal 11 procent bedragen. In de praktijk ligt die eis hoger, de informele toets van DNB is anderhalf keer zo hoog.

• Blijft er onnodig geld op de plank liggen, zoals zorgverzekeraars vaak te horen krijgen? Meer dan drie maanden zorgomzet is er meestal niet in kas. Bovendien wordt er geïnvesteerd in de zorg, zoals in de ondersteuning van huisartsen of valpreventie.

• Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt elk jaar de rekenpremie vast, het uitgangspunt voor de zorgverzekeraars om hun eigen zorgpremie te berekenen. Dat heeft de verzekeraar geen zeggenschap over. Zo werd een jaar geleden door VWS opeens het opleidingsfonds voor de opleiding tot medisch specialist in de rekenpremie voor 2013 verwerkt. Een dure tegenvaller voor de premiebetaler. De premie voor 2013 kon desondanks omlaag, doordat zorgverzekeraars veel hadden bespaard op farmacie en hulpmiddelen.

• Zorgverzekeraars hebben via de rekenpremie de afgelopen tijd veel geld teruggestort in het Zorgverzekeringsfonds. In 2013 samen liefst 1,7 miljard euro. Dat was nodig om eerdere tekorten bij de zorguitgaven te dekken. De tekorten zijn nu weggewerkt, waardoor er in de premie voor 2014 niet meer voor hoeft te worden betaald.  

• Zorgverzekeraars kopen scherp in. Hoe scherper er wordt ingekocht, hoe lager de premie. Dat is ook van belang voor de lange termijn.

Toekomstige zorgpremies

Uiteraard is dit overzicht onvolledig. Maar het zegt iets over de totstandkoming van de zorgpremies. En over de toekomstige premies, zoals die voor 2015. Dat roept de vraag op of de zorgpremie in dat jaar gelijk blijft, blijft dalen of toch omhoog schiet? Het staat vast zeker dat de ‘extramurale verpleging en verzorging’, dus de intensieve thuiszorg, vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 2015 wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS bepaald. Deze zorg kost 4 tot 4,2 miljard euro.

Zorgkosten

Als er geen maatregelen worden getroffen en de rekenmodellen gelijk blijven, dan kost de overheveling van de intensieve thuiszorg omgerekend naar de premie 100 tot 125 euro per verzekerde. Dat bedrag wordt nu nog betaald uit de AWBZ. Ongeacht de ontwikkelingen betekent 125 euro extra dat de zorgpremie over 2015 met 10 procent kan stijgen.

Over een jaar weten we meer. Dan wordt duidelijk hoe de zorgverzekeraars in 2014 met hun geld zijn omgegaan. Hebben ze hier rekening mee gehouden – dus genoeg geld ‘op de plank laten liggen’ om een mogelijke stijging te dempen? Want ook daarvoor houden ze, verplicht, een behoorlijk eigen vermogen aan. De speelruimte is klein. Want de overheid bepaalt de regels van het spel. En De Nederlandsche Bank houdt scherp toezicht. Graag uw reactie.

Willem Wansink

29 Reacties

om een reactie achter te laten

wilhelmien looymans

14 november 2013

ik denk niet dat de premie in 2015 gaat stijgen maar dat we als burger minder thuiszorg ( verzorging en verpleging ) gaan krijgen; en dat er misschien uiteindelijk helemaal geen thuiszorg in de basisverzekering zit maar in de aanvullende verzekering!!

De Waal

14 november 2013

Het is inderdaad goedkoop om anoniem 'zakkenvullers' te roepen. Toch klopt het wel dat de Zorgverzekeringswet immoreel is. Er wordt winst gemaakt en door kleinere aanvullende paketten en een ontoereikend basispakket betalen zieken meer dan gezonde mensen. Een Zorgverzekering van de staat zou veel beter zijn. Inkomensahankelijke premies, geen overbodige kosten aan marketing, bestuurders die de Balkenendenorm krijgen en geen eigenrisico, te betalen uit een premieverhoging voor de rijkste 25% van Nederland. Dat is rechtvaardig!

wansink

14 november 2013

Geachte heer/mevrouw De Waal, Kunt u aub met feiten onderbouwen waarom het in uw ogen 'rechtvaardig' is de premie voor de 'rijkste 25 % van Nederland' (uw woorden) te verhogen? Inkomensafhankelijke premies worden nu al in toenemende mate geheven. Waarom wilt u 1 specifieke doelgroep extra belasten, dus discrimineren en het eigen risico voor (alle) anderen afschaffen? En schaft u dan meteen de beroemde solidariteit af? Let wel: dat mes snijdt aan twee kanten. Graag uw reactie. Met vriendelijke groet.

Hengeveld

14 november 2013

Terecht algemeen corrigerend verhaal over de zorgpremie. Helaas zien we echter nog weinig kwalitatieve inkoop/sturing (meer op schadelast met kostenverhogende controles op bijvoorbeeld ouderwetse verwijsbrieven met stempels en handtekeningen)!

Mitrasing

14 november 2013

Van elke euro aan premie voor mondzorg gaat 0,25 cent naar de zorgverzekeraar. Dat was in 2011: 400 miljoen Euro. Wat wordt met die 400 miljoen betaald? Andere salarissen en andere huisvesting? Of wordt het geld van de zorgpremie ook gebruikt om de beheerskosten te dekken?

Hobbelen

14 november 2013

Helemaal mee eens. Ja er moet scherp ingekocht worden. Maar een belangrijk onderdeel van scherp kunnen inkopen is juist zoeken en oog hebben voor nieuwe zorginitiatieven en daarmee werken aan de effectiviteit en kwaliteit van behandeling. Zorginnovatie wordt nu in de praktijk eerder tegengewerkt dan gestimuleerd. Erg jammer. Een veel gehoord argument is dat er al voldoende zorg ingekocht is. Ja natuurlijk is dat zo, maar daarmee blijf je houden wat je hebt. Volgens mij moet je investeren in onderzoek en vernieuwing wil je vooruitgang krijgen. Laten we dat niet uit het oog verliezen in de discussie van alle dag dat de zorg goedkoper moet. De kaasschaaf methodiek kennen we allemaal, nu ook nog innoveren en ondernemen in de zorg.

wansink

14 november 2013

Geachte heer Mitrasing, Boeiende vraag. In de premiestelling voor de tandzorg heb ik me (nog) niet verdiept. Ik weet wel dat de ene zorgverzekeraar bij de zorgpremie een hoger percentage aan beheerskosten aanhoudt dan de ander. Ik ga ervan uit DSW het beste (laagst) scoort. Ook daar gaat, vanzelfsprekend, geld naar salarissen voor medewerkers, naar gebouwen, schoonmaak etc. Groet, Willem Wansink

Koolen

14 november 2013

Graag ga ik in op uw op uw uitnodiging tot reactie, zoals ik ook dat ook graag zie op mijn blog voor artsenauto.nl Helaas zie ik daar nooit reacties van zorgverzekeraars of politici hoewel ik ze in het bijzonder uitnodig. U schetst de verontwaardiging over de grofheid van sommige reacties. Zou fijn zijn om te achterhalen waardoor die grimmigheid komt. Nuance is soms zeker op zijn plaats. Daarvoor leent zich een discussie. De vooroordelen uit uw verhaal over de bestuurders en de panden kloppen volgens u niet. Dat zijn uw woorden maar is het de werkelijkheid? Durft er nu niemand aan te geven dat het werkelijk te ver is gegaan bij sommige verzekeraars. Misschien vooral in het verleden en wordt er nu lering uit getrokken. Net zoals aanbieders aangeven graag duidelijke regels te hebben om goed te declareren ( niet te veel en niet te weinig) zouden verzekeraars ook iets kunnen doen met de kritiek. U stelt ook dat de overheid de regels bepaalt en dat De Nederlandse Bank scherp toezicht houdt. Ik had u uitgenodigd meerdere berichten op mijn blog te lezen. Ik denk dat wat controle betreft de verzekeraars en de NZa toch ook wel steken hebben laten vallen. De NZa is een adviseur voor de overheid maar misschien weet u dat bv voor logopedie de tariefadviezen door 4 grote zorgverzekeraars aan hun laars worden gelapt. Er wordt vaak zelfs niet op gewacht. U denkt dat de overheid de regels bepaalt van het spel. Ik denk dat ze die gegeven hebben aan de zorgverzekeraars. Wanneer er weer meer gelijkheid komt in de positie van ieder wordt de burger er beter van. Want dat de keuzevrijheid nu wordt beperkt en de bijbetalingen voor de patiënten/klanten groter worden, zelfs voor basiszorg, lees ik nergens. Groet , Dienie Koolen, zorgaanbieder en klant.

De Logopedist

15 november 2013

Wat mij dan weer tegen de borst stuit is het woord (val)preventie. Er wordt, zeker in de logopedie, niet geïnvesteerd in preventie. Want waar blijven die preventieve behandelingen voor slikproblematiek om longontstekingen te voorkomen? Nergens, want alle preventieve zorg wordt zonder pardon weg bezuinigd. Resultaat? Extra zorgkosten door ziekenhuisopname. GGevolg? Nog meer bezuinigingen... ergens gaat er flink iets mis....

Meijers

15 november 2013

Ik heb nu 3 essentiële zaken langs zien komen:
-preventie
-vergoeding/lager inkopen
-innovatie
Bij logopedie wordt in het onderwijs de preventie stelselmatig wegbezuinigd
Gevolg: meer en langdurigere behandelingen in de eerste lijn, betaald door de zorgverzekeraar.
Die ziet de kosten oplopen en moet bezuinigen. Hij gaat daarom de zorg goedkoper inkopen. Maar: de te dure zorg komt niet door de hoge salarissen van de zorgverlener! Die komen door bezuinigingen in het onderwijs en instellingen! Bezuinigingen uit andere potjes, ofwel een verschuiving.
En projecten om dit soort ontwikkelingen te stoppen, worden door zorgverzekeraars niet opgepakt. Ze praten niet met individuen die projecten willen opopzetten. Het zou bijvoorbeeld denkbaar kunnen zijn dat de verschuiving van de kosten voor preventie naar eerste lijn uit een pot voor innovatieve projecten betaald wordt, i.p.v. uit de pot van de basiszorg. ... Dan zou het tenminste niet van de vergoeding van de verzekeraar aan de logopedist af hoeven te gaan. De grote zorgverzekeraars gaan in 2014 23% (!) onder het adviestarief van de Nza zitten, waardoor er voor de zorgverlener niet veel of geen ruimte meer overblijft voor investeringen in scholing en nieuwe materialen. Dus: de premie daalt, maar de zorg wordt uitgeknepen. Gevolg: de kwaliteit gaat niet meer verbeteren en de patiënt moet zelf (soms tot wellicht 100 euro per maand) bijbetalen voor zorg uit de basisverzekering.

Meijers

15 november 2013

In mijn reactie hiervoor gaf ik het voorbeeld vanuit de logopedie, maar dit geldt ook voor andere beroepsgroepen in de zorg, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, psychotherapie, apotheekzorg en waarschijnlijk nog wel meer. ....

Van Riel

15 november 2013

Aanvulling: zorgverzekeraars zijn zorginkoper/zorgtegisseur, dat doen ze steeds beter. Maar het zijn ook financiële instellingen. Dit zijn twee redelijk gescheiden werelden binnen een zorgverzekeraar. Vanuit de financiële hoek wordt geëist dat er hoge voorzieningen worden getroffen voor risico. Maak een analyse van de balans en V&W. Voorzieningen worden gevoed vanuit de premie, dus misschien geen "winstoogmerk", maar wel " oppotoogmerk".

Faessen

15 november 2013

Dank voor kort betoog met feiten. Enige juiste instrument om emotie te "behandelen" zijn feiten. Duurzame online transparantie zal ook het ad-hoc-isme verder kunnen verlagen.

wansink

15 november 2013

Tav #8 - Koolen - Hartelijk dank voor uw reactie. Ik ben het helemaal eens met uw constatering: "Ik denk dat wat controle betreft de verzekeraars en de NZa toch ook wel steken hebben laten vallen."

wansink

15 november 2013

Hartelijk dank voor uw reacties, reageerders #9: De Logopedist, #10 & #11: Meijers, #12: Van Riel, #13: Faessen. Zo komt de discussie verder. Groet, WW.

Martens

15 november 2013

De nieuwe BeterDichtbij-polis van de 42 regionale Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen, SAZ, is een goede optie. Grote verzekeraars halen hun winst voor een deel uit de onnodige sluiting van regionale ziekenhuizen met als gevolg ontslagen van goed verplegend personeel. De nieuwe verzekeraar biedt behandeling in alle ziekenhuizen, lage premie, goede zorg dichtbij en een goede service. Een overweging waard!

Anoniem

15 november 2013

Hier in het noorden zijn er behoorlijk wat problemen met "de friesland" waarbij de grootste klacht die ervaren word de communicatie van deze verzekeraar. Er word vanuit een ivoren toren beslissingen genomen die totaal niet verdedigbaar zijn. Want waarom een polis met onbeperkt fysiotherapie verkopen wanneer je daar niet aan voldoet? vervolgens laat je mensen met aandoeningen zoals parkinson, reumatische aandoeningen etc. in de kou staan. Welzijn heeft deze zorgverzekeraar niet hoog in het vaandel. Verder is er geen feedback of overleg mogelijk met "de friesland"... tsja zo jaag je zelf de verzekerden weg. Het niet in gesprek blijven met de verzekerden en de zorgverlener is dus wat mij het meest stoort.. men heeft de touwtjes in handen, maar nu nog leren rijden.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

15 november 2013

Beste Willem,

Dat de zorgverzekeraars zakkenvullers zijn vind ik een onzinnige stelling, dus dat zul je mij niet horen zeggen. Maar er is het wel het een en ander af te dingen op je blog. Zo is de premie voor een belangrijk deel gedaald omdat het eigen risico fors is gestegen. Ook zijn fysiotherapie en nog een paar zaken naar de aanvullende verzekering verhuisd.

Je stelt: "Ongeveer 3 cent van elke premie-euro gaat naar beheerskosten." Dat zou ik echter bevestigd willen zien door een onafhankelijke accountant, want dat vind ik ongeloofwaardig weinig.

En zelfs al zou dat wel zo zijn, blijven er nog genoeg argumenten over om één, publieke zorgverzekeraar te willen. Van http://www.gezondezorg.org/een-zorgverzekeraar, waar ook de onderbouwende links en referenties op te vinden zijn:

1. De personeelskosten van alle zorgverzekeraars samen bedragen de helft van alle specialisteninkomens (1). In ieder geval zullen ze *bij elkaar* zeer hoge management- en andere overheadkosten hebben, gezien dat er inmiddels 31 zorgverzekeraars zijn in Nederland. Het bespaart dus kosten.

2. Het bespaart ook kosten als gevolg van de solvabiliteitseisen. Eisen die volgens de zorgverzekeraars zelf aanmerkelijk strenger zullen gaan worden door Europese regelgeving.

3. Men is ermee af van de onderling verschillende zorgkwaliteitsindicatoren die nu gehanteerd worden door de verschillende verzekeraars. Dat is, naast een belang van de zorgaanbieders, ook een publiek belang.

4. Voor vooral kleinere zorgaanbieders scheelt het veel tijd in de jaarlijkse onderhandelingen en bij de administratie.

5. Voor huisartsen wordt verwijzen makkelijker. Met verschillende verzekeraars en selectieve zorginkoop moeten huisartsen eerst uitzoeken met welk ziekenhuis de verzekeraar van die patiënt een overeenkomst heeft voor die klacht.

6. Zorgverzekeraars hoeven geen grote bedragen meer uit te geven aan reclamecampagnes.

Heek

15 november 2013

Feit- over de zorg/ondersteuning voor mensen met hoogbegaafd autisme

Onderstaande heb ik zwart op wit van een zorg inkoper van een grote verzekeraar

"
Het klopt dat er in de regio Haarlem geen gespecialiseerd autismecentrum is te vinden. .... is hier echter geen marktleider en heeft in het huidige model afspraken te maken met Achmea. Hier zijn we wel mee bezig om in geheel Noord Holland de zorg rondom autisme naar een hoger niveau te brengen.

Wij verwachten dat wij in 2014, als de overheid de contractering van de GGZ vrijgeeft, wel meer voor onze verzekerden in hun eigen regio kunnen betekenen.
"


Zolang zorg niet ingekocht word- kun je natuurlijk de premies verlagen. Gevolg is echter wel dat er
mensen rondlopen die wel premie betalen, maar hun recht op zorg niet kunnen verzilveren.
In 1 van de situaties waarbij ik betrokken ben - gaat het om jarenlange zoektocht ergens in zorg te mogen komen, waarbij keer op keer afwijzing het gevolg was. Keer op keer je ziel blootleggen en je hulpvraag formuleren om de volgende teleurstelling tegemoet te treden
Door bovenstaande e-mail weet ik inmiddels hoe het zit..
De zorg is nog steeds niet beschikbaar. Ook door het invoeren van de 10 uurs maatregel aan het pgb, waarmee mensen met autisme in ieder geval wel begeleiding konden inkopen- kan deze groep dus helemaal niets van zorg organiseren. Veel van deze mensen zie je niet en hoor je niet.
De ggz levert deze begeleiding helemaal niet.
Wat hebben mensen met autisme misdaan dat zij dit verdienen? Of focussen we ons liever op een de succes verhalen van die paar geslaagde autisten?

Men neemt als verzekeraar hiermee ook een maatschappelijk risico. We zien toch steeds vaker mensen totaal doordraaien met grote gevolgen voor de omgeving?
Mensen met psychische aandoeningen worden niet serieus genomen in de zorg die zij nodig hebben. Maar is het niet zo dat deze aandoeningen op een gelijk niveau gezet mogen worden als de lichamelijke?
Is dat niet een vorm van discriminatie? Ik herinner me nog goed de woorden van Mevrouw Edith Schippers : psychische problemen moeten weer worden uitgevogeld in eigen kring...

Zo heb ik nog een voorbeeld waardoor de premie gedaald kan zijn. Men wil dat ouderen en mensen met ernstige beperkingen langer thuis blijven wonen toch? Vaak is er sprake van hoog val risico bij deze groep
Hierbij snijd ik dan graag even kwestie professionele persoonsalarmering aan
(= halsalarm waarmee een burger een knop bij zich draagt waarmee deze direct contact kan leggen met hulpverlenende instanties )
Waar je binnen de verzekeringen eerst mee te maken krijgt zijn de commerciële beveiligingsbedrijven. Voor de dienst die zij leveren, is het nodig dat je meerdere contacten in de buurt hebt die een sleutel van jouw woning hebben- zodat zij je kunnen helpen als je gevallen bent.
Dit is natuurlijk het goedkoopste. Maar hoeveel ouderen/gehandicapten hebben zoveel mensen in de buurt -die ook nog eens 24 uur per dag beschikbaar zijn???


Ik heb zelf progressieve MS. De huisarts en specialisten vonden dat ik een PROFESSIONELE ' dus direct contact met bijv. een ambulance ' persoonsalarmering nodig had om nog veilig alleen in de wijk te kunnen wonen. Hiermee zou ik optimaal zelfredzaam zijn.

Wat ik en mijn huisarts en specialisten ook geprobeerd hebben; de verzekeraar blijft volhouden dat ik NIET gehandicapt ben (!!!) Ik ben rolstoel afhankelijk en soms ook bij een MS schub
(= actieve ontsteking in hersenen of ruggenmerg ) bedlegerig.
Ik ben 2 jaar bezig geweest met deze narigheid. Nachten wakker geleden met als gevolg meer pijn en spasmes. Altijd zorgen en stress om mijn zorg en voorzieningen.
En dit is dan maar 1 aanvraag... Ik heb te maken met meer dan 20 instanties rond mijn aandoening- en zij werken allemaal langs elkaar heen en bedelven mij onder bergen zorgbureaucratie. Dat laatste kost natuurlijk ook niets ..

De premie die ik nodig heb als chronisch zieke bedraagt overigens E 177,-
lager gaat echt niet.
En dat van een inkomen op bestaansminimum -met heel veel bijkomende onvergoede kosten en de diverse eigen bijdragen bovenop het eigen risico (!) Beleidsmakers en politici hebben schijnbaar geen idee??
Ik heb steeds vaker het gevoel dat ik er beter niet meer kan zijn. De ziekte kan ik mee om leren gaan. Met de zorg gerelateerde ellende valt niet om te gaan.
wansink

15 november 2013

Dank #16 & #17 voor uw reactie. Op #18 & #19 kom ik tzt terug.

In verband met de discussie op #twitter over de solvabiliteit van de zorgverzekeraars verwijs ik ondertussen graag naar bijgevoegd bericht van De Nederlandsche Bank:

DNBulletin: "Buffers zorgverzekeraars moeten toekomstbestendig zijn"

Citaat: "Voor de hele sector onderstrepen deze ontwikkelingen de noodzaak om bij de bepaling van de hoogte van de kapitaalbuffers in te spelen op de toekomst. Een betere analyse van de risico’s helpt de omvang van de aanwezige buffers te onderbouwen. De afweging of de huidige kapitaalbuffers vanuit dit perspectief voldoende zijn, zal daarbij per zorgverzekeraar uiteen lopen.:

Bron: http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2013/dnb297492.jsp


wansink

16 november 2013

In reactie op #18, Frank Conijn die stelt: "Ongeveer 3 cent van elke premie-euro gaat naar beheerskosten." Dat zou ik echter bevestigd willen zien door een onafhankelijke accountant, want dat vind ik ongeloofwaardig weinig."

Juiste constatering, waarvoor dank. Op dit punt (3 cent per premie-euro) laat ik me graag corrigeren. Nadere research wijst op hogere en bij sommige zorgverzekeraars oplopende 'beheers'kosten, zeker als de ict-uitgaven worden meegeteld.

ANH Jansen

16 november 2013

Over de hoogte van winst, beheer en beleidskosten van verzekeraars per euro premie is het van belang te kijken naar over welke premie inkomsten wordt gesproken: zuiver de Nominale premie. Of deze verhoogt met de aanvullende premie inkomsten via het zorgverzekeringsfonds? Of deze verhoogt met de bijdragen middels eigen risico? verplicht eigen risico? GVS bijdragen? Eigen bijdragen? En dan nog de aanvullende verzekeringen. En dan nog de AWBZ en welzijn inkomsten. AWBZ gaat via de zorgkantoren van verzekeraars. NZa heeft vastgesteld dat onder de AWBZ kosten van zorgverzekeraars uit de Zvw worden geschoven die daar niet thuishoren. Wordt allemaal oogluikend toegestaan.

NZa is zelf verbaasd over de hoogte van de kosten die verzekeraars in rekening brengen. En dat deze kosten fors stijgen. Over de aanvullende verzekeringen wordt in de monitor rapporten gesteld dat de Overheid 'eigenlijk' hier niets te zeggen heeft, maar dat bijna 30% van de premie op gaat aan kosten wel heel erg veel is.

DNB en CBS en CPB brengen naast de NZa ook eigen rapporten uit over de gang van zaken bij de zorgverzekeraars (en zorgkantoren).

Daar vindt je die 3 cent per euro premie dan ook niet terug.

De CZ woordvoerder heeft WW behoorlijk ingepakt zo lijkt het. De Boscche Bol liet hij zich vermoedelijk goed smaken.

Maar is WW nu een kritische onafhankelijke journalist en deskundige op het gebied van de zorg en de zorgmarkt?

De Volkskrant kwam vandaag met een uitgebreid artikel over de vergelijkingssites. Om het nog maar eens wat ingewikkelder te maken. Verzekeraars betalen deze sites en degene die het meest betaald krijgt de top positie.

Wat in de hypotheekmarkt en de financiele advies markt is afgeschaft keert weer terug in de zorgmarkt: "transparantie regels gelden niet voor verzekeraars zelf'.

Wie hebben nu het meest baat bij het zo ingewikkeld mogelijk maken van de systemen voor de burgers en waarom houden Engeland, Scandinavische landen, Australie, Nieuw Zeeland vast aan het simpele belasting systeem: inning via de belastingen, verzekering van rechtswege (automatisch) en allemaal dezelfde polissen zonder toeters en bellen.

Nederland heeft inmiddels op de VS na de hoogste zorguitgaven ter wereld en dat komt niet door die 3 cent per euro premie. Het hele circus buiten de zorg kost een 25 tot 35% van de zorguitgaven. Zo in de VS, zo ook in Nederland.

Maar dat zal je CZ niet vertellen. Wim van der Meeren van CZ zegt het eerlijk: 'natuurlijk moet CZ winst maken en CZ maakt dan ook winst. CZ heeft geen winstoogmerk, maar moet wel winst maken om te overleven, zo werkt de kapitalistische markt, maar CZ streeft niet naar winstmaximalisatie!'."

Wij van WC Eend adviseren WC Eend. Daar komt het CZ/WW verhaal in essentie op neer.

Gezien de reacties van WW op de inbreng van anderen zakt het muntje nu ook bij WW zelf.

wansink

16 november 2013

Tav #22: ANHJansen.

Dank voor uw, als altijd, spitse opmerkingen.

As op mijn hoofd: die Bossche bol heb ik niet genuttigd, laat staan een 'negerzoen'.

Begrijp ik het goed dat u voor een geheel inkomensafhankelijke zorgpremie voor alle verleende diensten in de zorg?

Niet terug naar af? Geen ziekenfonds en particulier? Dus 'tweedeling'?

Wie betaalt dan het meest en wat krijgt die daarvoor terug?

Voor u het weet, neemt dan de 'zorgvlucht' toe: wie het kan betalen, laat zich in het buitenland behandelen, nog meer dan niet alleen door vermogenden dat nu al doen.

Pia Dijkstra (D66) zal dit leuk vinden. Zij pleit voor zorgexport pleit en heeft de minister van VWS meegekregen.

En: waar blijft in uw idee de 'solidariteit'?

wansink

16 november 2013

Excuses voor de verschrijvingen in #23. Toch weer te snel gereageerd. Hier de gecorrigeerde tekst.

Tav #22: ANHJansen.
Dank voor uw, als altijd, spitse opmerkingen.
As op mijn hoofd: die Bossche bol heb ik niet genuttigd, laat staan een 'negerzoen'.
Begrijp ik het goed dat u voor een geheel inkomensafhankelijke zorgpremie voor alle verleende diensten in de zorg bent?
Terug naar af? Ziekenfonds en particulier? Dus 'tweedeling'?
Wie betaalt dan het meest en wat krijgt die daarvoor terug?
Voor u het weet, neemt de 'zorgvlucht' toe: wie het kan betalen, laat zich in het buitenland behandelen, vaker dan dat nu gebeurt (ook bij niet vermogenden).
Pia Dijkstra (D66) zal dit leuk vinden. Zij pleit voor zorgexport en heeft de minister van VWS mee.
En: waar blijft in uw idee de 'solidariteit'?

ANH Jansen

16 november 2013

Pia Dijkstra, Anne Mulder en de Minister willen inderdaad 'zorgexport', maar dan omgekeerd dan wat WW denkt dat het is: zorgconsumenten van buiten Nederland worden geacht van de uitmuntende zorg in Nederland gebruik te maken, alhier te betalen zodat de zorg voor de Nederlanders betaalbaar blijft.

Import van zorgconsumenten dus en export van de vermeende kwaliteit. En dat tegen een marktconforme prijs!

Denk dat de drie musketiers wat over het hoofd zien met deze plannen: is er overcapaciteit in de cure? Er is een beddenoverschot, maar zijn er ook teveel artsen, chirurgen, oncologen, oogartsen e.d.?

En wie heeft er betaald voor al die ziekenhuizen en medici? toch de verplicht verzekerden in dit land; hebben die dan geen recht op nakoming van hun contractueel vastgelegde rechten?

De solidariteit in de maatschappij is in genoemde landen, Engeland, Scandinavische landen, Belgie, Frankrijk en in ieder ander land met het beveridge model prima geregeld; 100%. Iedereen betaalt naar draagkracht mee. En degenen die zo rijk zijn dat zij zoals nu de zorg inkopen in ieder land waar de zorg voor hen het beste is betalen gewoon mee voor de zorg in Nederland. De zorgvlucht die er nu als is wordt zo niet verminderd.

Geen knip dus in ziekenfonds en particulier zoals in het vorige systeemmodel. Dat was onhoudbaar. Men leze Companje 'tussen volksverzekering en vrije markt".
De Duitse bezetter heeft juist het 100% ziekenfondsmodel ingevoerd en de Nederlandse Regering heeft dat na jaren gelobby door de private verzekeraars deels ongedaan gemaakt en de EU heeft na 60 jaar Nederland verplicht een keuze te maken; de knip was onhoudbaar omdat particulier verzekerden werden verplicht bij te dragen aan andere particulier verzekerden. Zeer complexe regeling.

En in 2006 heeft de Nederlandse Regering onder druk en na gelobby door de private verzekeraars 'gekozen' voor het systeem van omgekeerde solidariteit, om met Hans Hoogervorst te spreken ( en deze VVD'er was er trots op), met een terugval optie voor een volwaardige NHS/Scandinavisch model als het hybride 2006 model toch niet zou uitpakken als de verzekeraars hadden gezegd.

Juist de solidariteit in al haar kenmerken, 3 stuks, wordt in het NHS/Scandinavisch model geborgd. Werkgelegenheid van niet zorgverleners zal echter drastisch afnemen; er zijn geen verzekeringswijzers nodig, geen reclame campagnes, geen congressen, geen werkverschaffingsprojecten voor zorgbestuurders, zorgmanagers, zorgeconomen of wie dan ook die niet direct met de patient te maken hebben.

Probleem is wel het gigantisch macro beslag van de Nederlandse Overheid op de samenleving: 60.3%|! Een wereldrecord op dat van Cuba en Noord Korea na.

Hervorming van de Nederlandse Overheid is randvoorwaarde om een volwaardig solidair zorgstelsel in leven te houden. Diezelfde Overheid die het zelf allemaal zegt te weten heeft een bewezen negatieve toegevoegde waarde voor de samenleving. Macrobeslag is met 60.3% veel te hoog. Duitsland doet het met 45%. Japan 35%, Scandinavische landen doen het met 55%.

5 tot 10% tot 15% van het BNP komt terug naar de burgers. Dat geeft een enorme economische impuls en flexibiliteit en dynamiek aan de samenleving.

Maak van Nederland maar een Deelstaat van Duitsland en alles komt automatisch goed. Nederland zit immers nu al voor 95% vast aan Duits economisch beleid. Dus waarom dan niet bestuurlijk?

Het meest hardnekkige Frame in Nederland is het Frame van de enorme solidariteit. Die is omgekeerd aanwezig!
Zorgexport is dan ook in Nederlandse politieke en ambtelijke kringen Zorgimport!

Nederlandse burgers daarentegen wordt de toegang tot buitenlandse zorgverleners ontzegt, tenzij de medisch adviseur van de verzekeraar zegt dat het niet anders kan.

Er staat dan ook een Hek om Nederland. Minister A Klink is het de Eerste Kamer persoonlijk komen uitleggen in kader van grensoverschrijdende zorg in de EU.

Leve de VVD. Waar staat VVD ook weer voor? Liberaal? Vrijheid? Democratie? Hans Hoogervorst zei het zo; "ïk geloof in een kleine maar zware overheid."

Daar moet je een Nederlands politicus voor zijn om dat te snappen. Maar met liberalisme heeft het in ieder geval niets te maken.

Dan maar de terugvaloptie van diezelfde Hans Hoogervorst, ook VVD. Jip en Janneke snappen dat.

wansink

17 november 2013

Tav # 19: Heek - Uw verhaal heeft me aan het denken gezet. Ik snap uw noodkreet. Helaas kan een publicist als ik uw persoonlijke situatie niet meteen verbeteren. Veel goeds, WW.

Tav #25: ANHJansen - Interessante verhandeling. U bent uitstekend op de hoogte. Compliment en dank dat u de tijd en de moeite heeft genomen om eea op en rij te zetten. Groet, WW.

van der Leest

17 november 2013

Beste Heek, als u een inkomen op bestaansminimum heeft kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand in uw gemeente. U kunt een langdurigheidstoeslag aanvragen. U kunt gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering van uw gemeente. Raadpleeg ook eens het handboek bijzondere verstrekkingen van uw gemeente. Ook zijn er diverse fondsen waar u een beroep op kunt doen.

Greidanus

17 november 2013

De basispremie gaat omlaag, dat is correct. Het blijft echter een sigaar uit eigen doos. Aanvullende verzekering licht omhoog, kinderen tot 21 jaar waren gratis aanvullend meeverzekerd, nu dus niet meer!!! (IZZ) Gedwongen winkelnering bij gecontracteerde apotheken, verder weg. En minder vergoedingen.

Heek

17 november 2013

Beste van der Leest,
Dank voor u poging wat oplossingen aan te dragen. Ik ben echter na 15 jaar MS, goed op de hoogte van de mogelijkheden. En informeer mijzelf ook steeds. Dat moet wel, want regelgeving veranderd steeds.
Je kunt inderdaad soms in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Voor veel zaken niet. Ik weet inmiddels wel voor welke wel.

Langdurigheidstoeslag is vorige jaar gestopt
Volgend jaar ook de WTCG
Huurverhoging 20 euro -en het gaat maar door
De afschaffing 'aftrek bijzonder ziektekosten 'is gelukkig weer even teruggedraaid. Daarmee kun je nog een klein deel terugkrijgen van zelf betaalde hulpmiddelen- en zo de eindjes net aan elkaar knopen.

Collectieve ziektekostenverzekering geen optie,
want kan beter blijven zitten waar ik zit. Je kunt namelijk geweigerd worden voor de aanvullende verzekering met mijn aandoening. Ik kan niet zonder uitgebreide dekking. Ik heb me er natuurlijk in verdiept of het een optie was voor mij.

Naar die diverse fondsen ben ik benieuwd. Het prinses Beatrix Fond waar je tot 2 jaar terug aanvragen kon doen ( laptop bijv. ) heeft de neurologische aandoeningen geschrapt. Die zijn alleen nog voor de spierziekten. Ook de Ango wordt moeilijker.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van een fonds moet je eerst alle andere procedures doorlopen. Dat neemt veel tijd en ook weer die inspanning.
Progressieve MS staat echter niet stil!

Wat u bedoeld met het handboek bijzondere verstrekkingen weet ik niet. Leuk een boek. Maar interessanter zou zijn, hoe je die bijzonder verstrekkingen kunt verkrijgen. En wat je daar weer allemaal voor moet doen.
Zo heb je ook het boek ' toegang geboden ' bij de gemeenten. Daar staat in waar woonruimte aanpassingen allemaal aan moeten voldoen.. Maar wordt daar in de praktijk ook aangehouden?

Ik ben zeer beperkt , heb een uitputtingsziekte en onze samenleving is anno 2013 nog steeds zeer slecht ingericht voor gelijkwaardige deelname aan onze maatschappij door mensen met beperkingen...
Niet voor niets ook, heeft ons land als 1 van de weinige in de Europese unie, het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking nog steeds niet geratificeerd.


Bijzonder bijstand ,daar moet je een méga pakket papier voor aanleveren. Terecht hoor, maar waarom steeds weer, terwijl alle instanties mij wel binnenstebuiten hebben gekeerd en het gebruik van mijn incontinentie materiaal niet eens meer privé is :-)
En dan heb je net weer 2 euro te veel inkomen:-( En dat bij iedere aanvraag. Dat is gewoon niet op te brengen. Vaak zijn er ook voorliggende plekken waar je dan eerst moet zijn geweest met je aanvraag.
Zeer ontmoedigend en tijdrovend- je hebt eigenlijk al teveel aan de dagelijkse zaken –
de zorgplanning bijv. , en de rest van het zorgcircus gaande houden. En je lichaam, niet te vergeten.
Altijd stress

Plus het eeuwige gebrek aan mensen... Ik heb nauwelijks contacten.
Ik HAD een uitgebreide vriendenkring toen ik nog gezond was.

Bovendien staat de ziekte niet stil. De hulpmiddelen die je nodig hebt wisselen steeds, en soms heel snel. De ziekte past zich niet aan, aan ons zorgbureaucratisch systeem. Aan de ziekte zit geen’ aan en uit knopje ‘ helaas.
Voor ieder (WMO ) hulpmiddel moet je vaak eerst in bezwaar, maar ook met de verzekeraar heb ik al veel narigheid gehad en er zijn door hen keuzes gemaakt die aantoonbaar meer (gemeenschaps) geld kostte, dan nodig -en waar ik niet mee geholpen ben.
Zelfs voor de juiste rolstoel moet je soms jaren in bezwaar.
Ik heb ook al herhaaldelijk naar de rechter gemoeten...
Maatwerk is vaak nodig. En dat is te duur.
Ik heb ook 3 maal in 5 jaar verplicht moeten verhuizen door de progressie van mijn ziekte. Onder het motto van 'goedkoopst adequaat ' zeggen gemeente al snel dat verhuizen nodig is.
Zo hoeven ze jouw woning niet aan te passen voor op de lange termijn- want ze willen liefst geen geld aan je uitgeven. Hiervoor ben ik 3 jaar met een hoger beroep bezig geweest. Dit om nog iets van een verhuiskostenvergoeding te krijgen, omdat ik echt helemaal niets meer had.

Wat ze niet zeggen; is dat rolstoel toe -en doorgankelijke woningen heel schaars zijn.
Ik heb dus minimaal compensatie gehad voor de kosten van deze verhuizingen. Gemeenten mogen zelf een verhuiskostenvergoeding bepalen.

En zo heb ik nog heel veel voorbeelden waardoor ik mij verpletterd voel door de zorgindustrie. Ik zie al jaren met lede ogen aan, dat er heel veel geld in omgaat, wat niet voor zorg en voorzieningen wordt ingezet.

Top