BLOG

Blij met behoud persoonlijke verzorging in Zorgverzekeringswet

Blij met behoud persoonlijke verzorging in Zorgverzekeringswet

Met brede steun van verpleegkundigen en verzorgenden ontstaat een solide basis voor de langdurige zorg in buurten en wijken. In een vorige blog heb ik in dit kader een dringende oproep gedaan aan gemeenten om met elkaar hieraan invulling te geven.

Ik herhaal deze oproep nogmaals voor de deelnemers aan de buitengewone ledenvergadering van de VNG op vrijdag 29 november. Zoek niet langer de strijd, maar ga verder met partijen werken aan de uitwerking van plannen voor goede zorg in wijken en buurten!

Staatssecretaris van Rijn maakte onlangs bekend dat hij de aanvankelijk voorgenomen knip tussen verpleging en verzorging voor het grootste deel niet wenst door te zetten. Persoonlijke verzorging voor ouderen met somatische en psycho-geriatrische zorgvragen wordt voor 95% onderdeel van de Zorgverzekeringswet. V&VN hoort van haar leden dat zij blij zijn dat Van Rijn goed naar de zorgen van de beroepsgroep heeft geluisterd en dit besluit van de staatssecretaris toejuichen.

Samenwerking is basis

De grote vraag is: Hoe kunnen we de zorg voor de patiënt en de inzet van de zorgverlener zo goed mogelijk organiseren? V&VN vindt het belangrijk dat de wijkverpleegkundige een centrale rol wordt toegekend met een zelfstandige positie als vrij toegankelijke schakel tussen de patiënt, zorgaanbieder en gemeente. Geen bureaucratische optuiging vanuit instellingen, maar zo plat mogelijk georganiseerd met voldoende autonomie om te kunnen handelen. Zo kan op efficiënte wijze het juiste niveau van hulpverlening worden geboden, afgestemd op de zorgvraag van de patiënt en zijn omgeving. Het Buurtzorgconcept kan hiervoor als voorbeeld dienen. V&VN zal zich de komende tijd inspannen om op landelijk niveau sluitende afspraken te maken over de inhoud, de benodigde deskundigheid van zorgverleners en vormen van samenwerking.

Geen schotten in de zorgverlening

Wijkverpleegkundigen hebben van oudsher korte lijnen met andere zorg- en hulpverleners in de buurt inclusief gemeentelijke instellingen. Op wijkniveau zal de wijkverpleegkundige met andere zorgverleners in de sociale wijkteams de zorg op elkaar kunnen afstemmen. Naast aandacht voor zorg en de gezondheidsaspecten van patiënten besteden wijkverpleegkundigen ook nadrukkelijk aandacht aan woonomstandigheden en het welbevinden. Naast taken op het gebied van preventie zijn zij bij uitstek degenen die de zorgvraag kunnen beoordelen, de indicatie voor het niveau van de zorg vaststellen en deze zorg zelf verlenen, afstemmen met verzorgenden en andere zorgverleners of waar nodig doorverwijzen naar de gemeente voor lichtere vormen van zorg. Wijkverpleegkundigen vormen zo de zichtbare schakel tussen het de verschillende domeinen, waardoor het voor de zorgvrager als een geïntegreerd aanbod wordt ervaren. De functies verpleging en verzorging, en de persoonlijke begeleiding vanuit de gemeenten worden op deze wijze  zoveel als mogelijk op natuurlijke wijze met elkaar verbonden.

Gezamenlijke inzet

De zichtbare schakelprojecten laten al goed zien hoe langdurige zorg in buurten en wijken vorm krijgt. Met de zorgvraag als uitgangspunt wordt de beste zorg op het juiste moment geleverd.  V&VN zal zich met de VNG, zorgverzekeraars en huisartsen maximaal inspannen om hiervoor goede voorwaarden te creëren en zo het geheel tot een succes te maken.

Henk Bakker
voorzitter V&VN

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Joke Zwanikken Leenders

29 november 2013

Laat de wijkverpleegkundige ook de taak van Preventie op zich nemen.

Anoniem

29 november 2013

Ik heb geen behoefte aan bemoeienis van een wijkverpleegkundige of sociaal team! Dat zou niets toevoegen.
Na 15 jaar ellende bij #ZIN regel ik mijn zorg wel zelf ( PGB BG, VP , HV en PV )
en houdt zo de volledige regie - zonder overhead!

Dus een pgb keuzemogelijkheid in de ZVW is wat nodig is. De WMO is een drama. In gesprek moeten met een ambtenaar van de gemeente over medische zaken is een (gebleken ) ramp. Ik heb in die zin teveel meegemaakt. Ervaring met WMO in 2 grote gemeenten..

een MS patiënte

Top