BLOG

Tijd voor de lokale minister van VWS

Tijd voor de lokale minister van VWS

Vanuit zorgverleners bezien is de grote vraag rond de gemeenteraadsverkiezingen 2014: wat voor nieuw werk komt er op ons af? Deels is dat een retorische vraag. Immers, we weten dat de decentralisatie vanuit het rijk richting gemeenten linksom of rechtsom wordt doorgezet. Wellicht minder stringent dan het kabinet eerst beoogde, maar de koers is duidelijk.

Als zorgverleners zijn we intensief bezig de zorg rondom de patiënt op een nóg hoger peil te brengen. Apothekers, huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere beroepsgroepen werken steeds nauwer samen. Tegelijkertijd zal een nieuwe stroom patiënten op buurtniveau ontstaan door de veranderingen in de AWBZ en rond de GGZ-instellingen.

Nieuwe vragen

Maar deels is het een vraag waar we nu nog geen antwoord op hebben. Sterker nog, er ontstaan nieuwe vragen. Hoe gaan gemeenten om met de taken die op hun bordje komen? Hoe gaan zorgverzekeraars zich opstellen? Breekt populatiebekostiging echt door?

Daarom is het goed dat zorgverleners de afgelopen weken gezamenlijk lokale zorgdebatten hebben gehouden. Deze debatten zijn niet alleen van belang voor de gemeenteraadsverkiezingen zélf. Ze zijn ook van belang voor de positionering van de zorgverleners op lokaal niveau.

Gesprek

Meer dan ooit zullen zorgverleners gezamenlijk in gesprek moeten gaan met hun lokale bestuurders, met hun patiënten en met lokale instellingen in de zorg. In de afgelopen decennia was dat contact met gemeentebestuurders soms mondjesmaat het geval. Maar de komende decennia, te beginnen met de dag nadat de nieuwe gemeentebesturen zijn gevormd, wordt het ‘usance’. Ik kan mij goed voorstellen dat de wethouder die zorg in zijn of haar portefeuille heeft, gaat functioneren als een soort lokale minister van VWS.

Een lokale bewindspersoon die gaat over het beleid maar ook voor een wezenlijk gedeelte over de bekostiging in de zorg. Ook op lokaal niveau moet worden gestreefd naar een kosteneffectieve zorg. Dan  is het van groot belang dat de plaatselijke zorgverleners zich bij het gemeentebestuur als deskundige en betrouwbare partners melden.

Dit alles uiteraard in het belang van en in nauw overleg met de patiënt. Dát mogen we nooit vergeten in de spannende tijden die ons als zorgverleners ongetwijfeld te wachten staan.

Rik van der Meer,
Apotheker, Voorzitter KNMP

Dit blog maakt onderdeel uit van een reeks blogs die in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 geschreven worden door vertegenwoordigers van de organiserende partijen van de zorgdebatreeks. Deze zorgdebatten worden georganiseerd door verenigingen van zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten (GGZ Nederland, ActiZ, KNMP, SGF, NVZ, ZN, GGD Nederland, KNGF, VGN, LHV en V&VN). Op 12 maart vindt in Den Haag een zorgdebat plaats met de woordvoerders van de zes grootste partijen in de Tweede Kamer. Hiervoor kunt u zich nog aanmelden.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Cora Postema

7 maart 2014

Ik zou zeggen helemaal geen lokale minister van VWS. Ga als lokale hulpverleners met de burgers zelf praten! Zorg dat zij goed zijn geïnformeerd, hun wensen en mogelijkheden helderder krijgen en daardoor beter kunnen verwoorden. Dan kunnen ze u de juiste vragen stellen en ook binnen de gemeenteraad de juiste keuze maken en via allerlei commissies en burgerraden hun democratische zegje doen. Zo breng je de politiek weer bij de burger of eigenlijk, de burger weer bij de politiek.

zwanikken

9 maart 2014

Nog meer management. !!!!!!!!!!

Top