HRM

Decentralisatie zorg kan ook mét behoud van werkgelegenheid

Decentralisatie zorg kan ook mét behoud van werkgelegenheid

Is de invoering van de nieuwe Wmo per 1 januari 2015 nog wel haalbaar? Dat is een vraag die steeds prangender wordt. Ook in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen is dit een actueel vraagstuk.

Een van de pijnpunten in de decentralisatie is de bezuiniging op de huishoudelijke hulp. Daarvoor heeft ActiZ nu een oplossing bedacht, de dienstencheque, die gemeenten kan helpen bij de problemen die gaan ontstaan als gevolg van de bezuiniging op de huishoudelijke hulp. Want niet alleen zullen ruim 40.000 mensen hun baan verliezen, ook zal de vraag naar huishoudelijke hulp niet meer volledig kunnen worden beantwoord. Dit vraagt wel samenwerking en besluitvaardigheid van de landelijke en gemeentelijke overheden.

Blijvende vraag

De dienstencheque is een middel waarmee juist in de lager opgeleide segmenten van  de arbeidsmarkt banen behouden kunnen worden voor 20.000 medewerkers in de huishoudelijke hulp. Belangrijke banen, want juist aan die onderkant van de arbeidsmarkt is een groot banentekort. Door de bezuiniging op de Wmo is minder publiek geld beschikbaar voor hulp bij het huishouden. Daardoor dreigen in dit segment veel banen verloren te gaan, en dat hoeft niet. In het voorstel van ActiZ kunnen, met wat extra geld dat bespaard wordt op de WW-uitkeringen omdat veel minder mensen werkloos worden, deze banen behouden worden. Want de vraag naar huishoudelijke hulp zal niet dalen: de mensen die nu hulp bij het huishouden krijgen, krijgen die niet zomaar, maar omdat ze deze hulp nodig hebben. Om nu de cliënten niet te dwingen om de noodzakelijke hulp en ondersteuning op de ‘zwarte markt’ te zoeken, en om niet een groot aantal volwaardige banen te laten verdwijnen, heeft ActiZ een plan gemaakt voor dienstencheques, speciaal voor de hulp en ondersteuning bij het huishouden.

Samen betalen

Het principe van de dienstencheque is simpel: de cliënt legt wat geld bij, en de gemeente en de rijksoverheid legt wat geld bij. Met het geld dat bespaard wordt doordat minder mensen werkloos worden als de dienstencheque wordt ingevoerd, een eigen bijdrage van de cliënt en het geld dat na de korting van veertig procent nog resteert bij de gemeenten kunnen  heel veel  medewerkers die nu huishoudelijke hulp verrichten en die nog dit jaar hun baan zullen verliezen in dienst blijven – met alle voordelen van dien. Een win-win situatie, zou ik zeggen. De medewerker houdt haar baan en alle sociale zekerheden die daar bij horen. De cliënt houdt hulp van vertrouwde mensen. De zorgaanbieder kan medewerkers in dienst houden en de gemeente en de overheid is niet duurder uit. Al was het maar omdat geen geld uitgegeven wordt aan werkloosheidsuitkeringen voor duizenden mensen.

Sectorplan VVT

Daarmee behouden in elk geval medewerkers huishoudelijke hulp hun baan – als de overheid er voor kiest om mee te doen. Voor andere zorgmedewerkers hebben we ook plannen – die staan beschreven in het werkgelegenheidsplan en het sectorplan VVT. We kunnen niet alle banen en medewerkers behouden – de bezuinigingen gaan door. Maar we kunnen wel mensen helpen om ander werk te vinden, binnen of buiten de sector. Het ministerie van SZW heeft daarin een rol: het sectorplan ligt voor ter beoordeling.

Het enige dat nu nog nodig is, is dat landelijke en gemeentelijke overheid, zorgaanbieders en werknemersorganisaties de handen ineen slaan en om het voorstel voor de dienstencheque samen ten uitvoer te brengen.

Aad Koster
Directeur ActiZ

---

Dit blog maakt onderdeel uit van een reeks blogs die in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 geschreven worden door vertegenwoordigers van de organiserende partijen van de zorgdebatreeks. Deze zorgdebatten worden georganiseerd door verenigingen van zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten (GGZ Nederland, ActiZ, KNMP, SGF, NVZ, ZN, GGD Nederland, KNGF, VGN, LHV en V&VN). Op 12 maart vindt in Den Haag een zorgdebat plaats met de woordvoerders van de zes grootste partijen in de Tweede Kamer. De aanmelding voor dit debat is gesloten.

Eerder verschenen al:

6 Reacties

om een reactie achter te laten

wansink

11 maart 2014

Prima betoog. De dienstencheque is zeer aan te bevelen als alternatief voor een uitkering.

Mans

11 maart 2014

ActiZ stelt het invoeren van een dienstencheque voor als middel waarmee juist in de lager opgeleide segmenten van de arbeidsmarkt banen behouden kunnen worden voor 20.000 medewerkers in de huishoudelijke hulp. Dhr. Koster schrijft dat daarmee voorkomen kan worden dat een groot aantal volwaardige banen verdwijnen en dat cliënten de noodzakelijke hulp en ondersteuning op de ‘zwarte markt’ gaan zoeken.

Behoud van zorgpersoneel is erg belangrijk omdat op middellange en lange termijn juist een tekort aan zorgverleners wordt verwacht. In Nederland is financiële krapte nu bepalend voor het beleid. Hier wordt gesproken van overschotten van zorgpersoneel, terwijl er in de toekomst juist meer zorgverleners nodig zullen zijn, onder andere vanwege de vergrijzing. Zie een ander bericht op Skipr: http://www.skipr.nl/actueel/id17697-europees-tekort-aan-zorgpersoneel-telt-miljoenen.html

Vanuit Wemos ondersteunen we de dienstencheque als manier om de mensen die huishoudelijke hulp bieden op de arbeidsmarkt te behouden. Zodat een toekomstgericht beleid op nationaal niveau wordt gevoerd dat cruciaal is om een zorgpersoneelscrisis te voorkomen. We hopen dat dit perspectief meegenomen wordt in het zorgdebat op 12 maart.

Martin Jansen

11 maart 2014

Nou moet het toch niet gekker worden.
Ja, laten we zoveel mogelijk geld en banen creëren door een idiote cheque in te voeren over de hoofden van mensen die geen kant meer uit kunnen.
Het zal mij een ZORG zijn.

Martin Jansen

11 maart 2014

Waar staat die Z voor in actiZ?

Frank Conijn

11 maart 2014

Als het dienstenchequesysteem al zorgt voor behoud van werkgelegenheid -- wat de vraag is gezien dat er 800 verzorgingshuizen gesloten zullen gaan worden, zie http://bit.ly/1cR9eCN -- lost dat maar één probleem van de decentralisatie/extramuralisatie op.

Onderzoek van het SCP concludeerde dat de grenzen van de mantelzorg al bereikt zijn, zowel van de kant van de naasten als van de ouderen zelf -- zie http://bit.ly/1cR9lyo.

Onderzoek door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur voorspelde daarbij grote vastgoedproblemen (zie http://bit.ly/1cR9x0s) als gevolg van het ouderenzorgbeleid inclusief het al afgeschaft zijn van het Zzp 3-recht op een plaats in een verzorgingshuis [zie http://bit.ly/1e6gEGx (eigen site)].

Verder vond de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg dat ook aan een aantal bijkomende randvoorwaarden niet is voldaan, zie http://bit.ly/1cR9Loi. En tot slot zijn er nu al grote verschillen tussen gemeenten qua ouderondersteuning, zie http://bit.ly/1cR9SQK.

En toch wil dhr. Koster dat de decentralisatie per 1-1-2015 doorgaat en de afschaffing van het Zzp 3-recht per 1-1-2014 in stand blijft? Wat voor belang is daar dan mee gediend??

Het is niet dat ik principieel tegen decentralisatie ben, integendeel. Maar de vorm en het tijdspad waarin het nu gegoten is kunnen niet anders dan leiden tot een chaos in de ouderenzorg. Voor een masterplan Ouderenzorg dat pretendeert die chaos te voorkomen en op termijn toch veel kan besparen, zie http://bit.ly/1d9FqjQ (eigen site).

Anoniem

18 maart 2014

Het zou schandalig zijn als ook gewone particulieren op deze manier een goedkope hulp zouden krijgen. Om de een of andere reden wil niemand iets betalen voor iemand, die zijn huis schoon maakt. Ze zijn er zelf vaak te lui voor, hebben er geen zin in en willen dan voor een kwartje eerste rang zitten. Waarom gaan deze mensen er altijd van uit, dat het normaal is, dat zij een hoog salaris verdienen en dat mensen, die zwaar en vies werk moeten doen in de huishouding geen recht hebben op een normaal loon?

Top