Tech

Conservatieve houding remt vooruitgang in dialysezorg

Conservatieve houding remt vooruitgang in dialysezorg

Een dialysebehandeling kost per jaar ongeveer 75.000 euro per cliënt. Er maken in totaal ongeveer 6.200 mensen per jaar gebruik van deze zorg. De kosten kunnen per jaar per cliënt met 20 procent omlaag als de dialysezorg niet zo’n conservatieve houding aanneemt .

Het terugdringen van de kosten voor een dialysecliënt moet gezocht worden in de eigen regie van de client. Die kan thuisdialyse toepassen, waarbij hij wordt ondersteund door diverse nieuwe toepassingen die op verschillende devices beschikbaar zijn en die samenwerken met dialyseapparatuur. Met de nieuwe technische toepassingen is het mogelijk om clienten meer te bewegen naar thuisdialyse zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van de client.

Zorgmodel

Met deze verplaatsing naar thuisdialyse kunnen de grootste kostenposten in de zorg (menskracht en gebouwen) sterk worden gereduceerd. Hiervoor in de plaats moet dan natuurlijk wel een ander zorgmodel worden geintroduceerd. Er moeten centrale posten komen waar een aantal nefrologen, verpleegkundigen en medisch geschoolde ICT medewerkers zitten die de informatie verwerken die van verschillende devices komen tijdens de dialysecyclus.
Hiervoor zijn diverse e-health toepassingen noodzakelijk die op dit moment worden ontwikkeld. Dat zijn onder andere smartwatches die realtime contact maken en bloedwaarden kunnen doorgeven tijdens de dialysecyclus en kunnen waarschuwen. Zij kunnen ook de client in de gaten houden als deze niet wordt gedialyseerd. Mobiele dialyse apparatuur moet contact kunnen maken met databanken, zodat waarden worden doorgegeven tijdens de dialysecyclus. Videoconnecties moeten en spraak/luisterverbinding om hulp in te roepen bij het aanprikken (any place, any time).

Totaalbeeld

Om de cliënt nog beter te ondersteunen, is het van belang een zorgportaal te bieden waar de cliënt zijn gegevens kan updaten, waar hij kan communiceren en waar de gegevens van de dialyse automatisch worden geupload naar de databank van de zorgcentrale. Door functies toe te kennen aan devices buiten de dialyseapparatuur zelf en die samenwerken met de dialyseapparatuur ontstaat een totaalbeeld van de client.

Infrastructuur

Om bovenstaande te realiseren is een goede infrastructuur nodig. Deze is binnen Nederland overal aanwezig. Meer dan 95 procent van de huishoudens heeft internet.  Om de techniek uit te nutten,  is wel een bundeling van de verschillende disciplines nodig. Zorg en ICT moeten hierin samenkomen.

Mentaliteitsverandering

Om mensen op afstand te begeleiden, is een compleet andere manier van denken nodig. In de opleiding van de nefroloog en dialyseverpleegkundige moet hiervoor aandacht komen. Zij moeten leren cliënten vanaf afstand te begeleiden. Dit vergt andere vaardigheden dan die nu aangeleerd worden. Daarnaast is een mentaliteitsverandering binnen de traditioneel ingerichte beroepsgroep van nefrologen nodig en is vanuit de overheid een veel grotere push nodig om dit te realiseren.

Ondernemersgeest

Mijn oproep is dan ook om ons in te spannen de innovatie in de dialysezorg aan te wakkeren en hiermee nieuwe initiatieven op te zetten, waarbij we de goede dingen uit de traditionele dialysezorg meenemen. Met extra inspanning en daarbij een dosis aan ondernemersgeest is het mogelijk nieuwe zorgmodellen te introduceren en hiermee voor Nederland grote besparingen in de dialysezorg te realiseren.

Martin Dat en Edwin van PuttenImtech ICT

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Spohr

18 april 2014

Dan gaan we maar even voorbij aan wat andere zaken
1)Er zijn verschillende vormen van dialyse, waarbij niet alle vormen voor thuisdialyse geschikt zijn.
2) meer dan 10 jaar geleden werd thuisdialyse al toegepast, waar mogelijk(bv CAPD). Wat is hier nieuw aan.
3) Kosten Dialyse apparaat, dat nu exclusief voor 1 patiënt wordt ingezet ipv voor ca 7 per week
4) de verbruiksgoederen en aanvullende voorzieningen die nodig zijn.
5) onderhoud van apparatuur en voorzieningen.
6) dialyse is ingrijpend voor patiënt en directe omgeving(familie) er zal per geval moeten worden bekeken of zo'n individuele oplossing past.

Dan pleit ik meer voor kleinere, decentrale voorzieningen waar meer mensen gebruik van kunnen maken dan slechts 1 dialyse patiënt. Bv. in een wijk of verzorgings centrum, waar bv een verpleegkundige indien nodig ook ondersteuning kan bieden.
De ICT component is hier echt van ondergeschikt belang en uitsluitend ondersteunend/faciliterend.

Top