HRM

Too posh to wash?

Too posh to wash?

Voor volgend jaar zomer zal helder zijn wat te verwachten van een verpleegkundige. Hiertoe heeft de minister van VWS groen licht gegeven voor een wetgevingstraject waarin de bevoegdheden van verpleegkundigen vastgelegd worden.

Dit traject zal voorlopig een einde maken aan langlopende en hoogoplopende discussies. Dat we niet alleen in Nederland hiermee tobben werd me begin deze maand in Rome, op de bijeenkomst van de Europese CNO’s, weer duidelijk. In alle Europese landen spelen toenemende complexiteit van zorg door toegenomen medische mogelijkheden, ouder wordende patiënten en multi morbiditeit. Om antwoord te geven op deze complexiteit wordt een upgrade van verpleegkundigen als noodzakelijk gezien. Het omvangrijke Europese onderzoek RN4cast van dit voorjaar, dat duidelijk het verband liet zien tussen de kans dat een postoperatieve patiënt overlijdt en de zowel kwantitatieve als kwalitatieve inzet van de verpleegkundige, bevestigt deze noodzaak.

Niveau

Sommige landen zoals de UK hebben het entree niveau al ongeveer tien jaar op bachelor liggen. Het zal duidelijk zijn dat wanneer je het entree niveau verandert, het nog jaren duurt voor je kunt zeggen dat een beroepsgroep op bachelor niveau functioneert, immers het veranderen van het entreeniveau gaat over nieuw op te leiden professionals.

Nieuwe Europese landen kunnen overigens voor toetreding immense subsidies krijgen om hun gehele verpleegkundige beroepsgroep te upgraden. Voor hen een goede stimulans om gelijk in te zetten op bachelor niveau. Massale scholingen van zittende verpleegkundigen en tegelijkertijd herziening van het opleidingsstelsel om nieuwe verpleegkundige gelijk goed toe te rusten. Daarmee maken zij snel slagen in het verbeteren van de kwaliteit van hun zorgverlening.

Mobiliteit

Op de meeting van de Chief Nurse Officers in Rome stond “directive 2005/36/EC revised by 2013/55/EU” op de agenda. Bij deze directive gaat het over Europese afstemming van professionele kwalificaties vanwege mobiliteit van professionals. Of tewel kan een Nederlandse verpleegkundige ook in Spanje aan het werk en vice versa. De fundamentele toevoeging in deze directive is dat naast eisen voor het minimum niveau om aan de opleiding te mogen starten, de minimum duur van de opleiding, nu ook inhoudelijke competenties beschreven zijn.

Met de microfoons uit en in de wandelgangen was iedere CNO het eens met het amendement. Maar met de microfoon aan blijkt dat toch iets moeilijker. In vrijwel alle landen is er continu druk van bijvoorbeeld werkgevers, en soms ook van artsen, om het niveau van verpleegkundigen aan te passen naar beneden. De CNO die de UK representeerde – de UK heeft vier CNO’s-  vertelde dat deze druk bij hen wordt opgevoerd onder de titel Too posh to wash. Ook na tien jaar  zijn er veel partijen die graag de indruk geven dat hoog opgeleide verpleegkundigen zich te goed voelen om zich echt met patiënten bezig te houden. Overigens zonder dat iemand zich ooit dit soort vragen stelt met betrekking tot  het opleidingsniveau van artsen, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, maatschappelijk werken (allen bachelor of zelfs master opgeleid). Met toenemende kosten van gezondheidszorg is het een aantrekkelijke gedachte om het niveau van een groep professionals die in omvang groot is, omlaag te brengen.

Politiek issue

Wat de CNO meeting in Rome me weer eens te meer duidelijk maakte is dat verpleegkundige zorg een politiek issue is waar vele partijen hun eigen belangen in dienen. En waarbij ondanks mooie woorden over kwaliteit, de belangen van patiënten vaak ondergeschikt lijken. Het organiseren van de gezondheidszorg met heldere differentiatie in bevoegdheden, verantwoordelijkheden en daaruit voortkomende taken, in relatie tot arbeidsmarkt en financiering is overal een puzzel.

Na alle gesprekken in Rome ben ik blij met het besluit van onze minister om een wetgevingstraject in te gaan dat er toe zal leiden dat deskundigheid, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen verpleegkundigen op hbo en mbo niveau onderscheiden worden. Waarbij het niet alleen voor professionals maar juist ook voor patiënten helder zal worden wat ze kunnen verwachten van verpleegkundigen.  De “directive 2005/36/EC revised by 2013/55/EU’ past prima in de beroepsprofiel verpleegkundige V&V2020 en Nederland kan zich hierin eenvoudig met Europa verbinden.

Marieke Schuurmans
Chief Nurse Officer

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

24 oktober 2014

Goed bericht van "onze" nederlandse CNO. Bij alle zorgen over de actuele hervormingen van de zorgverlening en zorgbekostiging is het goede nieuws dat ook de twee verpleegkundige beroepsgroepen: "verpleegkundige" en "verpleegkundig specialist" (vijf erkende specialismen) de noodzakelijke formele aandacht krijgen om hun opgaven in de zorg voor patiënten op verantwoord en eigentijds niveau te bieden. Het betreft meer dan 180.000 professionals en vooral ook degenen die gaan kiezen voor een loopbaan in deze prachtige beroepen.

Astrid Van den Eikhof

26 oktober 2014

Inderdaad een goede en interessante ontwikkeling, die natuurlijk bijdraagt. Externe prikkels zijn vaak nodig om tot verandering te komen. Die is ook in sommige Nederlandse ziekenhuizen hard nodig. Als mantelzorger in de praktijk gezien dat inderdaad sommige verpleegkundigen de basisaspecten in zorgverlening niet meer voor ogen hebben. Met de grootste gevolgen van dien. Waar dat dan door komt laat ik maar even buiten beschouwing. Kwalificaties als basiszorg, voeding, continuiteit van zorg, tertiaire preventie lijken in de praktijk niet meer aan de orde. Dan kan ik me voorstellen dat de beeldvorming 'too posh to wash' ontstaat en de buitenwereld de toegevoegde waarde aan de orde stelt.

Lia van Straalen

30 oktober 2014

De discussies over niveau van verpleegkundigen heeft ook erg meegespeeld in het de ontwikkeling van het normenkader voor indiceren en organiseren van zorg (V&VN, 2014). Als ontwikkelaars van dit document hebben wij, gesteund door onderzoeksresultaten en met het oog op de toekomstige veranderingen, vastgehouden aan minimaal bachelor niveau voor indiceren en organiseren van zorg in de eigen omgeving. Ik wil alle verpleegkundigen oproepen aan de norm over niveau niets af te doen. Soms bereiken mij berichten dat leden van de beroepsgroep zelf deze normen met een korreltje zout nemen. Niet doen!

Top