BLOG

Patiënt heeft geen recht op kopie van een medisch advies

Dat een medisch advies geen gezondheidsgegeven is en een patiënt daarom geen recht heeft op een kopie van het advies, lijkt een wat ongenuanceerde stelling. Toch oordeelt het Hof Amsterdam zo.

De uitspraak betekent dat iemand die van mening is dat een operatie niet goed gegaan is en de kliniek aansprakelijk stelt, geen inzage kan vragen in het door de kliniek opgestelde medisch advies waar een oordeel over die aansprakelijkheid wordt gegeven. Dat wil diegene natuurlijk wel, omdat hij dan weet of hij inderdaad verkeerd behandeld is en of de kliniek daarvoor verantwoordelijk is. Ook volgt uit zo'n advies vaak wát er dan precies verkeerd is gegaan en dat kan inzicht geven. Daar staat tegenover dat een zorginstelling zo’n advies liever niet verstrekt omdat het bedoeld is om voor zichzelf helderheid te krijgen over de claim. Het Hof Amsterdam oordeelt dat deze informatie niet verstrekt behoeft te worden.

De patiënt in de voorliggende casus had een schadeclaim ingediend tegen het ziekenhuis vanwege gestelde fouten bij zijn behandeling. De verzekeraar van het ziekenhuis heeft een medisch adviseur ingeschakeld die heeft beoordeeld of fouten zijn gemaakt en of het ziekenhuis daarvoor aansprakelijk is. De resultaten zijn opgenomen in een medisch advies, waarvan de patiënt een kopie opvraagt. De verzekeraar weigert. Het Hof Amsterdam bevestigt dat deze weigering in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens. Niet alleen omdat het verzoek te laat was ingediend, maar ook omdat het Hof van mening is dat een medisch advies geen document is waarvan de patiënt een afschrift kan vragen.

Inzagerecht

Voorgaande baseert het Hof op de Wet bescherming persoonsgegevens en Europese rechtspraak. Volgens genoemde wet heeft iedereen het recht om aan een 'verantwoordelijke' te vragen of zijn of haar gegevens worden verwerkt. Het inzagerecht dus. De verantwoordelijke moet vervolgens laten weten of en zo ja, welke gegevens zijn verwerkt, zowel eenvoudige gegevens zoals naam en leeftijd als gevoelige gegevens zoals medische informatie. Vaak kan volstaan worden met een duidelijk overzicht.

Als een 'duidelijk overzicht' niet op andere wijze gegeven kan worden moet een kopie verstrekt worden. Niet alle documenten kunnen op basis hiervan in kopie worden opgevraagd. In Europese rechtspraak is vervolgens bepaald dat de gegevens in een juridische analyse wel persoonsgegevens zijn, maar de juridische analyse als zodanig niet. Die analyse zelf is niet iets wat de patiënt op juistheid moet kunnen controleren. De patiënt moet dus wel weten dat er een analyse is waarin persoonsgegevens verwerkt zijn, maar de analyse zelf hoeft niet verstrekt te worden. Op grond van de uitspraak van het Hof Amsterdam geldt dat nu ook voor een medisch advies.

Een-op-een

Het is evenwel de vraag of een juridische analyse en een medisch advies een-op-een vergelijkbaar zijn. Natuurlijk kan een patiënt zelf niet controleren of het gegeven medisch advies juist is en is dit een belangrijk doel van het recht om te vragen of gegevens worden verwerkt. Maar in zo’n advies zijn ook medische persoonsgegevens samengevoegd tot een beschrijving en een conclusie of sprake is van een fout (en welke fout) en/of aansprakelijkheid. Gesteld zou kunnen worden dat dit iets zegt over de gezondheidstoestand van de patiënt. Het begrip medisch gegeven wordt in het algemeen namelijk ook behoorlijk ruim geïnterpreteerd, ruimer dan een ‘normaal’ persoonsgegevens zoals iemands leeftijd. De naam van een huisarts gekoppeld aan de naam van de patiënt kan bijvoorbeeld al een medisch persoons¬gegeven opleveren.

Dat een medisch advies op precies dezelfde wijze bekeken moet worden als een juridische analyse staat dus niet vast. De uitspraak van het Hof Amsterdam besteedt hier evenwel in het geheel geen aandacht aan. Dat is naar mijn mening te kort door de bocht. De impact van de uitspraak is namelijk vrij groot, met name in aansprakelijkheidszaken waarin het opvragen van medische adviezen vaak voorkomt. Het is afwachten of andere gerechtshoven en uiteindelijk de Hoge Raad de lijn van het Hof Amsterdam zullen doortrekken. Voor nu hebben we het te doen met de uitspraak van het Hof Amsterdam.

Sophie van Kan

Advocaat en zorgmakelaar bij Eldermans|Geerts

Sophie van Kan_311

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Angeline van Doveren

23 maart 2016

Merkwaardig, dat 'ethische' argument. Het argument of iets al dan niet ethisch is, als zodanig immers geen geldig argument. Het is leeg. Onbekend is namelijk, waarin het ethische of onethische al dan niet bestaat in dit geval. Mijn advies als ethicus: vraag altijd door wanneer iemand schermt met ethiek. Zo voorkom je dat het 'ethische' stempel als een dooddoener gaat fungeren. Vraag wat iemand in dit specifieke geval bedoelt met ethisch of onethisch. Vraag naar de morele waarden die dragend zijn voor dit specifieke oordeel. Op die manier word je samen wijzer, en zit je direct in het goede en m.i. noodzakelijke gesprek.

Angeline van Doveren

23 maart 2016

Sorry, onderstaande reactie is niet voor onder deze blog, maar voor onder een andere bedoeld. Dat gebeurt me vaker op deze site.

Top