BLOG

Minister De Jonge, stel de Wet zorg en dwang niet uit

De huidige Wet Bopz regelt vrijheidsbeperking maar stamt uit een tijd met veel minder aandacht voor het individu. De nieuwe Wet Zorg en Dwang past veel beter bij deze tijd, omdat die wet uitgaat van de vrijheid van mensen.

De aandacht voor de individuele ontplooiing van mensen in onze maatschappij neemt toe. Ook als ze zorg nodig hebben, soms een leven lang zoals voor mensen met een verstandelijke handicap. Dat vraagt om een cultuuromslag en meer persoonsgerichte zorg. Daaraan wordt gewerkt in grote programma’s zoals Thuis in het verpleeghuis, Waardigheid en trots op locatie en de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg.

Wet zorg en dwang als bouwsteen

Wij - als gezamenlijke cliënten- en patiëntenorganisaties - zien de Wet zorg en dwang als een essentiële bouwsteen om de gewenste cultuurverandering in de zorg tot stand te brengen. Er wordt al heel lang over deze wet gepraat. Uitstel van de wet lost niets op. Een cultuuromslag vergt tijd en is niet in één keer gerealiseerd. Maar die omslag komt alleen tot stand als we zo snel mogelijk beginnen. Door alleen te praten over de wet lossen we de dilemma’s die zich in de praktijk voordoen niet op. Daarom zijn we blij met uw plannen om de wet Zorg en dwang per 1 januari 2020 in te voeren.

Natuurlijk hebben wij ook zorgen. Onze grootste zorgen betreffen de impact van de wet voor de mensen die thuis wonen, namelijk mensen met een beperking (lichamelijke of verstandelijke) en/of mensen met dementie (zie ook bijlage 1). Echter de voortgaande discussie over de wet en uitstel van de invoering hinderen wat ons betreft het gesprek en de praktische oplossingen voor vrijheidsbeperking thuis. Door invoering van de wet wordt de praktijk thuis zichtbaar en komt de aandacht vrij voor verbetering van de thuissituatie achter de voordeur.

Wij vinden het belangrijk dat de Wet Zorg en Dwang dan ook volledig op 1 januari 2020 ingevoerd wordt. Tegelijkertijd vinden we dat er zo snel mogelijk een overzicht moet komen welke aandoeningen onder de wet vallen. En vinden we het van belang dat de aanpassingswet zo snel mogelijk aangenomen is. We pleiten voor een zeer zorgvuldig invoeringstraject, zodat het mogelijk is binnen en tussen organisaties te leren. Wij dragen daar graag aan bij. Mocht u vragen hebben over ons standpunt dan komen wij het graag toelichten in een persoonlijk gesprek.

Deze brief aan minister De Jonge is ondertekend door Alzheimer Nederland, Ieder(in), het LSR, Kansplus, KBO-PCOB, LFB, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland

Julie Meerveld

Alzheimer Nederland

Julie Meerveld_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top