BLOG

Verlichting verantwoordingslast is 'dode letter'

Verlichting verantwoordingslast is 'dode letter'

Van ZN kreeg het Wfg onlangs een verzoek om kwaliteitsgegevens aan te leveren. Hieruit blijkt dat eerdere afspraken over kwaliteitsuitvraag een dode letter zijn. Aangezien de kwestie speelt in veel ziekenhuizen, plaats ik mijn antwoord aan ZN graag als open brief in blogvorm.

Betreft: kwaliteitsuitvraag zorgverzekeraars

Geachte heer Lamping,

Dank voor uw verzoek van 7 januari jongstleden namens de zorgverzekeraars om kwaliteitsgegevens aan te leveren. U onderstreept in uw brief het uitgangspunt dat Zichtbare Zorg alle kwaliteitsinformatie van de zorg verzamelt (dit zijn letterlijk uw woorden). In eerste instantie wilde ik u dan ook per ommegaande vol trots antwoorden dat het Westfriesgasthuis al geruime tijd een trouwe leverancier is van de kwaliteitsgegevens zoals die met u en de Inspectie zijn afgesproken. Ik heb goede herinneringen aan de heldere afspraken die hierover gemaakt zijn en vastgelegd zijn in een convenant Zichtbare Zorg. 

Bij het verder lezen van uw brief bleek dat ik te snel enthousiast was. Het door u zelf zo stellig onderstreepte uitgangspunt blijkt niet meer en niet minder dan een dode letter. U vraagt alsnog om in aanvulling op de kwaliteitsuitvraag van Zichtbare Zorg met extra kwaliteitsindicatoren te komen en bij bestaande kwaliteitsindicatoren andere definities te hanteren. En ondertussen liggen, in aanvulling op Zichtbare Zorg en bovenop de uitvraag van de gezamenlijke zorgverzekeraars, ook de eerste verzoeken van individuele verzekeraars om weer andere informatie te leveren al op onze mat.

Transparantie van zorgprestaties is een groot goed, maar de manier waarop u dit probeert te realiseren is contraproductief. Het Westfriesgasthuis zal daarom niet op uw verzoek ingaan. Ik heb daarvoor de volgende overwegingen.

Ten eerste houd ik er van als partijen zich aan afspraken houden. De afspraak die onze brancheorganisaties gemaakt hebben over Zichtbare Zorg zijn volstrekt helder. Een belangrijke reden om tot die afspraak te komen was het reduceren van administratieve lasten. Omdat ik meen dat ik op afspraken mag vertrouwen, heeft het Westfriesgasthuis een grote investering gedaan om de kwaliteitsparameters van Zichtbare Zorg direct af te kunnen leiden uit het ziekenhuisbrede Elektronische Patiëntendossier (EPD). Voor het ontsluiten van de gegevens hebben wij als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland een prachtige applicatie aangeschaft (I-Presto), die de benodigde informatie uit het EPD afleidt. Bij de inrichting is uitgegaan van ZiZo als vrager van kwaliteitsinformatie.

Een tweede reden was om tot breed gedragen indicatoren te komen die daadwerkelijk informatie over kwaliteit geven. Ik heb vernomen dat er direct al discussie is ontstaan over de validiteit van indicatoren die u in uw uitvraag meeneemt. Ik kan niet beoordelen of de kritische kanttekeningen hout snijden, daarvoor hadden we dan ook juist Zichtbare Zorg bedacht.

Nu blijkt dat de verdere ontwikkeling van een gezamenlijke uitvraag binnen Zichtbare Zorg vertraging heeft opgelopen. Die vertraging is mede het gevolg van het onvermogen van de betrokken partijen om eenduidige en valide afspraken te maken over de meting van relevante kwaliteit. Zelfs binnen de participerende partijen speelt dit probleem, met als gevolg dat niet alleen de gezamenlijke verzekeraars afstand nemen van Zichtbare Zorg, maar individuele verzekeraars ook weer een eigen lijn trekken. Dit is een ongewenste ontwikkeling. Het verzamelen van gegevens die zijn getoetst en een goede weergave zijn van de werkelijkheid is tijdrovend. Dat geldt ook in een EPD, omdat brondefinities ingeregeld moeten worden en er veel testwerk gedaan moet worden. Het legt een groot beslag op de ondersteunende afdelingen en ook op de artsen die geacht worden patiënten beter te maken. Dat is niet in het belang van de patiënt, niet in het belang van het ziekenhuis en ook niet in het algemeen belang.

Een derde reden om niet in te aan op uw verzoek is van heel andere orde. Informatie vragen waar geen actie uit volgt werkt demotiverend. In de praktijk merken wij dat kwaliteitsinformatie door verzekeraars helaas nog nauwelijks wordt gebruikt bij de zorginkoop. Verzekeraars die van ons een bepaalde kwaliteit willen contracteren nodigen wij van harte uit om daarover met ons concrete en scherpe afspraken te maken. Kwaliteitsinformatie die nodig mocht zijn voor het toetsen van die afspraken zal met alle plezier worden aangeleverd. Van de uitnodiging om bijvoorbeeld garanties te contracteren is tot op heden echter geen gebruik gemaakt.

Wij vertrouwen erop dat wij u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd en wensen u veel succes met de ontwikkeling van Zichtbare Zorg.

Met vriendelijke groet,
Raad van Bestuur
dr. H.A. Keuzenkamp

 

 

11 Reacties

om een reactie achter te laten

Ben Crul

9 maart 2011

Inderdaad om moedeloos van te worden. De kwaliteit en kostenefficiency van de( te) vele kwaliteitvragen is niet vanzelfsprekend

van Bodegom

9 maart 2011

Ik kan me helemaal vinden in deze reactie. Soms worden te snel nieuwe informatie door partijen van zorgaanbieders gevraagd zonder nader onderzoek naar consequenties.

Je zou toch denken dat er in het verleden voldoende geleerd is binnen het declaratieverkeer en de AZR?

Goed dat er kritisch wordt gereageerd vanuit het veld. Ik hoop dat andere ziekenhuizen de brief van Keuzekamp ondersteunen.
Hartelijke groet,
Ellen van Bodegom
Zelfstandig adviseur
(en voorheen betrokken bij diverse vormen van gegevensuitwisseling tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder.)

Snijders

9 maart 2011

Volstrekt mee eens.
Er gaat veel te veel tijd verloren met het registreren van zaken die later geen follow up meer krijgen en nauwelijks relevant zijn voor het echt beoordelen van de kwaliteit van de geleverde zorg.
Meer eigen verantwoordelijkheid bij zorgverleners en patiënten, dus minder sturen op wantrouwen, gekoppeld aan een heldere verantwoording aan het publiek is wenselijk, maar wordt door dit soort praktijken ernstig bemoeilijkt

Mellema, arts Beleid & Advies, MHA

9 maart 2011

... en zo wordt de kaliteit van zorg weer in de black box gestopt en komen we niet verder! Willen we nu meewerken aan transparantie van het zorgaanbod en het in kaart brengen van de kwaliteit ervan of willen we blijven steken in discussies over (op zich niet onbelangrijke) bijzaken als validiteit van indicatoren, toename van de administratieve lasten, etc? Ik loop al lang mee in het veld en verbaas me erover dat er steeds weer argumenten worden gevonden om niet te hoeven meewerken aan het inzicht geven in het zorgverleningsproces. Moeten we terug naar de tijd dat de dokter wel bepaalt wat goed is voor de patiënt? Nee toch? Dat heeft niets te maken met wantrouwen, maar alles met het durven laten zien wat je doet en het kunnen verantwoorden wat je doet en waarom je het zo doet. Alleen dan kan zichtbaar worden dat de zorg op zich misschien wel goed is, maar kennelijk toch nog beter kan. Daar moeten we naar toe en laten we daaraan constructief en positief aan meewerken. Dat geldt voor de zorgaanbieders (niet allen ziekenhuizen en medisch specialisten, maar ook huisartsen, fysiotherepeuten, etc.) zorgverzekeraars en zorgvragers.

Zwartjes

9 maart 2011

Een moedige actie van Keuzenkamp die ik van harte ondersteun. Als kleine GGZ-instelling kampen we nog steeds met 2 bekostigingsstructuren (F-code en DBC), met ZiZo en de uitgebreide aanvullende kwaliteitsuitvraag die boven ter discussie wordt gesteld. Mellema trekt het weer in de sfeer van wantrouwen en gebrek aan transparantie als hier bezwaren tegen worden gemaakt. Ziet hij niet wat de bureaucratische lasten zijn, ook in financiële zin?

Euwe-Hage

9 maart 2011

Grote klasse! Informatie verzamelen als doel op zich werkt niet, het gaat erom wat je met de informatie doet!
Ik ben wel heel benieuwd of ZN hier nog op gaat reageren....

John Hoenen

9 maart 2011

Zichtbare zorg heeft nuttige informatie opgeleverd en ook veel data van twijfelachtige betrouwbaarheid en bruikbaarheid. De partners van Zichtbare Zorg zijn het er over eens dat het veel beter, slimmer en sneller moet.
Daar wordt nu aan gewerkt, maar het duurt even voordat er gegevens over kwaliteitsverschillen liggen die zorgvuldig gebruikt kunnen worden in de zorginkoop, om de zorg te verbeteren en om verzekerden te informeren.

Hoe moeten we aan patiënten uitleggen dat we een jaar of twee pauze nemen omdat de huidige zichtbare zorg gegevens onvoldoende geschikt zijn om kwaliteit van zorg te vergelijken? Ik begrijp niet waarom een weigering gegevens te leveren in de reacties moedig wordt genoemd.

Keuzenkamp geeft verkeerde informatie:
1. Het betreft geen uitvraag van ZN, maar een afgestemde uitvraag namens alle zorgverzekeraars, waarbij ZN als servicebureau optreedt voor de gegevensverzameling. Kunnen de indicatoren beter? Zeker. Moeten we wachten op perfectie? Onverantwoord.
2. In de Agis Achmea ziekenhuisbenchmark zorgkwaliteit wordt informatie uit diverse bronnen heel actief gebruikt. Bijvoorbeeld om specifieke verbeterafspraken met ziekenhuizen te maken of om kwaliteitsziekenhuizen voor heup- en knievervanging te selecteren. Ziet Keuzenkamp nog meer nuttige toepassingen voor de gegevens? Kom maar op!

Wij denken graag mee met zorgaanbieders hoe de noodzakelijke registratielast verlicht kan worden. Maar het belang van zinvolle verantwoording weegt zwaarder. Daarover kan geen twijfel bestaan.

Participeren in de discussies over kwaliteit van zorg en samen pragmatische keuzes maken hoe we dat zichtbaar en vergelijkbaar kunnen maken, vraagt moed. Die heeft Keuzenkamp voorlopig niet getoond.

Keuzenkamp

9 maart 2011

Ik zal me even niet in de discussie mengen, maar een feit toevoegen richting dhr. Hoenen: aan de Agis-Achmea hebben we constructief meegewerkt omdat de vragen kort en zinnig waren en er met het resultaat iets gedaan lijkt te worden. Dat heeft met moed niet veel te maken, ik hoop met verstand wel.

Zwartjes

9 maart 2011

De reacties van Mellema en Hoenen illustreren maar weer eens dat er wel degelijk moed voor nodig is om dit aan de kaak te stellen: verwijten van niet meewerken aan transparantie, verkeerde informatie geven vallen hem ten deel. Het gaat hier niet om het weigeren informatie aan te leveren, maar om deze informatie in meervoud te moeten aanleveren aan verschillende partijen die met elkaar zouden moeten samenwerken en daar afspraken over hebben gemaakt. Patiënten worden echt niet beter van over-registrerende zorgaanbieders. Ook dat valt niet uit te leggen.

John Hoenen

9 maart 2011

Een blog fleurt op van uitgesproken standpunten. Samenwerken aan betere kwaliteit is meer gebaat bij de nuance, zoals mijnheer Keuzenkamp in zijn reactie verwoordt. We moeten samen bekijken welke informatie zinvol en dus redelijk is. De ZN uitvraag is grondig aangescherpt en uitgedund tov vorig jaar.Een aparte Agis Achmea uitvraag is daardoor dit jaar overbodig. Er wordt meer gebruik gemaakt van gegevens die al elders vastgelegd worden. Zo werken wij aan het verlichten van de registratielast zonder uit het oog te verliezen waarom we de informatie verzamelen. Zonder de ZN gegevens is een zinvolle benchmark zorgkwaliteit voor veel aandoeningen niet mogelijk. Alleen matige zorginstellingen hebben daar baat bij.

De betrokken partijen hebben het cynisme in de bovenstaande reacties verdiend: het afstemmen van benodigde informatie verloopt soms onnodig stroperig. Anderzijds blijkt het vaak veel complexer dan men denkt om tot een goede dataset te komen. Agis en Achmea willen het tempo niet laten bepalen door de traagste partij, maar voorop lopen in het verbeteren van zorg met behulp van goede informatie. Daar hebben patiënten wel degelijk baat bij.

Lamping

11 maart 2011

Zorgverzekeraars nemen hun verantwoordelijkheid!

Geachte heer Keuzenkamp,
In uw brief van 7 maart motiveert u uw beslissing om geen kwaliteitsinformatie openbaar te maken. Verzekeraars houden zich niet aan afspraken gemaakt in het kader van het project Zichtbare Zorg, de kwaliteitsindicatoren voldoen niet en als uitsmijter: er wordt niets met kwaliteitsinformatie gedaan!
Ik begrijp niet hoe u de patiënten die zich in uw ziekenhuis melden recht in de ogen kunt blijven kijken zonder duidelijk te maken dat u goede zorg levert. Dat de kwaliteit onder aanbieders verschilt, is inmiddels genoegzaam bekend. Dat het project Zichtbare Zorg niet oplevert wat was beoogd, namelijk zichtbare kwaliteit, beschrijft u nota bene in uw eigen brief. Dat verzekeraars in het belang van hun verzekerden dan vervolgens in actie komen, overigens samen met consumenten- en patiëntenorganisaties, lijkt me niet meer dan logisch. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Dat wordt nog eens onderschreven door de bekendmaking van Achmea vandaag die de kwaliteitseisen die chirurgen hebben opgesteld voor een aantal ingewikkelde operaties vanaf 2012 gaat volgen. Bepaalde hoogcomplexe en laagvolume ingrepen worden niet meer overal vergoed.
Het meest eigenaardige is nog dat een professionele organisatie zich niet zou moeten laten bevragen op zijn prestaties maar een interne drive zou moeten hebben om de buitenwereld te laten zien hoe goed ze is! Het ontbreken van zo’n proactieve houding is nog het meest verontrustend.

Met vriendelijke groet,
Tony Lamping
Directeur Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland

Top