BLOG

Tweederangszorg voor immigranten

Tweederangszorg voor immigranten

Dat ik geen voorstander ben van de keuzes van dit kabinet is bekend. De regie over de eigen zorg verdwijnt, de beloofde 12.000 extra verpleegkundigen in de ouderenzorg dreigen er niet te komen en de bezuinigingen van het kabinet kosten op de langere termijn juist meer geld.

Het donkere gezicht van PVV en VVD

Maar er is nog iets dat me mateloos stoort. En dat is dat het kabinet inzet op minder goede zorg voor asielzoekers en immigranten dan voor autochtone Nederlanders. Op dit punt voert minister Schippers PVV-lightbeleid.

Dat bleek al tijdens de wetsbehandeling AWBZ in het buitenland. Een pensionado in Spanje kan daar langer AWBZ-zorg krijgen dan een arbeidsmigrant die tijdelijk in Turkije of Marokko verblijft. En voor wat betreft de maatschappelijk opvang stelt het kabinet in wat oorspronkelijk een heel beperkte wetswijziging zou inhouden nu opeens voor dat deze niet toegankelijk is voor mensen die afkomstig zijn uit andere landen.

Nederlands

Als het kabinet wil dat er Nederlands gesproken wordt in de spreekkamer, dan moeten zij er ook voor zorgen dat deze mensen snel Nederlands kunnen leren, en niet dat zij het Nederlands nog moeten oefenen in de spreekkamer.

Bezuiniging op tolken

Een ander treffend voorbeeld van PVV-light beleid is de bezuiniging op tolken in de zorg. Tolken in de zorg staat nu in de VWS-begroting voor 19 miljoen euro. Het kabinet redeneert dat hier dus een besparing te behalen valt van 19 miljoen euro. Onzin natuurlijk: als mensen zorg gaan mijden, omdat ze de taal niet spreken, zal dat in een later stadium tot een beroep op duurdere zorg leiden. Als mensen de verkeerde zorg krijgen, omdat ze niet duidelijk kunnen maken wat hen precies mankeert leidt dat tot meerkosten. En als hulpverleners meer tijd kwijt zijn aan het duidelijk maken hoe een bepaalde behandeling werkt of om te achterhalen wat iemand mankeert kost dat tijd en geld die ten koste van andere patiënten gaat. Deze bezuiniging pakt dus sociaal en financieel slecht uit voor patiënten en hulpverleners.

PVV’er-light

VVD-minister Schippers voelde wellicht aan dat bezuinigingen op tolken in de zorg alles behalve orde op zaken stelt en financieel gewoon dom is. Ze ontpopte zich tot een ware PVV’er-light door te stellen dat een tolkvoorziening “niet stimuleert om Nederlands te leren”. Dat “andere landen dit ook niet doen”. En de wens dat mensen Nederlands spreken, moet er niet toe leiden dat dit in de spreekkamer geoefend moet worden, want dan gaat Schippers volledig voorbij aan het levensgrote belang dat arts en patiënt elkaar kunnen begrijpen.

Eigen patiënt eerst

Schippers koos hiermee duidelijk de kant van de PVV. Na een pleidooi om te beknibbelen op de zorg voor asielzoekers bereikt deze partij nu dat mensen, die om wat voor reden dan ook geen Nederlands spreken, verder benadeeld worden. Eigen patiënt eerst, lijkt de gedachte. Dat hulpverleners hierdoor hun vak minder goed uit kunnen oefenen en dat de rekening uiteindelijk bij iedereen terechtkomt wordt even veronachtzaamd. Het punt maken dat de zorg voor hen die niet in Nederland geboren zijn best minder toegankelijk mag zijn staat blijkbaar voorop. Een totaal gebrek aan naastenliefde.

Waar een wil is...

Mijn hoop is dus gevestigd op het CDA. Op mijn vraag of het CDA de zogenaamd principiële stellingname van de minister deelde, kreeg ik een helder nee. Voor CDA-kamerlid Margreet Smilde is dit een puur financiële kwestie, waar nu geen dekking voor is. Maar waar een wil is, is een weg. Ik reik het CDA graag de hand om samen te zoeken naar een dekking om de bezuiniging op tolken in de zorg tegen te houden. Het recht op zorg en de mogelijkheid voor hulpverleners om goede zorg te kunnen verlenen zijn wat GroenLinks betreft belangrijke bouwstenen van het zorgstelsel zoals we dat kennen. Deze bezuiniging tast deze bouwstenen aan en moet dus van tafel. De sleutel ligt bij het CDA.

Linda Voortman
Tweede Kamerlid GroenLinks

1 Reacties

om een reactie achter te laten

XjvhlSTfMPeuiUX

30 december 2011

I found myself nodding my noggin all the way tohrugh.

Top