ACTUEEL

CVZ neemt veertig dure medicijnen onder de loep

CVZ neemt veertig dure medicijnen onder de loep

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) gaat de komende tijd de werking van en de vergoeding voor zo'n 40 dure medicijnen opnieuw beoordelen. Dat zegt Bert Boer, lid van de raad van bestuur van het CVZ, zaterdag in een interview in de Volkskrant.

De huidige vergoeding voor dure medicijnen komt voort uit een meerjarige proef. In 2007 besloot het CVZ om medicijnen waarvan de effectiviteit nog niet onomstotelijk wetenschappelijk was bewezen, toch tijdelijk te vergoeden. Onderdeel van de afspraak was dat het CVZ na vier jaar, als meer onderzoek bekend was, opnieuw zou beoordelen of de middelen blijvend zouden worden vergoed. Dat moment is nu aangebroken.

Proef

Bij de heroverweging gaat het om zo’n veertig geneesmiddelen die per medicijn meer dan 2,5 miljoen euro per jaar kosten. Ook het recente conceptadvies over de vergoeding van medicijnen tegen de ziekte van Pompe en Fabry vloeit voort uit de bredere heroverweging die het CVZ nu maakt. Dit leidde tot een fel maatschappelijk debat. “Het is goed mogelijk dat er nieuwe discussie zal ontstaan'', zegt Boer in de Volkskrant. “Het was niet voor niets een proef: we hadden bij aanvang het vermoeden dat de stoffen werkzaam zouden zijn, maar de effectiviteit was onvoldoende wetenschappelijk bewezen. Overigens spelen de kosten geen doorslaggevende rol.''

Kosten

Patiëntenfederatie NPCF is kritisch over het voornemen van het CVZ. Volgens de NPCF laat het CVZ zich teveel leiden door kostenoverwegingen. De NPCF keert zich met name tegen de financiële bovengrens van 80 duizend euro per gewonnen levensjaar, omdat de kosten van dure medicijnen hier zelden onder blijven. “Het richtsnoer van 80 duizend euro is niet geschikt voor pakketbeslissingen op het gebied van weesgeneesmiddelen en er wordt teveel nadruk gelegd op het kostenaspect in vergelijking met andere pakketcriteria”, aldus de NPCF. “Het huidige debat over het criterium voor kosteneffectiviteit moet in veel breder perspectief gevoerd worden.”

No cure, no pay

CVZ overweegt in ieder geval om het no cure, no pay-principe breder te gaan toepassen voor dure geneesmiddelen. Onlangs maakte het CVZ een dergelijke afspraak met fabrikant Novartis voor het middel Xolair, dat wordt gebruikt bij ernstige astma. Wanneer blijkt dat een patiënt geen baat heeft bij het medicijn betaalt niet langer de verzekeraar, maar de fabrikant. “Het vergoeden op basis van no cure, no pay kan een prima oplossing zijn voor extreem dure medicijnen waarvan het nut niet voor een grote groep is bewezen, maar waar sommige patiënten mogelijk wel baat bij hebben”, aldus Boer in de Volkskrant.

 

 

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

15 september 2012

Het voordeel voor de zorgkas van het no cure, no pay-voorstel begrijp ik niet. Het is nu toch ook al zo dat als een patiënt aangeeft er geen baat bij te hebben dat medicijn niet meer voorgeschreven wordt, zodat dat ook niet meer ten laste komt van de zorgkas?

Het bezwaar van de NPCF begrijp ik wel. Maar dat is tamelijk eenvoudig op te lossen door de prevalentie van een aandoening op te nemen in de formule van wat een behandeling mag kosten. Zie voor die formule www.gezondezorg.org/behandelkostenmaximering.php.

ANH Jansen

15 september 2012

Toeval bestaat niet.

CvZ is het pakket dure geneesmiddelen aan het opschonen juist op het moment dat alle Ex poste en de nacalculatie voor verzekeraars wordt afgeschaft. Met een altijd imperfecte ex ante verevening lopen de verzekeraars daardoor een verhoogd risico. De verevening voor dure middelen is er niet of zeer onvolledig. Overheveling van een fiks aantal dure geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget compliceert de zaak nog meer. Ook de taakstelling richting ziekenhuizen troebleert nog meer.

Blijft staan dat de verzekeraars zelf het meest profijt hebben van het schrappen van de vergoeding van deze middelen. CvZ bepaalt het pakket. VWS bepaalt het budget en de maximale nominale premie die verzekeraars mogen rekenen.

Stel je voor dat verzekerden op het idee komen een collectief van Pompe en Fabry patienten op te richten en als collectief richting Menzis te stappen; acceptatie plicht blijft van kracht en Menzis heeft een probleem!

Idem MS patienten, idem leukemie patienten, idem oncolytica (al is daar doorloopsnelheid van patienten zodanig dat dat het risico van collectief vorming is verminderd)

Kortom. toeval bestaat niet. De vraag roept zich op of hier sprake is van de lange arm van de Minister (lees VWS) om de risico's voor de verzekeraars te beperken onder druk van de lobby van diezelfde verzekeraars.

In alle landen om ons heen worden deze middelen vergoed in het ziekenfonds of medicaid/medicare/tricare pakket. Dat is en blijft het voordeel van rechtswege verzekerd zijn en omslaan van risico;s over de hele populatie.

Frank Conijn

16 september 2012

@ ANH Jansen:

U stelt: "In alle landen om ons heen worden deze middelen vergoed in het ziekenfonds of medicaid/medicare/tricare pakket."

Maar dat is dan v.w.b. Groot-Brittannië kennelijk op basis van de extreem lage prevalentie van de ziekte van Pompe. Want als ik goed geïnformeerd ben rekent de NHS 32 of 38 duizend euro (ik ben vergeten welk bedrag) als maximumbedrag voor een QALY.

ANH Jansen

16 september 2012

Deze dure middelen worden allen gebruikt door een zeer kleine groep patienten. Het zijn allemaal genetische afwijkingen waaraan deze patienten zelf niets kunnen doen. Geneesmiddelen vallen onder de categorie 'weesgeneesmiddelen'.

In ESB staat nu een analyse van de stijging in kosten in de zorg en die stijging komt niet door de kleine groep patienten met deze dure middelen. Het zijn juist de kleine ingrepen en behandelingen die door een zeer grote groep patienten wordt afgenomen die de stijging in kosten veroorzaken.

25 miljard euro gaat er om in de ziekenhuizen. Daar zit het lek in de zorg.

Aanpak van weesgeneesmiddelen is penny wise en pound foolish; je pakt mensen die er niets aan kunnen doen, die blij zijn met iedere meter die zij verder kunnen lopen, een nekspier die doet wat de patient hem opdraagt, een ooglid dat knippert op eigen bevel enz.enz.enz.

Die groep kan je niet 'pakken' op Qaly's . Dat is immers een zeer grof middel om kosten/baten te meten en is ook niet bedoeld voor deze groep patienten; daar komt het aan op rijkdom en beschaving: hoe gaat het 2de rijkste land van de EU om met de rijkdom, 60miljard euro komt er meer binnen dan er weg gaat, dat is overschot op betalingsbalans, en op welk punt in het beschavingsproces zitten wij?

25 miljard zijn de kosten aan ziekenhuizen. Allemaal op basis van historische prijzen. Omslag van ziekenfondstijd naar Zorgstelsel 2006 is gebeurd budgetneutraal. Nimmer is gekeken naar werkelijke kosten van de ziekenhuis zorg en dat is nog altijd te zien aan de Hotelfunctie die ook de nieuwste ziekenhuizen in dit land mogen blijven uitrollen!

Deze 'opschonings' actie van CvZ valt niet toevallig samen met afschaffing van de ex poste verevening en de nacalculatie bij de private verzekeraars.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

16 september 2012

@ ANH Jansen:

"Deze dure middelen worden allen gebruikt door een zeer kleine groep patienten."
FC: Dat bedoel ik met lage prevalentie van de ziekte van Pompe.

"25 miljard euro gaat er om in de ziekenhuizen. Daar zit het lek in de zorg."
FC: Daar niet alleen. Als u kijkt op het staatje (gelinkt) op www.gezondezorg.org/probleemstelling.php, gebaseerd op de CBS-cijfers, ziet u dat de kostenstijging in alle sectoren heeft plaatsgevonden. En als het lek zich wel grotendeels zou beperken tot de ziekenhuissector, begrijp ik niet goed waarom u dat als argument opvoert. Immers, behandeling van de ziekte van Pompe vindt plaats in het ziekenhuis.

"Qaly's (...) is (...) een zeer grof middel om kosten/baten te meten en is ook niet bedoeld voor deze groep patienten"
FC: U bedoelt waarschijnlijk de Quality of Life vragenlijsten. Ik heb me lang en intensief beziggehouden met meetinstrumenten, maar ik ben het niet eens met de stelling dat ze niet geschikt zijn voor deze groep patiënten. Of ze niet sensitief genoeg zijn weet ik niet zeker, maar daar zou ik de mening van de klinimetrie-faculteit over willen horen.

Verder vind ik kosteneffectiviteitsmanagement en beschaving zeer goed samengaan, en kan ik uw samenzweringstheorie niet onderschrijven.

ANH Jansen

16 september 2012

Masterclass 3.0 zorgdebat is te zien op farmaactueel. Onderdeel marktwerking en bekostiging. Chiel Bos bevestigt analyse van VWS; sterke stijging lichte zorg in de cure is veroorzaker grote stijging in kosten in algemeen. Artikel in ESB is helder en duidelijk. WHO heeft eerder al gewezen op merkwaardige gegeven dat dure ingrepen in Nedeland minder worden verricht dan de eenvoudige; heupen, cataracten e.d. En denk aan al die DBC's. Fantastisch verdienmodel voor ziekenhuizen.

Dat lek zit in ziekenhuizen Is dan ook logisch en dat daarbij niet moet worden gekeken naar de dure tot zeer dure middelen is ook logisch; Er komen niet meer gebruikers van weesgeneesmiddelen bij, gelukkig maar, want die zijn door de natuur gelimiteerd. Betreft allemaal genetische pechgevallen die de zwangerschap hebben overleefd.

Deze aparte groep gebruikers van zorg vallen buiten iedere Qaly. Daarom heten de geneesmiddelen die ze gebruiken ook 'weesgeneesmiddelen'. Gek genoeg wil de Minister het onderzoek naar weesgeneesmiddelen stimuleren. En uit het pakket gooien en onderzoeken stimuleren gaat niet samen is niet alleen mijn idee.

En het is geen samenzweringstheorie. Toeval bestaat immers niet. In Nederland gebeurt niets toevallig.

Hoofd NZa onderzoeken is een actief VVD kamerlid. Heeft toegang tot zeer vertrouwelijke informatie van alle zorgaanbieders middels de WMG afgedwongen. Deze mevrouw gaat nu op plaats 40 in de Tweede Kamer zitten namens de VVD.

In welke andere landen kan dit ook allemaal gebeuren?

ANH Jansen

17 september 2012

Nu net weer opgekrabbeld. Chiel Bos bestaat het om te beweren dat verhoging van de inkomensafhankelijke premie, of vergroting van het deel inkomensafhankelijke premie, of zelfs afschaffing van de nominale premie ten gunste van een algemene inkomensafhankelijke premie en inning via de fiscus, de solidariteit van het stelsel verminderd.

In alle ons omringende landen zijn er geen nominale premies. Alles is inkomensafhankelijk. Inclusief remgelden of eigen bijdragen. Die zijn gemaximeerd voor lager inkomens.

Zijn nu al die landen asociaal? Zien die landen het verkeerd en ziet Nederland het als enige land correct?

Chiel bos was van de koepel van Zorgverzekeraars. Is tegenstander van een publiek zorgstelsel. Inning van premies via de belastingen gaat ten koste van zijn voormalige werkgever. Loyale man. Wat een frame weer.

Verbazingwekkend is de steun die hij kreeg van iedereen van de debat tafel en van de toeschouwers. Ook de vertegenwoordigster van de NPCF, de staatspatientenkoepel, stond op de tafel te dansen van instemming.

In zo'n land wordt het normaal gevonden penny wise en pound foolish te zijn: zo min mogelijk mensen treffen met maatregelen die geen hout snijden, waardoor zoveel mogelijk mensen kunnen doorgaan met verkwisten van middelen ten eigen bate.

En zo min mogelijk impliceert dan de meest zwakken, de pechvogels van onze 'samen'leving. Het fineer van de beschaving is in Nederland aan het afbladderen.

Puur Darwinisme blijft over.

Het CvZ, is de politiek, zal dus wegkomen met deze bezuiniging en de private verzekeraars kunnen opgelucht ademhalen; hun risico's worden weer heel wat minder, dus kunnen zij meer verplicht afgedragen premies achterhouden voor het geval het toch nog slechter gaat worden.

Petje af voor de lobby van verzekeraars.

doint.t no

17 september 2012

Hoe meer titels hoe wereldvreemder deze mensen reageren over hoe en wat de de gezondheid te betalen.

Als deze wereldvreemde mensen eens gingen denken als normale wezens dan komen ze erachter dat er een paar zakkenvullers bezig zijn alles om zeep te helpen in het welzijn van de mensen.
Want geld daar gaat het om en het fatsoen is afgedankt.
Maar ook een directeur zal eens een medicijn nodig hebben en krijgt hij die niet gaat ie gewoon dood ,daar verschillen we niet in.

Top