ACTUEEL

Zorginstellingen mogen dunner jaarverslag maken

Zorginstellingen mogen dunner jaarverslag maken

Zorgaanbieders krijgen meer vrijheid bij de maatschappelijke verantwoording van hun activiteiten. Zo zijn zorginstellingen niet langer verplicht om een maatschappelijk jaarverslag te publiceren. Het ministerie van VWS wil hiermee de administratieve lasten verlichten.

Zorgaanbieders moeten jaarlijks voor 1 juni publiekelijk verslag doen van hun activiteiten. Tot dit jaar moesten ze naast de jaarrekening en de verplichte wettelijke bijlagen ook een maatschappelijk verslag opstellen. De vorm hiervan was vastgelegd in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Volgens VWS leidt het opstellen van een afzonderlijk maatschappelijk verslag  tot “dubbel werk en een forse belasting van de organisatie”. Daarbij wegen deze inspanningen volgens VWS “niet op tegen de baten voor bijvoorbeeld de informatievragende partijen”.

Vrijstelling

Om de administratieve lasten te verlichten hoeven zorginstellingen -voor zover ze een stichting of vereniging zijn- niet langer een maatschappelijk jaarverslag in te leveren. Deze vrijstelling geldt niet voor coöperaties en vennootschappen. De gegevens die instellingen in het kader van de cliëntmedezeggenschap en het klachtrecht wettelijk moeten aanleveren, mogen voortaan in de jaarrekening meegenomen worden.

Meerwaarde

Volgens Bert Hilverda, sectorvoorzitter Ernst & Young Health Care & Life Sciences, betekent de administratieve lastenverlichting niet dat zorginstellingen de samenleving geen uitleg verschuldigd meer zijn over hun activiteiten. Hilverda is ook niet bang aanbieders minder transparant zullen worden met het opdoeken van het verplichte Jaardocument Maatschappelijk Verantwoording.   “Zorginstellingen zijn zich zeer bewust van de noodzaak om stakeholders maximaal te informeren over hun maatschappelijke meerwaarde”, stelt Hilverda. “Dat zal echt verder gaan dan twee A4’tjes, maar zo’n verplicht maatschappelijk jaarverslag past gewoon niet meer in deze tijd van social media.”

Ongewenst effect

Dit laat onverlet dat het zorginstellingen de facto vrij staat wel of geen jaarlijkse uitleg over het beleid en de resultaten te geven. In een praktische toelichting op de nieuwe regels merkt Ernst & Young op dat “voor zorginstellingen in principe wettelijk gezien geen verplichting meer bestaat een jaarverslag op te stellen en te publiceren”.  “Hoewel dit ongewenste effect niet de intentie van het ministerie van VWS was, heeft zij besloten geen heraanpassing van de RVW door te voeren”, aldus Ernst & Young. “Wij gaan er vanuit dat zorgstellingen gezien hun maatschappelijk karakter desondanks een jaarverslag blijven opstellen en publiceren.”

Governancecode

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) wijst in dit verband op de Zorgbrede Governancecode, waarin zij hebben afgesproken dat hun leden jaarlijks aan alle rechthebbenden en belangstellenden verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en over de totale in dat jaar geleverde prestaties. Deze afspraak blijft wat de BoZ betreft onverkort van kracht.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

van Heemstra ZorgSteedsBeter

11 februari 2013

Wordt u hier ook cynisch van? Discussies over rapportages en verantwoording. De 'lean'-bril heeft als antwoord dat de discussie aan de voordeur, gevoerd moet worden. Over missie en doelen die je als organisatie stelt. Daar zitten wel of geen maatschappelijke doelen bij. 'Lean' propageert overigens wel maatschappelijke doelen uit respect voor mens en maatschappij. Als je doelen stelt wil je de voortgang daarop volgen, anders heeft doelen stellen geen zin, omdat je bij afwijkingen niet weet dat je bij moet sturen om alsnog je doelen te halen. Het resultaat is een voortgangsrapportage ten opzichte van die doelen. Geen uitgebreid en ontoegankelijk proza, gecreerd na gedane zaken, maar visueel overzichtelijke kleuren, balkjes en cijfers: doelen wel of niet gehaald. Klaar is kees! Maatschappelijk of niet.

Edo Paardekooper Overman

17 februari 2013

Wat een onzinnige opmerking van Bert Hilverda: ".. maar zo’n verplicht maatschappelijk jaarverslag past gewoon niet meer in deze tijd van social media" Wat heeft het één in G...naam te maken met het ander?! Om dan maar verder te gaan met 'Wishfull thinking' "Wij gaan er vanuit dat zorginstellingen gezien hun maatschappelijk karakter desondanks een jaarverslag blijven opstellen en publiceren" Hallo!
En de branche vereniging, BoZ, doet er nog een schepje bovenop! Als zij in dit verband wijst op de afspraken in de Zorgbrede Governancecode! Nou, daar houden we ons nogal aan! En kunnen zorggebruikers natuurlijk een beroep op doen!? Oh nee: Pas toe, of leg uit....
Overigens vind ik het een buitengewoon slechte beurt van VWS, in een tijd dat schandaal na schandaal bij Zorginstellingen zich voordoet, om dan te besluiten niets te doen aan de opgetreden situatie, dat wettelijk gezien geen verplichting meer bestaat een jaarverslag op te stellen en te publiceren! Foei! Dient u hiermee het burger-, patiënt- en cliëntenbelang!? Of zitten we helemaal op schoot bij de grotere (commerciële) zorgaanbieders!
Wél zou het allemaal wat overzichtelijker en toegankelijker kunnen worden gepresenteerd, in de lijn zoals Van Heemstra hier suggereert. En voor cliënten en patiënten beter vindbaar!
Enfin, weer een verzwakking in het broodnodige toezichtinstrumentarium!

Top