ACTUEEL

Kabinet haalt indicering bij zorgaanbieders weg

Kabinet haalt indicering bij zorgaanbieders weg

Het kabinet wil de indicatiestelling van zorg zwaarte pakketten per 1 januari 2015 volledig onderbrengen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit betekent dat de gemandateerde indicatiestelling, waarbij zorgaanbieders zelf indicaties mogen stellen, verdwijnt.

Een en ander staat in een kamerbrief van staatssecretaris Martin van Rijn over te nemen maatregelen tegen ‘upcoding’. Onder upcoding wordt het moedwillig zwaarder indiceren van cliënten verstaan. Door een client een zwaarder zorgzwaartepakket te geven, ontvangt de instelling een hogere vergoeding.

Steekproef

Het CIZ heeft op verzoek van de staatssecretaris onderzoek gedaan naar de gemandateerde indicatiestelling. Uit de rapportage blijkt dat op een totaal van ruim tweehonderd indicaties in bijna een kwart van de gevallen van de gevallen (23 procent, 45 in totaal) sprake is van zwaardere zorg dan het CIZ zou hebben vastgesteld.

ActiZ is verbaasd over het hoge percentage indicaties waarbij upcoding is vastgesteld. "De branche heeft niet eerder signalen gekregen dat er op grote schaal fouten worden gemaakt bij de indicatiestelling", aldus ActiZ in een reactie. "Het CIZ is verantwoordelijk voor het toetsen en afgeven van de indicaties". GGZ Nederland sluit zich hierbij aan. "Upcoding is niet de bedoeling, maar het onderzoek is niet breed uitgezet en dus niet representatief. Ook is niet te herleiden in welke sectoren de problemen zich voordoen", aldus een woordvoerder. GGZ Nederland stelt dat er eerst vervolgonderzoek nodig is voordat er conclusies getrokken kunnen worden.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) voegt toe dat in het rapport wordt gemeld dat nog niet is vast komen te staan dat er sprake is van moedwillig upcoden. Ook hier moet nog nader onderzoek naar plaatsvinden.

Maatregelen

Van Rijn ziet echter aanleiding voor maatregelen om upcoding zo nodig de kop in te drukken. Instellingen die bedoeld of onbedoeld upcoden verliezen per direct de bevoegdheid tot gemandateerde indicatiestelling. Uiteindelijk wil het kabinet helemaal van indicatiestelling door aanbieders af. “Ik doe dat tegen de achtergrond van het voornemen van het kabinet om met ingang van 1 januari 2015 in het kader van de wet die de AWBZ gaat vervangen, alle indicatiebesluiten door het CIZ te laten nemen na een persoonlijk contact met degene waarvoor het besluit bedoeld is", aldus Van Rijn. "Er is dan geen gemandateerde indicatiestelling meer.”

Het schrappen van gemandateerde indicatiestelling is opvallend. De werkwijze werd amper twee jaar geleden ingevoerd om een einde te maken aan onnodige bureaucratie rond de indicatiestelling. Bovendien zouden aanbieders dichter bij de cliënt staan dan het indicatieorgaan en daarmee beter in staat zijn de wensen en noden van de cliënt bij de indicatiestelling te betrekken.

Brancheorganisatie ActiZ voelt zich overvallen door het kabinetsvoornemen en is tegen het beëindigen van de gemandateerde indicatiestelling. "We zijn hier twee jaar geleden mee begonnen en vinden het geen goed plan om dit nu terug te draaien. Wij vinden dat het systeem waarbij instellingen indiceren en het CIZ dit controleert goed werkt. Ook voor de cliënt, omdat zij sneller door de molen gaan en de indicatie eerder gesteld kan worden”, zo stelt ActiZ.

Boete

Per november 2013 gaat het CIZ het aantal gemandateerde indicaties dat wordt gecontroleerd verhogen van 25 naar 30 procent. Er zal ook vaker medische informatie wordt opgevraagd waarbij contact is met de cliënt. Bij zorgaanbieders die moedwillig de verkeerd indiceren, wordt de mogelijkheid om de indicatiestelling te doen ontnomen. Daarnaast onderzoekt Van Rijn of de instelling ook een boete opgelegd kan worden.

Van Rijn gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vragen om uit te zoeken welke gevolgen 'upcoding' heeft gehad voor de kosten van de AWBZ en of het mogelijk is om door de zorginstellingen te veel ontvangen bedragen terug te vorderen.

 

16 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

2 oktober 2013

Uitstekend werk van van Rijn. De fraude met upcoding door zorgaanbieders rijst de pan uit. En let ook op het slag specialisten dat zich geheel wil onttrekken aan collegiale toetsing.
Het is niet voor niets dat de ene na de andere specialist ZZPer wordt en geheel zelfstandig verder wil gaan los van collega's of ziekenhuisdirecties. Ook dat moet wettelijk worden verboden en hier ligt duidelijk een taak voor de combi VVD/PvdA. Deze twee uitstekende partijen zullen het gegraai van de dokters uitbannen met wortel en tak.
En anders de EU als toezichthouder op de alarmerende Nederlandse situatie zetten! En de grnezen open voor medici uit Ost Europa die het vele werk voor de helft willen doen of minder. Zoals het hoort!
Gelukkig zijn er al ver gaande gesprekken met Roemeense en Bulgaarse artsen!

Anoniem

2 oktober 2013

Meneer hierboven slaat de plank behoorlijk mis, aangezien dit niet het onderwerp van het artikel is.
Ontopic: Upcoding gebeurt zeker, en in het kader van het extramuraliseren van de lagere zzp's zal dit zeker toe gaan nemen indien er geen maatregelen genomen worden. Gemandateerd indiceren werkt mi. niet, aangezien er voor de aanbieder een (grote) mate van belangenverstrengeling is.

hadjidakis

2 oktober 2013

Nee hè, en Wanneer wordt het undercoding van het CIZ es getoetst? Getekend: een verpleegkundige die haar verzorgenden moet wijsmaken dat 16,15uur zorg PER WEEK genoeg moet zijn voor een strervende, diep demente oude vrouw, die de weg in de wereld en haar eigen lichaam kwijt is. De heilige economie heerst, de menselijkheid is ver te zoeken.. Oh brave new World that has such people in it.

Wim

2 oktober 2013

Het is gewoon kortzichtige politiek. De mentaliteit van het snelle geld. Het CIZ heeft domweg niet de capaciteit om tijdig alle indicaties en herindicaties uit te voeren, is bureaucratisch en duur. Zo ontstaan er wachtlijsten.
Mensen krijgen in hun laatste levensfase onvoldoende zorg. De druk op het zorgpersoneel neemt nog verder toe tot werkelijk onaanvaardbare proporties.
Maar politiek dier van Rijn kan roepen dat hij zijn bezuinigingsdoelstelling haalt. Goed werk van Rijn!

Van het Ende

3 oktober 2013

Als Van Rijn nu ook begrijpt dat gemeenten straks wel eens zouden gaan kunnen downcoden, zijn we een stap verder. Nooit in 1 hand leggen!

tjark reininga

3 oktober 2013

ik vrees dat de tweede reactie gelijk heeft en een belangrijk deel van wat nu als 'upcoding' in de hoek gezet wordt, mede is ingegeven door de dreigende inperking van de laagste zorgzwaarteplaatsen.

een van de mensen die gisteren in beeld kwam had te maken met een verzwaring van de indicatie van zzp3 naar zzp5, terwijl volgens zowel de betrokkene als een familielid het 'juist beter gaat, niet slechter'. wellicht heeft de zorgaanbieder verzuimd deze cliënt mee te delen dat over enige tijd de onder zzp3 geleverde zorg niet meer geleverd zal kunnen worden, maar daarop, vanuit een in de sector wel vaker voorkomende vorm van paternalisme, vooruitgelopen door de indicatie aan te scherpen. helaas werd dat in de reportage niet duidelijk.

ik vrees dat het disfunctioneren van de controle door het CIZ op gestelde indicatie nu met het slechtst mogelijke middel wordt bestreden: de hele indicatiestelling overhevelen naar dat CIZ. dat zal niet alleen de bureaucratie weer doen toenemen, maar vermoedelijk tevens uitlopen op veel meer conflicten en dus noodzakelijke heronderzoeken en contra-expertise. en het geld dat daarvoor nodig is, zal aan de directe zorg worden onttrokken.

maar het departement heeft weer een slag van de professionals gewonnen.

Stoop

3 oktober 2013

Het valt mij op dat de instantie die het onderoek heeft uitgevoerd, CIZ, belang heeft bij de uitkomst. Of zie ik het verkeerd?

Anoniem

3 oktober 2013

Weer een typisch geval van dat de goeden onder de kwaden moeten lijden. Upcoding moet inderdaad worden uitgebannen. Door de pakkans te vergoten en bij gebleken onrechtmatigheid een harde sanctie toe te passen en publiek te maken. D.w.z. een boete en intrekken van de mogelijkheid tot zelfindicatie.
CiZ zou een risico-analyse moeten maken van instellingen die opvallend veel verzwaarde indicaties toepassen en daar als eerste naar kijken. Zorginstellingen die correct indiceren moeten dit kunnen blijven doen. Dat is echt veel beter voor cliënten, medewerkers en de kosten beheersing.

van Heemstra ZorgSteedsBeter

3 oktober 2013

Helaas een stap in de verkeerde richting: een controleslag buiten de sector erbij uit wantrouwen dat vakmensen hun werk niet goed doen.

Een voorbeeld van waar de Nationale Ombudsman net voor waarschuwt: de overheid gaat toenemend op wantrouwen sturen.

Dit verergert het proces van onderling wantrouwen en daarmee van pogingen de regels te ontduiken.

De kunst is om bij de bron te onderzoeken wat er echt aan
de hand is, en áls er ongewenste zaken gebeuren, daar aan de bron verbetering in aanbrengen.

Dus niet de vakmensen hun werk afnemen en buitenstaanders dat over hen heen laten doen.
Verdrietig.

Anoniem

3 oktober 2013

Dus we gaan opnieuw al die discussie voeren met het CIZ? Niets zo moeilijk om een inschatting te maken van wat de dagelijkse zorg/hulpvraag betekent in uren en minuten. De ene dementerende is de andere niet. Dat lukt niet in een momentopname. Dus moet de zorgmedewerker uitgebreid gaan beschrijven wat de situatie is en daar gaan we weer! De zorg professional doet het werk en wordt tegelijk gefrustreerd door het resultaat. Aan alle kanten wordt er in het budget geknepen, maar de registratiedruk, de druk om aan allerlei bureaucratische kwaliteitscriteria en administratieve lasten alleen maar toenemen. Het een bijt het ander.

Smeets

3 oktober 2013

Ik ben het helemaal eens met het verbieden en bestraffen van upcoding en fraude . Maar ik vraag me af waarom dit niet eerder aan het licht is gekomen omdat de afspraak is dat de mandaat aanvragen steekproefsgewijs worden gecontroleerd ; en zo nodig geïntensifieerd . Wij zijn met het mandaat instellen van ZZP's zeer blij en heeft de beloofde verlaging van bureaucratie gegeven; maar ook cliënten sneller geholpen . Wij zijn nog nooit gecorrigeerd of gesanctioneerd en hebben iedere controle dus goed doorstaan . Ook wil ik melden dat wij , bij het constateren van een te hoog ZZP , dit laten aapassen via het zorgkantoor , niet via CIZ ; eerlijk is eerlijk .
Waar zijn we gebleven met : "high trust , high penalty " zoals dit werd onderstreept bij het invoeren van mandaat indicatiestellingen ???

Peter Koopman

3 oktober 2013

Indiceren volgt op diagnosticeren. Het diagnosticeren op het terrein van de individuele gezondheidszorg is qua deskundigheid toetsbaar. Immers voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, artsen en gezondheidzorgpsychologen bestaat tuchtrecht. Het is voor het indiceren door deze erkende deskundigen niet nodig om een extra bureaucratische procedure uit wantrouwen van stal te halen. Laat de inspectie (IGZ) met de gegevens over upgraden van het CIZ (in deze niet onpartijdig) door BIG-gekwalificeerden naar de tuchtrechter gaan. Anderen mogen naar mijn mening geen indicaties AWBZ afgeven; deze personen zijn ondeskundig! Dat geldt ook voor medewerkers van het CIZ !

Knaven

4 oktober 2013

Indicatiestelling bij de instellingen laten in combinatie met hoge boetes bij upcoding is effectiever.

van Loenen

5 oktober 2013

Goed werk! Nu moeten we ook nog af van zelf indiceren door gemeenten voor WMO zorg. M.i.v. 2015 krijgen we touwtrekken tussen indicatiestellers van gemeenten (met als doel hulpvragers buiten de WMO te houdenen) CIZ met als doel om hulpvragers buiten de AWBZ te houden. Zorgvragers gaan tussen dat gekrakeel gemangeld worden. Waarschijnlijk heeft het CIZ de minste eigen belangen erbij dus alle indicaties dáár onderbrengen!!!

Peter Koopman

6 oktober 2013

Huishoudelijke verzorging is qua indicatie niet altijd gerelateerd aan diagnostiek in het kader van AWBZ en WZV-opgaven op het terrein van individuele gezondheidszorg. Dat kan derhalve ook door niet-BIGgers geschieden. Het CIZ kan op het terrein van de individuele gezondheidszorg actief zijn via eigen medewerkers met BIG registratie. Echter indien dan de relatie tussen diagnosticeren en indiceren zal ontbreken is ook in deze sprake van een minuscariant. Beter is achteraf toetsen en bevragen en via tuchtrecht streng optreden.

Edward Lammers

8 oktober 2013

Upcoding is 1 probleem maar wat dan met al die kosten die onnodig worden besteed aan de zorginstellingen om maar dat instituut in de lucht te houden terwijl wij nu weten dat de verzorgingstehuizen toch sluiten voor het grootste gedeelte.
En veel belangrijker, de overheid stuurt duidelijk aan op thuiszorg. Laten we daar dan ook op anticiperen met inachtneming van 3 punten ; respectvolle omgaan met deze doelgroep, veel goedkoper zijn maar met de daarbij mogelijk optimale zorg en anticiperen op de komende wetswijzigingen.
Momenteel vindt er een respectloze actie plaats van een zorgaanbieder.
De +/_ 100 bewoners moeten voor de kerst zijn verhuist. Men stelt; omdat zij anders de zorg niet kunnen garanderen, het zorgkantoor hun mogelijk gaat korten en deze sluiting weloverwogen is. Maar hoe kan dit? Enkele cijfers.
Een bewoner Mw. X heeft indicatie zzp4 en krijg mogelijk 480 min. per week ondersteuning. Het zorgkantoor betaald de zorgaanbieder € 51.388. Maar als ik alle werkelijk kosten (ruim berekenend incl. Opslag algemene kosten haar deel) optel kom ik aan een bedrag van max. € 27.000. Zit dus ruim € 24.000 tussen alleen maar om het instituut in de lucht te houden. Maal ongeveer 60 soortgelijke indicaties van die 100. Reken maar uit. En reken dat eens om naar zeg 50% van de 195.000 huidige bewoners in dergelijk voorbije verzorgingstehuizen. Besparen we zomaar +/_ 1,5 tot 2 miljard door gewoon deze mensen direct te extramuraliseren. Direct de thuiszorg behoefte van de overheid ingevuld, de mensen kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving met soortgelijke en deze gecentreerde woonlocaties voor deze doelgroep zal qua kosten aan thuiszorg stukken voordeliger zijn dan wanneer deze doelgroep verspreid over de wijken wonen. Laten we dus respectvol met deze grote doelgroep omgaan. Waar mogelijk direct extramuraliseren. Het bespaart de belastingbetaler veel geld, we anticiperen op de wijzigingen van geldstromen en verantwoordelijken (2015 en 2018) in deze maar, en het meest belangrijke, deze doelgroep wordt niet schandalig maar met respect behandeld. Iets wat zij absoluut verdienen. En in Den Haag is de begrotingsdiscussie een stukje makkelijker.

Top