ACTUEEL

Van Rijn houdt rekening met uitstel Wlz

Als de Tweede Kamer in november geen besluit heeft genomen over de Wet langdurige zorg (Wlz), wordt deze wet niet op 1 januari 2015, maar een jaar later ingevoerd. De AWBZ blijft dan in een versmalde vorm bestaan. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Rijn heeft de partijen die betrokken zijn bij de invoering van de Wlz (onder meer NZa, Zorginstituut Nederland, ZN, en verschillende branchorganisaties in de zorg)  gevraagd onder welke voorwaarden invoering per 1 januari 2015 mogelijk is. Zij hebben aangegeven dat de Tweede Kamer in ieder geval uiterlijk in november van dit jaar een besluit over het wetsvoorstel moet hebben genomen. Of dit gaat lukken, is de vraag. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Wlz kan pas na het zomerreces worden afgerond.

Gefaseerde invoering

Als de Wlz in 2015 in werking treedt, kiest Van Rijn voor een gefaseerde invoering. Dit betekent dat in 2015 geen wezenlijke veranderingen worden doorgevoerd in de bekostiging van zorg (zzp-bekostiging), de regionale zorgkantoorindeling (32 zorgkantoorregio’s), de AZR-registratie en de zorginkoop. Hierdoor zijn de betrokken in staat “Op een verantwoorde wijze de stap te zetten naar de invoering van de Wlz.” 

Versmalde AWBZ

Wordt de parlementaire behandeling van de Wlz niet in november afgerond, dan blijft de AWBZ in 2015 in een versmalde vorm bestaan. Van Rijn gaat ervan uit dat de de Wmo 2015, de Jeugdwet en de wijziging van het Besluit zorgverzekering wel op 1 januari 2015 ingaan. De staatssecretaris wil een aantal maatregelen nemen om de versmalde AWBZ en de Wlz te stroomlijnen. Zo wil hij het indicatieproces herzien en de aanspraken ADL en extramurale behandeling vervangen door een subsidieregeling, die wordt uitgevoerd door het Zorginstituut Nederland.

650 ontslagen

Het CIZ moet zich volgens Van Rijn hoe dan ook organisatorisch voorbereiden op de nieuwe uitvoeringspraktijk. Er komt een nieuw “klantbedieningsconcept” waarin een belangrijk onderdeel is dat er meteen triage plaatsvindt over het vervolgtraject. Eenvoudige  casussen hoeven niet meer face-tot-face besproken te worden, minder eenduidige gevallen wel. In ieder geval krijgt elke aanvrager een vaste behandelaar binnen het CIZ. De nieuwe werkwijze betekent ook dat de helft van de circa 1300 CIZ-medewerkers boventallig wordt verklaard. 

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

r. m. dalmijn

2 juli 2014

Je zult in dit land toch maar, om welke reden dan ook ,kwetsbaar en niet al te bijdehand zijn! De onrustige , halve niet gefundeerde besluitvorming geeft aanvullende verwarring en onzekerheid. Zeker ook bij werkers in de eerste lijn. De regel in controle zucht is het hilarische voorbij, de gemiddelde MBO er is opgehouden er begrip voor te hebben en de leidinggevende / bestuurder wankelt van het ene format naar de volgende kwaliteitsborgende vragenlijst. En het oudje? Geen geperst sinaasappeltje extra deze week! Jammer.

hans peltenburg

3 juli 2014

Tsja en daarnaast rekenen we ons rijk. Er gaat heel veel zorg die nu nog in verpleeghuizen vanuit de AWBZ geleverd wordt overgenomen worden thuis door de wijkverpleging. Maar dan betaald uit de Ziektekosten verzekering .....
Bovendien wordt die zorg van de wijkzuster echt niet goedkoper dan de zorg die het verpleeghuis bood. Voorbeeld iemand met een zorgzwaartepakket 6 kost nu nog in de AWBZ 160 euro per dag. Als deze persoon thuis blijft wonen en 4 tot 6 maal per dag zorg nodig heeft van een wijk verpleegkundige dan kost dat minimaal 40 euro per zorgmoment. Dus zijn we veel duurder uit....of hetzelfde als in het verpleeghuis nl: 160 tot 400 euro per dag

Top