ACTUEEL

Uniforme kwaliteitsmeting langdurige zorg blijkt lastig

Uniforme kwaliteitsmeting langdurige zorg blijkt lastig

Aanbieders van langdurige zorg slagen er vooralsnog niet in om eenduidige kwaliteitsmetingen te ontwikkelen die zowel bruikzame verbeterinformatie als informatie voor inkoop en zorgkeuze opleveren. Dit komt naar voren uit een inventarisatie van onderzoeksbureau Significant in opdracht van het Zorginstituut Nederland.

Met het onderzoek wil het Zorginstituut primair meer inzicht krijgen in de gebruikte meetmethoden voor kwaliteit van leven. Binnen de geestelijke gezondheidzorg, gehandicaptenzorg en verpleging en verzorging worden momenteel tientallen verschillende methoden ingezet om de kwaliteit van zorg vast te leggen. Het Zorginstituut vindt het vooral opvallend dat informatie voor inkoop- en zorgkeuze vaak met andere methoden wordt verzameld dan informatie ter ondersteuning van het zorgproces.

De veelheid van methodes hangt samen met het feit dat elk van de instrumenten vaak maar een beperkt aantal deelaspecten van kwaliteit registreert. Ook de meetfrequentie heeft invloed op de bruikbaarheid. Omdat veel metingen hoogstens eens per jaar worden uitgevoerd kunnen de resultaten niet goed gebruikt worden om het dagelijkse zorgproces te ondersteunen, zo stelt het Zorginstituut. 

Onvrede

Het Zorginstituut ziet wel een verschuiving optreden van kwantitatieve methoden, zoals de  Consumer Quality index, naar kwalitatieve methoden, zoals het bespreken van het zorg- en ondersteuningsplan of het cliëntdossier. In het veld leeft al langer onvrede over de CQ-index. De gegevens bieden onvoldoende houvast en zijn in veler ogen vooral een onnodige administratieve last. Onlangs liet staatssecretaris Van Rijn van VWS weten in de ouderenzorg af te willen van CQ-index als peilstok voor kwaliteit.

Vraag

Het Zorginstituut erkent dat kwalitatieve methoden door hun contextuele karakter de kwaliteit van zorg en de relatie tussen zorgverlener en cliënt kunnen verbeteren. De uitdaging ligt hier juist in het samenvoegen van gegevens, zodat ook op een hoger niveau inzicht in kwaliteit ontstaat. “De vraag of dit überhaupt redelijkerwijs  mogelijk is, is nog niet beantwoord”, stellen de onderzoekers.

Het onderzoek naar de gebruikte meetmethoden is een stap op weg naar de ontwikkeling van breed gedragen kwaliteitsstandaarden. Het Kwaliteitsinstituut heeft de wettelijke taak om het veld te stimuleren en te ondersteunen bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Als de veldpartijen hier in goed overleg niet uitkomen, kan het Zorginstituut zelf kwaliteitsstandaarden vastleggen.  

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Carla

14 juli 2015

Hoe moeilijk kan het worden gemaakt?
De enigste objectieve kwaliteitsmeting is tevens de meest eenvoudige:
De zorgvrager zelf.

Henriëtte van der Roest

16 juli 2015

Kwalitatieve en kwantitatieve meetmethoden gaan heel goed samen. In Vlaamse woonzorgcentra worden klantervaringen uniform gemeten met behulp van een kwaliteit van leven instrument. Eind 2016 zullen er in alle centra enquêtes gehouden onder bewoners en vertegenwoordigers, met als doel kwaliteitsverbetering vanuit het cliëntperspectief. De eerste resultaten zijn recent gepubliceerd. http://bit.ly/1CFHQKG

Nicole Keijzer

16 juli 2015

Uniforme kwaliteitsmeting langdurige lastig? Nee hoor, dat valt echt heel erg mee!

Wij, maar ook onze klanten (diverse zorginstellingen), merken dat door het werken met een geautomatiseerd classificatiesysteem , op een simpele manier inzicht verkregen kan worden in de effecten, kwaliteit en de uitkomsten van zorg die dagelijks geleverd wordt.

Ecare heeft, met als basis het Omaha System, een ECD ontwikkeld dat niet alleen begrijpelijk en gebruiksvriendelijk is voor de cliënt en haar zorgverleners, het zorgt er ook voor dat er tijdens de dagelijkse zorg grote hoeveelheden gestructureerde informatie over de cliënt en zijn of haar situatie wordt verzameld die vervolgens geanalyseerd kan worden. Met behulp van Health Analytics worden kwaliteitsgegevens inzichtelijk die dagelijks door zorgprofessionals worden verzameld zonder dat zij hier extra handelingen voor hoeven te verrichten. Het levert dus directe stuurinformatie op die meegenomen kan worden bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg, maar ook helpt bij de jaarlijks terugkerende zorginkoop gesprekken met zorgverzekeraars.

Wij geloven dat we de kennis en informatie die we hebben en verzamelen, samen met zorgaanbieders kunnen en moeten gebruiken om de zorg transparant, kwalitatief beter en gezonder te kunnen maken!

Hans Kroon

29 juli 2015

Kwalitatieve evaluaties van Kwaliteit van Leven wordt al sinds 1999 door stichting Perspectief gedaan. Gebaseerd op wat mensen in zijn algemeenheid zien als goede kwaliteit van leven, wordt aan de hand van gesprekken met alle betrokkenen bij de zorg en ondersteuning, dus ook familie en de mensen zelf, beoordeeld in hoeverre die ondersteuning bijdraagt aan het hebben van een eigen zelfstandig goed leven in de samenleving. En wat er nog aan mankeert om dit te verbeteren. Kwaliteitsstandaarden zijn de achtergrond van deze onderzoeken, dus zie zijn er al. Helaas vinden organisaties, beleidsmakers en vooral hun managers een dergelijke manier van werken te duur en het levert hen te weinig bedrijfsgegevens op. Zolang organisatiebelang groter wordt geacht dan het belang van de ondersteunde persoon en zijn netwerk, ontstaat er sowieso geen motivatie tot verbeteringen voor de mensen die de zorg en ondersteuning ontvangen. Meer weten?: www.perspectief.org

Top