ACTUEEL

NVTZ werkt aan verplichte accreditatie toezichthouder

NVTZ werkt aan verplichte accreditatie toezichthouder

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) werkt toe naar een verplicht accreditatietraject voor toezichthouders in 2019. Dat schrijft minister Schippers van Volksgezondheid in een Kamerbrief over de voortgangsrapportage rond goed bestuur in de zorg.

Nadat eerder branchevereniging van zorgbestuurders NVZD een accreditatietraject startte volgen volgens Schippers dit jaar nog de eerste raden van toezicht met hun accreditatie. Aangezien een concreet accreditatie-instrument voor toezichthouders in de zorg nog niet bestaat zal een onafhankelijke commissie, ondersteund door de NVTZ, één en ander eerst concreet gaan vormgeven.

In deze commissie zijn alle stakeholders, waaronder ook de cliëntenorganisaties, vertegenwoordigd. Voor de zomer van 2016 presenteert deze commissie een uitgewerkt plan voor de inrichting van de accreditatie. Parallel hieraan start de NVTZ met de inrichting van een digitaal systeem waarin de diverse onderdelen van de accreditatie worden geregistreerd.

Naast het genoemde accreditatietraject is de NVTZ ook gestart met het uitbreiden van het cursusaanbod voor toezichthouders. Daarbij is meer nadruk komen te liggen op het reflectief vermogen van toezichthouders en aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals transparantie en hervormingen in de zorg.

Subsidie

In de ogen van Schippers draagt de ontwikkeling van een accreditatie-instrument voor toezichthouders bij aan de verdere professionalisering van het interne toezicht in de zorg. Om die reden wil Schippers dit traject het komende jaar ondersteunen met een eenmalige subsidie.

Schippers probeert het intern toezicht ook op andere manieren te stimuleren. Dit voorjaar publiceren de IGZ en de NZa een gezamenlijk Toezichtkader Goed Bestuur. Dit kader moet het optreden van de institutionele toezichthouders eenduidiger en voorspelbaarder maken.

Ook gaat de overheid scherper letten op nieuwe toetreders. Die krijgen straks te maken met een meldplicht. In de aanloop hiernaar moeten startende zorgaanbieders al een online vragenlijst .

Bestuursverbod

Daarnaast introduceert de minister van Veiligheid & Justitie introduceert een bestuursverbod voor bestuurders die frauduleus hebben gehandeld én daarmee hebben bijgedragen aan een faillissement. Dit verbod geldt voor een periode van maximaal vijf jaar voor bestuurs- en toezichthouderfuncties bij alle bestaande rechtsvormen. Het betreffende wetsvoorstel ligt momenteel ter behandeling bij de Eerste Kamer.

Naast het aanscherpen van de beleidsmatige en juridische kaders wil Schippers werk maken van de medezeggenschap van cliënten. Volgens Schippers zijn veel betrokkenen onbekend met de mogelijkheden. Om die reden gaat Schippers met de zorgsector bekijken medezeggenschap aangejaagd kan worden.

Om te beginnen komen er in de verpleeghuiszorg in het eerste kwartaal van 2016 bijeenkomsten met cliëntenraden, bestuurders en toezichthouders van instellingen die als voorbeeld kunnen dienen voor wat betreft de inrichting van de medezeggenschap. Dergelijke bijeenkomsten moeten ook in de  andere sectoren antwoord geven op de vraag wat de faal- en succesfactoren voor medezeggenschap zijn.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Marika Biacsics

15 maart 2016

In de ogen van Schippers draagt de ontwikkeling van een accreditatie-instrument voor toezichthouders bij aan de verdere professionalisering van het interne toezicht in de zorg. Ook Cliëntenraden dragen bij aan interne controle. Helaas heeft de Minister daar weinig voor over! Wie betaald, bepaalt gaat echt niet op.

Top