Finance

Ziekenhuissector zet fikse stap naar horizontaal toezicht

Ziekenhuissector zet fikse stap naar horizontaal toezicht

Met de ontwikkeling van een landelijk raamwerk hebben ziekenhuizen en zorgverzekeraars een nieuwe stap gezet naar beteugeling van de controledruk en administratieve lasten. Een landelijk platform ondersteunt vanaf 1 april de invoering van het raamwerk.

Met het optuigen van deze landelijke initiatieven geven de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) concreet invulling aan eerdere voornemens rond horizontaal toezicht (HT).

Het landelijke raamwerk bevat naast een gezamenlijke visie en implementatiestrategie ook een aantal producten die de daadwerkelijke invoering van horizontaal toezicht gaan ondersteunen. De producten bestaan uit een businesscase, een instapmodel en een control framework. Deze landelijke producten zijn officieel vastgesteld door de besturen van betrokken brancheorganisaties en gepubliceerd op de website horizontaaltoezichtzorg.nl.

De invoering van het raamwerk zal vanaf april worden ondersteund door een Landelijk platform Horizontaal Toezicht. Het platform gaat zich onder meer richten op het verbeteren en onderhouden van de landelijke HT-producten, een landelijke planning opstellen c.q. periodiek herijken en de uitrol van HT monitoren. Daarnaast wil het platform vraagbaak zijn om zo eenduidige toepassing van HT te bevorderen. In het verlengde hiervan gaat het platform informatiebijeenkomsten organiseren en de externe communicatie bevorderen.

Pilots

Het platform bouwt ten dele voort op de ervaringen van enkele koplopers. Nadat eind 2014 de eerste pilots startten wordt er nu bij wijze van proef gewerkt met Horizontaal Toezicht bij Ziekenhuisgroep Twente, Rijnstate en Martini (Menzis), Laurentius, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis (CZ) en Erasmus MC, Gelre Ziekenhuis, Sint Maartenskliniek (Zilveren Kruis/VGZ). Ook lopen er pilots binnen de ggz en de Revalidatiezorg.

Bij horizontaal toezicht nemen zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen de verantwoordelijkheid voor een juiste besteding van de zorguitgaven. Dat gebeurt niet op basis van controles van gegevens achteraf, maar er wordt gekeken naar de rechtmatigheid van declaraties aan de voorkant. Dit is efficiënter en effectiever, vinden de partijen. Horizontaal toezicht bevordert correct registreren en declareren. Bovendien kan HT helpen de administratieve lasten terug te dringen.

Eenduidigheid

Begin 2016 zijn de gesprekken over HT tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars geïntensiveerd. De zorgaanbieders gaven aan meer snelheid in het proces te willen en een grotere betrokkenheid. Zij pleitten ook voor meer eenduidigheid en een duidelijke route voor de landelijke invoering van HT. Ook moest volgens de zorgaanbieders duidelijk zijn wat HT kost en oplevert voor een ziekenhuis zodat er een goede afweging gemaakt kan worden.

Om het draagvlak voor HT te waarborgen is er ook werk gemaakt van de bestuurlijke inbedding. Een bestuurlijke commissie Horizontaal Toezicht en een begeleidingscommissie Horizontaal Toezicht, waarin vertegenwoordigers van alle partijen, moeten er voor zorgen dat de gezamenlijke regie intact blijft. De nieuwe stap naar feitelijk invoering van horizontaal toezicht wordt gemarkeerd door een groot congres op 12 april.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top