ACTUEEL

'Ketenzorg kwetsbare ouderen kraakt aan alle kanten'

'Ketenzorg kwetsbare ouderen kraakt aan alle kanten'

De zorg voor kwetsbare ouderen in Amsterdam gaat gebukt onder gebrek aan afstemming, falende informatie-uitwisseling, financiële schotten en capaciteits- en personeelstekorten. Dat komt naar voren uit het rapport ‘Krakende ketens in de zorg voor kwetsbare ouderen’ van de Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA).

Met het rapport wil SIGRA bijdragen aan passende zorg voor ouderen, dat wil zeggen: zorg op de juiste plek, tegen de juiste financiering. Al in april 2015 luidde SIGRA de noodklok over knelpunten in de doorstroming van patiënten die -tijdelijk- niet langer thuis kunnen wonen na een voorval thuis of een ziekenhuisopname. Dit probleem is de laatste anderhalf jaar alleen maar nijpender geworden, getuige recent onderzoek naar de druk die kwetsbare ouderen uitoefenen op de spoedeisende hulp. Bijgevolg slibben acute ziekenhuisvoorzieningen dicht, wordt patiënten geregeld 'rondgereden' bij de zoektocht naar een passende plek en zitten veel ouderen niet op de plek waar ze gezien hun zorgvraag thuishoren.   

Ruis

Volgens SIGRA hangt “de ruis in samenwerking rondom kwetsbare ouderen voornamelijk samen met communicatie, vindbaarheid, informatieoverdracht en registratie”. Deze problemen treden binnen de gehele keten op: huisartsen en thuiszorgorganisaties lukt het niet om juiste, actuele en volledige patiëntinformatie aan SEH of ziekenhuis door te spelen. Bijgevolg is niet goed duidelijk wat de specifieke behandelnoden en - wensen zijn.

Niet op de hoogte

SEH-verpleegkundigen blijken op hun beurt niet op de hoogte van opnamemogelijkheden voor kwetsbare ouderen buiten het ziekenhuis. Gevolg: ouderen verblijven langer dan nodig op de SEH of verblijven in het ziekenhuis zonder medische indicatie. Dit probleem wordt door de ziekenhuizen zelf verergerd, zo blijkt uit de SIGRA-rapportage. Processen voor opname in ziekenhuis zijn vaak eenvoudiger dan een doorverwijzing naar thuiszorg c.q. verpleeghuis. 

Wat opvalt is dat het probleem van gebrekkige informatie-uitwisseling niet alleen tussen schakels in de keten speelt, maar ook binnen individuele instellingen. Zo constateert SIGRA dat electieve zorg en spoedzorg binnen ziekenhuizen onvoldoende zijn afgestemd. Bovendien kunnen SEH’s niet of nauwelijks data aanleveren over in-, uit- en doorstroom. Wie zich binnen de keten allemaal met een oudere bezighouden? Aanbieders weten het vaak niet van elkaar.  

Geen volledig beeld

Veelzeggend in dit verband is het feit dat ook SIGRA er niet in is geslaagd een volledig en betrouwbaar beeld te krijgen van de totale capaciteit voor tijdelijke opname. Voor zover er een registratiesysteem is, is dit alleen beschikbaar voor transferbureaus en VVT-aanbieders. Daarbij wordt dit systeem niet altijd gebruikt volgens regionale afspraken. Ook heeft SIGRA verschillen gevonden in de interpretatie van domein-overschrijdende data.  

Simpel

Niet zelden blijken knelpunten in de keten een ogenschijnlijk simpele aanleiding te hebben. Doordat transferverpleegkundigen niet buitenkantooruren actief zijn, komen kwetsbare ouderen na ontslag uit het ziekenhuis geregeld alleen thuis te zitten, met als voorspelbaar gevolg dat ze in no time weer moeten worden opgenomen. Daarnaast willen zorgaanbieders bij voorkeur vaak vóór het weekend van patiënten af, waardoor er bij vervolgaanbieders piekbelasting optreedt. Binnen de ggz-instellingen blijken geregeld wekenlang psychogeriatrische patiënten te bivakkeren die eigenlijk in een verpleeghuis thuishoren, maar moeten wachten op een Wlz-indicatie.          

Knoppen

"Er zijn veel verschillende organisaties en domeinen betrokken bij ouderenzorg", constateert. "Daardoor bestaat geen ultieme oplossing om de problematiek te verminderen, maar zijn er veel verschillende knoppen waaraan gedraaid kan worden (intern en wat betreft samenwerking)."

SIGRA denkt hierbij in de eerste plaats aan betere procesafspraken over de beschikbaarheid van informatie. Ook moet er één systeem komen dat inzicht geeft in de beschikbaarheid van vervolgzorg. Daarnaast pleit SIGRA voor persoonsvolgende financiering, zodat patiënten ongehinderd tussen Zvw-, Wlz- en Wmo-voorzieningen kunnen bewegen. Een meer praktische maatregel bestaat uit deskundigheidsbevordering en een effectievere inzet van beschikbare deskundigheid. Zo zouden specialisten ouderengeneeskunde een prominentere rol moeten krijgen in de zorgketen. Grotere specifieke deskundigheid van transferverpleegkundigen zou wat SIGRA ook een stap in de goede richting zijn.   

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

9 mei 2017

En lees als contrast dit bericht van Wil Konings:

"Vorige maand was ik in Japan, een erg interessant land, om meerdere redenen. Een van die redenen is dat alles klopt in Japan. Als je iets hebt afgesproken gebeurt het ook. De treinen rijden er overigens niet op de minuut, zoals je vaak hoort… ze rijden er op de seconde. Het zette me aan het denken: hoe zou het zijn als alles in onze ziekenhuizen zou kloppen."
Lees het in het artikel van Wil op https://goo.gl/G63igj en download haar rapport over de 6 geheimen van excellente ziekenhuizen in Japan!
 

Samen voor betere zorg,
Wil Konings

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 09-05-2017 09:29.

Evelien van der vinne

9 mei 2017

Complexiteit vraagt om structuur:
De knoppen waaraan gedraaid moeten worden zijn:

Shared Values: Maak een verkenning van de shared values, gemeenschappelijk vertrouwen is key, maar beschrijf ook elkaars belangen en voorwaarden tot samenwerking

Patient Centraal: Zet de wensen van de patiënt centraal en zijn sociale netwerk, stimuleer hem betrokken te zijn bij de behandeling en zorg, empower hem en neem gezamenlijk beslissingen

Integrale zorg en behandeling: Maak het zorgpad of zorgketen inzichtelijk van preventie tot curatie/care en behandel zoveel mogelijk op standaarden en protocollen (evidence based)

VBHC/Kwaliteit meten: Betrek de patiënt in het definiëren wat kwaliteit van zorg is en probeer deze zo uniform mogelijk te meten door de patiënt te volgen

Leiderschap: Toon lef en durf, ook in de financiering,

Ketenfinanciering: Maak zorgbudgetten voor de keten en corrigeer ze voor patiëntkenmerken

ICT: Een goede ICT infrastructuur is van belang voor het meten van de uitkomsten en volgen van de patiënt op touchpoints.

Kortom het strategisch model voor Integrated Care en Finance:
meer:
https://www.linkedin.com/in/evelienvandervinne/recent-activity/posts/

Top